Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m.

Motion 1996/97:Bo8 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:34
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1996-10-18
Bordläggning
1996-10-21
Hänvisning
1996-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Den borgerliga regeringen avskaffade kommunernas
möjligheter att i detaljplan precisera handelsändamålet vid
byggnaders användning och att i detaljplan särskilt reglera
detaljhandel med livsmedel och med skrymmande varor.
Regeringen föreslår i princip en återgång till tidigare bestämmelser, vilket
vänsterpartiet ser mycket positivt på. Förändringen från den borgerliga
regeringens sida var ett sätt att betona konkurrensvillkoret som det mest
betydelsefulla, för att få till stånd ett gynnsammare företagsklimat och lägre
priser för konsumenterna.
Som medborgare har man dock fler utgångspunkter att ta ställning till.
Miljöfrågan är en liksom att kunna få en rimlig service i sitt närområde.
Dessa två skäl är minst lika viktiga som konkurrensvillkoret. Minskad
vägtrafik är en nödvändighet för att på sikt skapa ett långsiktigt hållbart
samhälle inom ekologiskt hållbara ramar. Den framtida bostadspolitiken
kommer att i framtiden handla om en god boendeplanering, med möjlighet till
en god boendeservice i bostadens närområde. Dessa två frågor är så viktiga
att de utan minsta tvivel bör betraktas som skäl av betydande vikt, när en
precisering av handelsändamålet i en detaljplan, ska upprättas.
Den föreslagna förändringen i plan- och bygglagen, femte kapitlet § 7
under punkt 13, kompletteras med en skrivning där det klargörs att en
minskning av vägtrafiken liksom den medborgerliga rätten till en god
servicenivå ska vara av tillräckligt betydande vikt för att kunna precisera
handelsändamålet i detaljplan.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om förhållandet mellan konkurrensvillkoret och miljö- och
servicefrågan i ett medborgarperspektiv,
2. att riksdagen beslutar om en ändring i plan- och bygglagen i enlighet
med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 17 oktober 1996
Owe Hellberg (v)
Hanna Zetterberg (v)

Maggi Mikaelsson (v)

Lennart Beijer (v)

Jan Jennehag (v)

Karl-Erik Persson (v)


Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förhållandet mellan konkurrensvillkoret och miljö- och servicefrågan i ett medborgarperspektiv
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förhållandet mellan konkurrensvillkoret och miljö- och servicefrågan i ett medborgarperspektiv
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen beslutar om en ändring i plan- och bygglagen i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 • 2
  att riksdagen beslutar om en ändring i plan- och bygglagen i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.