Till innehåll på sidan

Främmande trädslag i skånskt jordbruk

Motion 2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk skogsindustri är på många vis världsledande. Skogen förknippar vi därför också med någonting betydelsefullt för vår ekonomi. Det finns väldigt mycket bra man kan göra av skog om man använder den på rätt sätt. Vår utgångspunkt är att använda skogen och se till så att rätt råvara hamnar på rätt plats. Vi måste ha respekt för att en utvecklad ekonomi bygger sin framgång just på att eftersträva bästa möjliga förädlingsvärde. Det bör vara den första utgångspunkten.

Vi måste uppmuntra användning av jorden. Vår främsta utgångspunkt är att skogen gör mycket nytta för vårt land, bidrar till en stark ekonomi och en positiv utveckling. Den andra utgångspunkten blir därför att vi ska bruka vår jord. Att vi ska göra det med vetskap om att vi har gott om utrymme i Sverige och därför kanske kan öppna för att producera ännu mer skog. Svensk skogsindustri är en erhört viktig del av vårt lands näringsverksamhet. Den är något som behöver samma goda villkor som övriga delar av svensk basindustri. Vi har exempelvis sett energifrågan som väldigt tätt sammankopplat med basindustrins överlevnadsvillkor, med i grunden också mycket stor betydelse för Sveriges tillväxtförutsättningar i stort. Den måste ses som en del i hur vi vill att BNP ska utvecklas, men också naturligtvis hur sysselsättning fortsatt ska kunna säkras.

Basnäring i Skåne

Förutsättningarna för skog skiljer sig givetvis i olika delar av landet, från norr till söder. Därför behöver också den nationella skogspolitiken i högre uträckning fokusera på de skillnader som finns gällande klimat, geografi och topografi. Skåne har en oerhört diversifierad topografisk profil med bördiga jordbruksmarker på Österlen och Söderslätt kombinerat med branta kuster.

Skogsbruket är en av basnäringarna i Skåne med över 390 000 hektar skogsmarksareal och drygt 16 500 skogsägare varav 39 procent är kvinnor. Detta innebär att ungefär en tredjedel av Skånes yta är täckt av skog och man har även den högsta andelen ädellövskog i Sverige. Sedan lång tid har contortatall helt dominerat användningen av främmande trädslag i Sverige och trädslaget finns nu på cirka 550 000 hektar. Övriga främmande trädslag förekommer endast i liten utsträckning, men användningen har ökat under de senaste åren, inte minst efter stormarna Gudrun och Per som drabbade Skåne hårt. Under stormen Simone i oktober 2013 drabbades Skåne och Kronoberg län hårdast enligt Skogsstyrelsen och även Halland och Blekinge län fick relativt omfattande skador.

Bedömd volym för Skåne var 450 000–550 000 m3sk (skogskubikmeter) och tar man hela Götaland är siffran 1,5–2miljoner skogskubikmeter (m3sk). En siffra som utgår från skadeuppskattningar gjorda av Skogsstyrelsen och de olika aktörerna för gällande skogsområde. I landet i stort har stormen Hilde fällt 3,5 miljoner skogskubikmeter (2013) och stormen Ivar fällde 8 miljoner skogskubikmeter (2013). Sedan hade vi också Stormen Egon i Götaland 2014. Den fällde mellan 2,5–3 miljoner skogskubikmeter. I takt med att klimatförutsättningar förändras, och för att utnyttja den fulla potentialen av skogsbruket framför allt i de södra delarna av Sverige, borde möjligheterna att i större skala odla främmande trädslag ses över. I försök som genomförts på lämplig mark och i lämpligt klimat har en rad olika främmande trädslag ofta visat en produktionsöverlägsenhet i jämförelse med tall och gran. Detta enligt en rapport från Skogsstyrelsen. Rapporten konstaterar även att inhemska lövträdslag inte har tillräckligt hög tillväxt för att klara av de produktionsmål för biobränsle som satts upp, samtidigt som föryngringskostnaderna ofta är orimligt höga. Skogsplantor ska kunna växa såväl i dagens som morgondagens klimat, något som arter av lokal härstamning inte alltid klarar av. Ett exempel är granen som i stora delar av södra Sverige troligen är mindre lämplig på sikt än vad den är idag.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen sätter idag gränser för användningen av främmande trädslag, något som begränsar möjligheterna för våra skogsbrukare. I dagsläget krävs bland annat en särskild anmälan till Skogsstyrelsen för anläggning av ny skog på arealer större än 0,5 ha och den totala andelen av en brukningsenhet som får utgöras av främmande trädslag är begränsad. Med tanke på de begränsningar som idag finns för skogsbruk med främmande trädslag är kunskaperna om dessa trädslags konsekvenser något bristfälliga. Förändringar av trädslag påverkar naturligtvis den biologiska mångfalden, men detta gäller även för byten mellan två inhemska trädslag. Det är dock rimligt att anse att skogsägaren har ett ansvar för användningen och riskerna som är förknippade med odling av ett främmande trädslag, samt att den påverkan som detta eventuellt skulle medföra utvärderas regelbundet av ansvarig myndighet. Möjligheten till utveckling av reglerna kring användningen av främmande trädslag bör övervägas för att anpassas till klimatförutsättningar som är i förändring.

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

 

Maria Malmer Stenergard (M)

Gunilla Nordgren (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Thomas Finnborg (M)

Boriana Åberg (M)

Anders Hansson (M)

Patrick Reslow (M)

Tobias Billström (M)

Anette Åkesson (M)

Hans Wallmark (M

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2016/17:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.