Till innehåll på sidan

Kvinnors hälsa och information inför abort

Motion 2007/08:So547 av Annelie Enochson och Kjell Eldensjö (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-05
Numrering
2007-10-08
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att producera ett skriftligt informationsmaterial för kvinnor som överväger abort.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödsamtal före och efter abort ska vara obligatoriska.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av svensk hälso- och sjukvård så att den följer de bestämmelser som finns angående abortvården.

Motivering

I tv-dokumentären ”Jag ska göra abort” (Dokument Inifrån, SVT sept 2007) framträder en bild där kvinnors bekymmer och smärta i samband med abort har tystats ner i debatten för att rätten till abort inte ska ifrågasättas. De svårigheter kvinnor genomgår har osynliggjorts med försvaret att det är för kvinnors bästa. Vårdens bemötande av abortsökande kvinnor tycks inte heller likna det bemötande andra vårdsökande får. Detta är inte försvarbart mot bakgrund av hur svensk hälso- och sjukvård är tänkt att fungera.

Sedan september 2004 gäller nya föreskrifter och allmänna råd om abort från Socialstyrelsen. Det är mycket tydligt att Socialstyrelsen har skärpt sina krav jämfört med de gamla dokumenten och nu bland annat uttrycker att information före en abort ska ges ”både muntligt och skriftligt”. Vad som kan tyckas vara oklart är vad denna information ska innehålla, men övrig lagstiftning ger viss vägledning. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet kräver att vården ger patienter ”individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns”. För att den enskilda kvinnan inte ska vara utlämnad åt det bemötande hon får av en enskild anställd inom hälso- och sjukvården, är det viktigt att samhället bistår kvinnan med de fakta hon behöver, och inte överlåter detta till enskilda personer med risk för att informationen inte blir fullödig eller objektivt framställd. Det är också viktigt att mannen inkluderas då så är möjligt.

När en kvinna blir oplanerat gravid har hon utifrån styrdokumenten rätt till muntlig och skriftlig information om de alternativ hon har att välja mellan, vilka är att fullfölja graviditeten och själv behålla barnet, att fullfölja graviditeten och adoptera bort barnet eller att avbryta graviditeten. Om hon väljer det tredje alternativet ska information ges muntligt och skriftligt om de olika metoderna. Informationen som ges kring att fullfölja graviditeten bör inkludera det ekonomiska stöd samhället kan ge, liksom andra stödinsatser. Det är också viktigt att informationen omfattar de medicinska och psykologiska riskerna vid abort eller riskerna med att fullfölja en graviditet, liksom att det ofödda barnets utveckling beskrivs i graviditetens olika faser. Det bör också beaktas att många kvinnor befinner sig i en krissituation när de blivit oplanerat gravida och inte sällan befinner sig i extremt stressade omständigheter.

Vid abort måste hälso- och sjukvården eftersträva att varje kvinna förstår konsekvenserna av sitt val. Fostrets utveckling bör också ingå i den information kvinnan får inför sitt beslut. Många kvinnor har berättat om förödande psykologiska konsekvenser när de senare blivit gravida och då förstått hur välutvecklat det barn de tidigare aborterat var. Om Socialstyrelsens nya allmänna råd följs, kommer det att minimera risken för en kvinna att välja abort utan att ha all behövlig information för sitt beslut redan i förväg.

Regeringen bör uppdra åt ansvariga myndigheter att göra en sammanställning av forskningsläget vad gäller konsekvenserna av abort och göra dem tillgängliga för samtliga kvinnor som överväger abort. Detta kan förslagsvis ske i en tryckt informationsfolder, som erbjuds både de kvinnor som väljer att tala med en kurator och de som avböjer kuratorssamtal. Ytterligare en informationsväg vore att använda Internet. De riktlinjer svensk lagstiftning ger kring informationsöverföring från sjukvårdspersonal till patient, liksom övrig aktuell lagstiftning, ska naturligtvis följas i förfaringssättet.

Stockholm den 3 oktober 2007

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att producera ett skriftligt informationsmaterial för kvinnor som överväger abort.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödsamtal före och efter abort ska vara obligatoriska.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av svensk hälso- och sjukvård så att den följer de bestämmelser som finns angående abortvården.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.