Generella straffskärpningar

Motion 2020/21:3544 av Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-06
Granskad
2020-10-06
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ålder inte ska vara en förmildrande omständighet vid bestämmandet av brottspåföljd för unga vuxna och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas skäl och inte synnerliga skäl för att minderåriga ska dömas till fängelse och om att avskaffa strafftaken för minderåriga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa mängdrabatter vid bestämmandet av brottspåföljd när någon döms för flera brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa möjligheten att förkorta fängelsestraff med villkorlig frigivning annat än vid särskilda omständigheter och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga fängelsestraff alltid ska påföras ytterligare en tredjedel av strafftiden, dock minst sex månader, i form av villkorlig frigivning efter avtjänat fängelsestraff och om att det tydligt bör framgå av lagen att samma bestämmelse inte får utgöra skäl för att förkorta det utdömda straffet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa presumtionen mot fängelse, dvs. att rätten ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, i 30 kap. brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att drabbas av kriminalitet är en av de värsta formerna av ofrihet. Ändå är Sverige ett av de länder i världen som har mildast påföljder för brott. Detta är både en omoralisk ordning och en ordning som öppnar upp för att oskyldiga i större utsträckning än vad som annars vore fallet utsätts för brott.

Beroende på hur man mäter har kriminaliteten i Sverige både minskat och ökat. Två saker är dock tydliga: Allvarsgraden och råheten har ökat och risken för att utsättas för allvarlig brottslighet har randomiserats. Tidigare kunde sannolikheten för att utsättas för brott i hög grad undvikas genom att inte vistas och umgås i fel sammanhang. Våra levnadsmönster har också förändrats avseende framförallt våra alkoholvanor så att antalet fall av dödligt våld borde varit radikalt lägre. Inte minst har de medicintekniska framstegen gjort att fler som skjuts eller misshandlas överlever. Detta till trots ser vi en ökning av det dödliga våldet när vi borde se förbättringar. Att det skulle varit likvärdigt dåligt förr är en klen tröst (vilket också går att ifrågasätta mot bakgrund av vad som nämnts). I inget annat sammanhang hade människor accepterat samhällsförsämringar med samma motiv.

Mycket talar för att situationen kan förväntas förvärras i framtiden i och med Sveriges mycket omfattande migration och utökningen av antalet utanförskapsområden under det senaste decenniet. För att stävja denna utveckling måste samhällets förhåll­ningssätt till kriminalitet skärpas.

De som är yrkes- och livsstilskriminella måste i större utsträckning dömas till långa fängelsestraff så att de inte kan åsamka mer skada. Systemet med så gott som automa­tiskt villkorlig frigivning måste bort. Domstolarnas presumtion mot fängelsestraff likaså. Tvärtom bör inte bara fängelsestraffet avtjänas fullt ut, utan det bör också övergå till en obligatorisk villkorlig frigivning som en form av ”prövotid” i det fria. Den som begår många brott ska inte få ”mängdrabatt” och upprepad allvarlig brottslighet måste leda till drakoniska straff. Även de låga straffen för unga vuxna och minderåriga måste skärpas. Samhällsutvecklingen har varit sådan att många livsstilskriminella slår in på samma bana i mycket unga år. Mot detta kan inte samhället stå handfallet.

 

 

Fredrik Schulte (M)

 

 

Yrkanden (6)

 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa mängdrabatter vid bestämmandet av brottspåföljd när någon döms för flera brott, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samtliga fängelsestraff alltid ska påföras ytterligare en tredjedel av strafftiden, dock minst sex månader, i form av villkorlig frigivning efter avtjänat fängelsestraff och om att det tydligt bör framgå av lagen att samma bestämmelse inte får utgöra skäl för att förkorta det utdömda straffet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas skäl och inte synnerliga skäl för att minderåriga ska dömas till fängelse och om att avskaffa strafftaken för minderåriga, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ålder inte ska vara en förmildrande omständighet vid bestämmandet av brottspåföljd för unga vuxna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa möjligheten att förkorta fängelsestraff med villkorlig frigivning annat än vid särskilda omständigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU8
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa presumtionen mot fängelse, dvs. att rätten ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse, i 30 kap. brottsbalken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2020/21:JuU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.