Klimaträttvisa

Motion 2014/15:136 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-10-29
Granskad
2014-10-29
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2014/15:136

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Klimaträttvisa

1                   Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken

4.1Rättvist miljöutrymme

4.2Klimaträttvisa

4.3Klimat, klass och kön

4.4Rika påverkar klimatet mest

4.5Fattiga drabbas hårdast

4.6Män har större klimatpåverkan än kvinnor

4.6.1Fakta om mäns större klimatpåverkan

4.7Kvinnor mest utsatta

4.7.1Fakta om kvinnors utsatthet

5Sverige inför klimatmötet i Paris 2015

5.1Klimatförändringarna – det vetenskapliga läget

5.1.1Räcker tvågradersmålet?

5.2Nya klimatmål inför Paris

5.3Sverige måste ta eget ansvar

5.4EU måste höja klimat- och energimål till 2030

5.5Bindande

Yrkanden (16)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inför klimatmötet i Paris, COP 21/CMP 11, och dess efterföljare bör kräva ett nytt globalt klimatmål.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att metoden Greenhouse Development Rights (GDR) får genomslag i kommande klimatavtal.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatmål för Sverige till 2020.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om klimatmål för Sverige till 2050.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör driva kravet att EU höjer klimat- och energimålen till 2030.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att EU antar en målsättning att nå nollutsläpp vid senast 2050 och att all energiproduktion då ska vara förnybar.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör driva krav på att reformera EU:s handelssystem med utsläppsrätter.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att det internationella avtal som sluts efter Kyotoprotokollet ska vara legalt bindande och rättvist ansvarsfördelat.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att en konsumtionsbaserad bokföring blir central i de internationella klimatförhandlingarna.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 10. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i internationella klimatförhandlingar ska verka för klimatfinansiering utanför det ordinarie biståndet med nya additionella medel.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 11. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att grön teknik som bekämpar klimatförändringarna ges samma undantag inom TRIPS-avtalet som livsbesparande mediciner.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 12. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör vara drivande för att jämställdhetsperspektivet och vikten av kvinnors delaktighet särskilt lyfts fram i alla klimatpolitiska sammanhang internationellt.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 13. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett nationellt förbud mot utvinning av fossil energi bör införas.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 14. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kommunal vetorätt mot utvinning av fossil energi bör införas.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2014/15:NU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 15. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att till sin årliga officiella statistik om växthusgasutsläpp i Sverige som rapporteras till FN:s klimatkonvention även rapportera de konsumtionsbaserade utsläppen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 16. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att belysa effekterna av att införa koldioxidransonering.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2014/15:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.