Lagstiftningen om budpliktsregler på aktiemarknaden

Motion 2017/18:2792 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ändring eller förtydligande i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För aktiemarknadens aktörer är det viktigt att dagens budpliktsregler upplevs som tydliga och inte lätt kan kringgås. I den mån det går att kringgå den budplikt som gäller på börsen bör det vara aktuellt med en lagskärpning. Ett bud måste enligt gällande regelverk ges av en aktieägare som själv eller tillsammans med annan närstående förvärvat 30 procent eller mer av antalet utestående aktier.

Det förekommer nu en diskussion om att ägare som samverkar skulle kunna dela på sitt innehav och därmed undgå budplikt trots att de genom köp i praktiken ligger över 30 procent. Aktiemarknadsnämndens (AMN) kansli förefaller underhand ha lämnat ett godkännande att man kan göra så eftersom aktierna då formellt avyttrats trots att några nya faktiska ägare inte tillkommit. Ett nytt formellt beslut har dock inte tagits i AMN. Det finns flera fall som diskuterats i media om hur budpliktsreglerna ska tillämpas.

Finansinspektionen är tillsynsorgan för att bland annat säkerställa att lagen om budplikt följs. Mot bakgrund av diskussion inom finansbranschen och i anslutning till det i media torde det var av betydelse att klarhet skapas om rätt och lagenlig tillämpning av lagen alternativt om det finns behov av ett förtydligande av lagen.

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ändring eller förtydligande i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.