Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät

Motion 2020/21:4067 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:188
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-05-12
Bordlagd
2021-05-18
Granskad
2021-05-18
Hänvisad
2021-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ytterligare förslag för att förkorta tillståndstiderna och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utvärdera effekterna av propositionen senast under 2026 och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka undantaget för redan miljöprövade verksamhetsområden och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på medgivande från den som ska bevilja koncessionen för att inleda förrättning om ledningsrätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förslaget från regeringen i propositionen syftar till att det ska bli enklare att bygga ut elnätet i Sverige och att tillståndsförfarandena ska bli mindre resurskrävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna. Det är något som blivit ett alltmer tilltagande problem och där det numera kan dröja uppemot 10–12 år för tillståndspro­cesserna vid elnätsutbyggnad.

Detta har bidragit till att kapacitetsbristen i elnäten blivit än mer påtaglig som en följd av att städerna växer utan att elnäten samtidigt förstärks och moderniseras i motsvarande takt. Dessa brister har lett till problem för företag runt om i Sverige. Investeringar har uteblivit, arbetstillfällen har uteblivit och skatteintäkter har gått förlorade.

Det utgör ett stort hinder för den samhällsutveckling som är önskvärd för att kunna nå fossilfrihet genom elektrifiering. Där ledtider på över ett decennium är alldeles för långa om elektrifieringen på allvar ska ta fart. Med det förslag som regeringen nu kommer med, och som baseras på Nätkoncessionsutredningens förslag, tas ett nöd­vändigt första steg mot att för första gången på länge korta tiden för tillståndsprocessen.

Sverigedemokraterna välkomnar förslaget och anser att det är viktigt att det nu antas. Men det är samtidigt angeläget att inte se det som avklarat. Från de 10–12 år det tar i dag i genomsnitt förväntas man enligt utredningen kunna korta processen i genomsnitt med cirka två år med den nu framlagda propositionen. En rimlig målsättning i det fortsatta arbetet är att kunna nå en halvering av de befintliga ledtiderna.

Med anledning av det anser vi att riksdagen ska tillkännage för regeringen att man ska återkomma med fler förslag för att korta tillståndstiderna ytterligare och att man ska återkomma med en utvärdering av effekterna kring de föreslagna ändringarna i propositionen senast under 2026.

Förenkla för förstärkning av elnätet

Det är i dag en robust prövning vid etablerandet av nya elledningar med en omfattande miljöprövning. Det är även fallet när behov föreligger av att göra mindre omfattande förändringar, vilket bidrar till de långa ledtider vi nu ser i dag.

En potential i att ytterligare minska tiden i tillståndsprocesserna vore därför att förstärkning, uppgradering eller utökning av en befintlig kraftledning inte ska anses medföra en betydande miljöpåverkan – något som vore möjligt att närmare ange i miljöbedömningsförordningen som listar verksamheter som inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Med anledning av det anser vi att riksdagen ska tillkännage för regeringen att

undantaget för redan miljöprövade verksamhetsområden ska utökas.

Ledningsrätt

I propositionen föreslås att vissa delar av ledningsförrättningen ska kunna påbörjas innan koncession har beviljats, men det kräver att den som ska bevilja koncessionen medger det. Bland remissvaren förs förslag fram om att slopa just medgivandet. Detta för att ytterligare kunna spara in en tidsvinst och där man i stället ges möjlighet att förberedande arbetsmoment som inte innefattar markägarkontakter ska kunna påbörjas innan koncession erhållits.

Med anledning av det anser vi att riksdagen ska tillkännage för regeringen att kravet på medgivande från den som ska bevilja koncessionen för att inleda förrättning om ledningsrätt ska tas bort.

 

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

 

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Josef Fransson (SD)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ytterligare förslag för att förkorta tillståndstiderna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utvärdera effekterna av propositionen senast under 2026 och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka undantaget för redan miljöprövade verksamhetsområden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på medgivande från den som ska bevilja koncessionen för att inleda förrättning om ledningsrätt och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.