Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2006/07:124 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter

Motion 2007/08:So2 av Elina Linna m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2006/07:124
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-09-20
Bordläggning
2007-09-25
Hänvisning
2007-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 5 § abortlagen ändras så att barnmorskor med utökad kompetens får utföra medicinsk abort.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att när den nya abortlagstiftningen träder i kraft bör regeringen genomföra en satsning på att informera om svensk abortlagstiftning i länder i vårt närområde där abort är förbjudet.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förutsättningarna för en utbyggd abortverksamhet för utländska kvinnor i vissa landsting utreds.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår i propositionen att abortlagen ändras så att kravet att kvinnan ska vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att genomgå abort eller avbrytande av havandeskap tas bort. I likhet med vad som gäller beträffande övrig hälso- och sjukvård som ges till utländska personer kommer landstingens kostnader för vården att ersättas antingen av kvinnans sjukvårdsersättning i hemlandet eller av kvinnan själv, beroende på vilka villkor som gäller i det enskilda fallet.

Regeringen avser också att ge Socialstyrelsen i uppdrag att till regeringen redovisa konsekvenserna av den föreslagna lagändringen samt att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att överväga hur arbetet med att förebygga oönskade graviditeter kan utvecklas bland vuxna, unga vuxna och ungdomar. Regeringen aviserar även att ge Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga det arbete med att förebygga oönskade graviditeter som pågår vid ungdomsmottagningarna, studenthälsomottagningarna och liknande verksamheter. I uppdraget ingår att beskriva och analysera hur arbetet fungerar och vid behov föreslå konkreta förbättringsåtgärder.

Motivering

Vänsterpartiet har under flera år motionerat om en ändring i abortlagen så att en utländsk kvinna ska kunna få abort i Sverige. Därför välkomnar vi regeringens förslag till ändringen i 5 § abortlagen, men vi beklagar att regeringen inte vågar ta steget ut för att modernisera lagstiftningen. En kvinna som önskar avbryta sin graviditet kan i dag erbjudas antingen en kirurgisk eller en medicinsk abort. Den senare utförs med hjälp av läkemedel och utgör i dag ca 40 procent av alla aborter. En medicinsk abort är endast aktuell då kvinnan söker för en abort tidigt i graviditeten, dvs. medicinsk abort utförs endast t.o.m. graviditetsvecka nio. Av alla aborter, som utförs i Sverige, sker 95 procent före utgången av graviditetsvecka tolv.

Innan en medicinsk abort genomförs måste graviditetslängden fastställas, vilket görs genom en vaginal ultraljudsundersökning. Detta görs vanligen av en gynekolog. De övriga momenten i samband med aborten utförs i regel av en barnmorska. Det handlar då om samtal, uppföljning och preventivmedelsrådgivning m.m.

Regeringen föreslår inte någon ändring i abortlagens 5 § där det står att endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort eller avbryta havandeskap. Det innebär att kvinnan som önskar medicinsk abort, och som har en kort tid på sig, måste invänta ett besök hos en gynekolog. I vissa fall är väntetiderna långa varför gränsen för medicinsk abort passeras, vilket får till följd att kvinnan måste genomgå en kirurgisk abort. Både svenska och framgent också utländska kvinnor som valt att göra en abort riskerar således att utsättas för onödigt långa väntetider och andra problem.

Enligt Svenska barnmorskeförbundet ligger medicinsk abort inom barnmorskans kompetensområde förutsatt att hon får en kompletterande utbildning i vaginala ultraljud och fördjupade farmakologiska kunskaper. En sådan vidareutbildning förbereds redan nu. Detta kan ses som ett led i den tradition vi har i Sverige kring att ge barnmorskan en betydande roll i hela vårdkedjan. Sverige har varit ett föregångsland med att ge barnmorskor förskrivningsrätt av p-piller, vilket betytt mycket för bl.a. arbetet med prevention av oönskade graviditeter.

Vänsterpartiet menar att 5 § abortlagen ändras så att barnmorskor med utökad kompetens får utföra medicinsk abort. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Den svenska abortlagstiftningen har redan tidigare varit mycket bra i en internationell jämförelse. Men så har inte alltid varit fallet. Tidigare under historien reste svenska kvinnor till exempelvis till Polen för att kunna genomföra aborter. Nu kan Sverige återgälda detta till de polska kvinnorna som hotas av allt strängare abortlagar. Vänsterpartiet menar därför att regeringen när den nya abortlagstiftningen träder i kraft bör genomföra en satsning på att informera om svensk abortlagstiftning i länder i vårt närområde där abort är förbjudet. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Vänsterpartiet menar att vi borde gå något längre än vad regeringen föreslår i propositionen. Det vore bra om vissa landsting gavs resurser för att bygga ut abortverksamheten och på andra sätt underlätta för utländska kvinnor som behöver göra abort i Sverige. Denna verksamhet bör också lyfta frågan om kvinnors rätt till sin egen kropp och att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av ovanstående resonemang bör förutsättningarna för en utbyggd abortverksamhet i vissa landsting för utländska kvinnor utredas. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

stockholm den 18 september 2007

Elina Linna (v)

Torbjörn Björlund (v)

Rossana Dinamarca (v)

Egon Frid (v)

Siv Holma (v)

Eva Olofsson (v)

Lena Olsson (v)

Alice Åström (v)

Yrkanden (6)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 5 § abortlagen ändras så att barnmorskor med utökad kompetens får utföra medicinsk abort.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att 5 § abortlagen ändras så att barnmorskor med utökad kompetens får utföra medicinsk abort.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att när den nya abortlagstiftningen träder i kraft bör regeringen genomföra en satsning på att informera om svensk abortlagstiftning i länder i vårt närområde där abort är förbjudet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att när den nya abortlagstiftningen träder i kraft bör regeringen genomföra en satsning på att informera om svensk abortlagstiftning i länder i vårt närområde där abort är förbjudet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förutsättningarna för en utbyggd abortverksamhet för utländska kvinnor i vissa landsting utreds.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förutsättningarna för en utbyggd abortverksamhet för utländska kvinnor i vissa landsting utreds.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.