Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Motion 2005/06:Kr21 av Kent Olsson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2005/06:147
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
2006-03-30
Bordläggning
2006-03-31
Hänvisning
2006-04-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftningens syfte.

 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram nya förslag rörande tillsyn i enlighet med vad som anförs i motionen.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straffansvaret vid anordnande av kampsportsmatcher utan tillstånd.

Motivering

I föreliggande proposition föreslås att det nuvarande förbudet mot professionell boxning som gällt sedan 1970 avskaffas och ersätts med en allmän lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Vi hälsar avskaffandet av förbudet mot proffsboxning välkommet, eftersom det närmast unika svenska förbudet är otidsenligt och har spelat ut sin roll; detta inte minst mot bakgrund av att svenskar i dag erbjuds en lång rad möjligheter att se professionella boxningsmatcher i någon av de många sportkanaler som finns. Dessutom är proffsboxning tillåten i såväl Finland som Danmark.

Avskaffandet föreslås alltså ersättas av en ny lag som också skall reglera andra typer av kampsporter där slag mot huvudet ingår som en del. Vi biträder tankarna bakom en ny lag, men har några tydliga förslag på förändringar och justeringar i förhållande till propositionen.

Tillstånd med förnuft

Vi vill först och främst betona att lagstiftningens syfte måste vara att komma åt framför allt oseriösa arrangörer och avarter av kamsporter. Lagen får således inte bli en byråkratisk börda för seriösa, etablerade kampsporter och arrangörer. Det är nämligen viktigt att lagstiftningen av denna art inte innebär att svart kampsportsverksamhet växer fram, vilket vi är övertygade om kommer att ske om även seriös kampsportsverksamhet i praktiken förbjuds genom föreslagna lagstiftning. Detta bör betonas i författningskommentarerna till lagen och ges regeringen till känna.

Hur tillsyn skall utövas

I propositionen föreslås att en av landets 21 länsstyrelser skall hantera alla ansökningar om kampsportsmatcher i Sverige. Det förslag som ligger anser vi innehåller en rad oklarheter som vi anser måste förtydligas. Det handlar om regelverket som är otydligt men det handlar också om förslaget att ta ut avgifter vid tillståndsprövning, något vi är mycket tveksamma till. Frågan om att ansökningarna måste vara inne tre månader är också något vi är tveksamma till och som det också saknas argumentering i propositionen för. Slutligen menar vi att tävlingsreglerna skall bestämmas av idrotten själv. Regeringen måste återkomma med bättre och tydligare förslag vad gäller det vi nämnt ovan.

Kriminalisera inte utövaren

Att delta, vara domare eller sekond i en kampsportstävling som saknar tillstånd föreslås bli straffbart med böter som påföljd. Vi anser att det inte kan vara rimligt att t.ex. en utövare av en kampsport skall behöva känna till om anordnaren har ett tillstånd eller ej. I stället är det vår mening att endast den som arrangerar en kampsportstävling utan tillstånd skall kunna straffas för detta.

Stockholm den 30 mars 2006

Kent Olsson (m)

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Anita Sidén (m)

Margareta Pålsson (m)

Henrik Westman (m)

Anne Marie Brodén (m)

Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstiftningens syfte.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen begär att regeringen lägger fram nya förslag rörande tillsyn i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straffansvaret vid anordnande av kampsportsmatcher utan tillstånd.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.