Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m.

Motion 1995/96:Sk35 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:152
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-04-30
Bordläggning
1996-05-02
Hänvisning
1996-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

I propositionen föreslår regeringen att förmån av fri
utbildning och andra åtgärder i samband med uppsägning
och omplacering inte skall beskattas hos mottagaren.
Förutsättningen för skattefriheten skall vara att utbildningen
eller åtgärden bedöms vara av väsentlig betydelse för att den
skattskyldige skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta.
Förslaget omfattar inte förmån från fåmansföretag eller
fåmansägt handelsbolag om den anställde är företagsledare
eller delägare i företaget eller närstående till sådan person.
Genom detta förslag bygger regeringen ytterligare på de alltför många
diskriminerande fåmansskatteregler som redan finns. Dessa särskilda
skatteregler sätter småföretagare i ett sämre läge än ägare till större företag.
Det nu aktuella förslaget till undantag är direkt diskriminerande och ett
uttryck för misstroende mot fåmansföretagare. Undantaget är dessutom
diskriminerande för familjemedlemmar som arbetar i det lilla företaget.
Särreglerna för fåmansföretag är ett hinder mot den satsning på ökat
småföretagande och entreprenörskap som Sverige så väl behöver. Folkpartiet
har i flera tidigare motioner krävt en översyn av skattereglerna för
fåmansföretagen, i syfte att förenkla och underlätta för dessa. Det krävs en
dramatiskt annorlunda värdering av företagandet som livsstil för att Sverige
skall kunna få fram de hundratusentals nya jobb i den privata sektorn som
behövs för att massarbetslösheten skall besegras. Det krävs en
kulturförändring där enskilda initiativ värderas på ett annat sätt än idag och
där man ser människan bakom småföretagaren, en människa av kött och blod
som gör en samhällsnyttig insats, inte en spekulant och småfifflare.
I det nyss avlämnade betänkandet SOU 1996:34 Aktiv arbetsmarknads-
politik betonar Arbetsmarknadspolitiska kommittén vikten av kompetens-
utveckling för uppsagda och att den skall kunna sättas in redan under
uppsägningstiden. Detta för att undvika arbetslöshetsperioder och för att
effektivisera förmedlingsarbetet. Vi måste finna fler vägar att ge arbetsgivare
incitament att kompetensutveckla sina anställda. Detta måste naturligtvis
också gälla för dem som arbetar i ett litet företag vare sig de är
företagsledare, delägare eller närstående till sådana personer i fåmansföretag
eller fåmansägt handelsbolag eller närstående till fysisk person som driver
näringsverksamhet.
Det finns ingen anledning att sätta fåmansföretagen i skamvrån. De har
oftast inte heller finansiella resurser till att överutnyttja en möjlighet till
skattefri utbildning av anställda i krissituationer. Vi menar att förslaget om
undantag skall avslås. Det är tillräckligt med det allmänna kravet att
utbildningen eller åtgärden skall vara av väsentlig betydelse för att den
skattskyldige skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta.
I propositionen föreslås också att de rabatter eller andra förmåner som
transportföretag enligt internationell vedertagen praxis ger ut för visad
kundtrohet vid utrikes flygresor inte skall vara undantagna från skatteplikt. Vi
motsätter oss denna förändring. Givetvis skall normalregeln vara att utgivna
förmåner beskattas. Dessa rabatter är dock omöjliga för arbetsgivaren att
kontrollera och lämna uppgifter på. Det är inte rimligt att ålägga företagen en
uppgiftsskyldighet som de i normalfallet inte kan fullfölja och, där det skulle
gå, beskattningen inte alls står i proportion till arbetsinsatsen för att lämna
uppgifterna. För att upprätthålla lojalitet och motivation för den i övrigt så
omfattande kontroll- och uppgiftsskyldigheten för företagen är det ett
minimikrav att det är praktiskt genomförbart. En uppgifts- och
skattskyldighet skulle dessutom snedvrida konkurrensen till nackdel för
svenska flygbolag jämfört med utländska.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår propositionens förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370) 32 § 3 h mom. andra stycket,
2. att riksdagen avslår propositionens förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370) 32 § 3 f mom. andra stycket.

Stockholm den 30 april 1996
Isa Halvarsson (fp)

Karin Pilsäter (fp)


Yrkanden (4)

 1. att riksdagen avslår propositionens förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 32 § 3 h mom. andra stycket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår propositionens förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 32 § 3 h mom. andra stycket
  Behandlas i
 3. att riksdagen avslår propositionens förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 32 § 3 f mom. andra stycket.
  Behandlas i
 4. att riksdagen avslår propositionens förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 32 § 3 f mom. andra stycket.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.