Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:200 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Motion 2021/22:4651 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:200
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-04-19
Bordlagd
2022-05-04
Granskad
2022-05-04
Hänvisad
2022-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sammanföra lagstiftningen om tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter till en gemensam lag för att stärka folkhälsoarbetet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För Liberalerna handlar folkhälsoarbetet och de förebyggande hälsoinsatserna om kunskap och respekt för individens självbestämmande. Den enskildes motivation ska styra alla insatser som erbjuds.

Det tobakspreventiva arbetet ska bedrivas målmedvetet och nyrekryteringen hållas tillbaka genom bl.a. information, punktskatter och förbud mot tobaksreklam. Alla som använder tobak ska ha tillgång till tobaksavvänjning via hälso- och sjukvården.

Även nikotinprodukter utan tobak har skadliga hälsoeffekter. Ämnet nikotin kan ge förhöjt blodtryck och ökad hjärtfrekvens, ökad ämnesomsättning och sämre kondition. Även minnet och inlärningen kan påverkas. Till detta kommer att nikotin är en ytterst beroendeframkallande substans, och den som är fast i ett beroende är inte fri.

Under alltför lång tid har svensk lagstiftning inte gett ett skydd mot folkhälsofarliga nikotinprodukter. Regleringen som nu föreslås för tobakfria nikotinprodukter är mycket lik den reglering som gäller för tobak. På grund av detta vill vi i Liberalerna se att de båda lagarna sammanförs i en gemensam lag, för att stärka folkhälsoarbetet. I samband med detta bör regeringen lägga fram en samlad strategi för att hantera beroendefrågor, både beroendeframkallande substanser och spelberoende. Vi ser ett behov av krav på tydlig uppföljning för att säkerställa att ambitionerna i propositionen leder till verklig förändring och ökat skydd för folkhälsan.

Avseende riskerna med e‑cigaretter och de vätskor som används ser vi ett behov av mer forskning kring dessa produkters riskfaktorer.

Vi ställer oss bakom det som föreslås i propositionen angående åldersgränsen 18 år för tobaksfria nikotinprodukter, då vi i likhet med regeringen lägger vikt vid att skydda barn och unga från beroendeframkallande produkter med tydlig negativ hälsoeffekt. Tobaksfritt snus är som propositionen nämner mycket vanligt bland unga, framför allt bland unga kvinnor. Därför behövs en lagstiftning som ger ett tydligt skydd för att förhindra att kommande generationer fastnar i ett nikotinberoende.

Vi ställer oss även bakom det som anförs i propositionen avseende märkningskrav, marknadsföring och den kommersiella reklamen och välkomnar den förändrade lag­stiftningen i dessa delar.

 

 

Barbro Westerholm (L)

Lina Nordquist (L)

Mats Persson (L)

Maria Nilsson (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Allan Widman (L)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sammanföra lagstiftningen om tobaksprodukter och tobaksfria nikotinprodukter till en gemensam lag för att stärka folkhälsoarbetet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU31
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.