Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2020/21:666 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kontantförbud vid hantering av handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på spårbarhet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tillståndskrav för handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskärpningar för handel och befattning med stulet metallskrot och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De omfattande stölderna av framförallt koppar utgör ett stort samhällsekonomiskt pro­blem som drabbar allt från småföretag till Sveriges kyrkor, järnvägar och kraftförsörj­ning. Även om stölderna utmed Sveriges järnvägar sjunkit som en konsekvens av ett kostsamt och målmedvetet förebyggande arbete från Trafikverkets sida fortsätter de allt­jämt och inbrotten och stölderna fortgår oförminskat vid landets kyrkor och småföretag. Noterbart är även den omständighet att i takt med att stölderna minskar från landets järn­vägar så utsätts de metallåtervinningsföretag som samlar in och lagrar dessa metaller för stölder i högre grad än tidigare med ökande kostnader för övervakning och inbrottsskydd som en konsekvens. En ny företeelse är också stölder av katalysatorer och partikelfilter från fordon eftersom dessa innehåller dyrbara metaller så som palladium, platina och rodium. Denna form av tillgrepp har ökat med flera hundra procent under 2020 med stora kostnader för försäkringsbolagen, och därmed även bilägarna, som följd.

Från såväl Riksantikvarieämbetet som Svenska kyrkans håll uppges att stölderna av framför allt koppar är oroväckande, från Trafikverkets sida räknar man med att de investeringar som gjorts i DNA-märkning och instängsling ska innebära att järnvägarna framgent inte drabbas i samma stora utsträckning som tidigare.

Stölder av exempelvis koppar leder inte enbart till ekonomiska kostnader, utan även till att Sveriges kulturarv riskerar att utarmas, att kyrkogårdar skändas och att säkerheten för tågen hotas. Detta då exempelvis signal- och jordkablar klipps av vilket förutom att pendlare blir försenade skadar den inhemska industrin till följd av bland annat sena leveranser. Kabelstölder vid landets järnvägar medför också en risk för allvarliga el­olyckor när delar av järnvägsanläggningen riskerar att bli strömförande på grund av att kablar eller jordförbindelser klipps av och stulits. Kabelstölder kan också skapa instabi­litet i elnätet och ytterst riskera vår nationella kraftförsörjning.

Denna typ av samhällsskadliga stölder som ofta sker genom sabotageliknande in­brott genererar i vanliga fall en blygsam intäkt på några tusenlappar till tjuven. Detta samtidigt som de orsakar enorma kostnader och risker för samhället i övrigt. Härvidlag är det irrelevant om stölderna utförs av lokala småtjuvar eller av organiserade stöldligor. Krafttag måste vidtas i alla led för att motverka denna typ av tillgrepp och möjligheten för de icke seriösa aktörer som handlar med stöldgods att fortsätta med sin verksamhet måste starkt begränsas.

Kontantförbud

Drivkraften för kriminella personer och stöldligor som begår dessa brott är att de snabbt kan få kontant ersättning för stöldgodset genom att sälja metallskrotet direkt till mindre nogräknade metallåtervinningsföretag som agerar hälare och som inte ifrågasätter var­ifrån metallerna kommer. Ett problem med kontantbetalningar är att de inte kan spåras på samma sätt som banköverföringar vilket försvårar polisens utredningsarbete. Polisen har också vid ett flertal tillfällen efterfrågat ett kontantförbud för denna typ av verksam­het men än idag finns det ingen begränsning för hur stort värde som kan säljas för kon­tant betalning i Sverige. Detta samtidigt som flera länder i Sveriges närhet har infört kontantförbud och andra regelskärpningar som ett led i att stävja problemen med stulet metallskrot.

Ett kontantförbud för järn- och metallskrot har tidigare utretts och utredaren var, i likhet med polisen, återvinningsföretagen och alla övriga remissinstanser, mycket posi­tiv till ett införande av ett sådant förbud. I utredningen SOU 2014:72 föreslogs ett för­bud mot kontanter, checkar och postväxlar vid handel med järn- och metallskrot. Reger­ingen bör återkomma med ett förslag till lagstiftning som reglerar kontanthanteringen för företag som handlar med metallskrot.

Spårbarhet

Icke seriös handel med metallskrot ska motverkas i alla led, av den anledningen är spår­barhet viktigt. Den bokföringsskyldighet företagen har idag fyller denna funktion då inköpen följs av en självfaktura eller inköpsnot där relevanta uppgifter noteras. Denna bokföringsskyldighet i kombination med ett förbud mot kontanta utbetalningar menar vi ökar spårbarheten och underlättar polisens arbete vid brottsutredningar. Efterlevnaden avseende bokföringsskyldigheten varierar emellertid och de företag som ägnar sig åt häleri av stulen metall och rutinmässigt fuskar med denna bokföring löper idag ingen uppenbar risk för upptäckt. Detta samtidigt som konsekvenserna av en eventuell upp­täckt inte är nog avskräckande, inte minst då skrothandel idag inte är en tillståndspliktig verksamhet där ett indraget tillstånd att bedriva verksamheten kan vara en konsekvens av underlåtelse att iaktta den för spårbarheten så viktiga bokföringsskyldigheten. Reger­ingen bör återkomma med ett förslag till lagstiftning som syftar till att ytterligare stimu­lera till och säkerställa spårbarheten vid handel med metallskrot.

Tillståndskrav

För att ett införande av ett kontantförbud ska ge avsedd effekt måste det kombineras med ett krav på skrothandlartillstånd och tydliga sanktionsåtgärder. Exempelvis ska de aktörer som fortsätter att köpa det stulna järn- och metallskrotet riskera att få sina skrothandlartill­stånd indragna och därmed beläggas med näringsförbud och tvingas upphöra med sina verksamheter. Det är en både rimlig och nödvändig åtgärd. Regeringen behöver lägga fram ett förslag till lagstiftning syftande till ett införande av ett särskilt tillstånd för handel med metallskrot.

Straffskärpningar

Ett förbud mot kontanta utbetalningar tillsammans med bokföringsskyldighet och till­ståndsplikt utgör goda hinder för fortsatt handel med stulet metallskrot. Tillståndskravet ger polisen eller annan tillsynsmyndighet anledning att besöka anläggningarna och kon­tantförbudet tillsammans med bokföringsskyldigheten skapar de digitala spår som polisen kan analysera för att få fram de bevis som saknas idag. En effektivare kontroll förutsätter att bekämpandet av handel med stulet metallskrot prioriteras och att straffskalan är sådan att de rättsvårdande myndigheterna tillförs de resurser och ges de verktyg som erfordras för uppgiften. Regeringen behöver återkomma med ett förslag till straffskärpningar för handel och befattande med stulet metallskrot.

 

 

Eric Palmqvist (SD)

 

Tobias Andersson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Josef Fransson (SD)

 

 

Yrkanden (4)

 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om straffskärpningar för handel och befattning med stulet metallskrot och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa tillståndskrav för handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett kontantförbud vid hantering av handel med metallskrot och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på spårbarhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (3)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.