Till innehåll på sidan

Förverkande av kriminellas egendom

Motion 2021/22:1501 av Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-09-30
Granskad
2021-09-30
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen i syfte att underlätta förverkande av kriminellas egendom och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektivisera myndigheternas arbete med förverkande av egendom och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tidsfristen på två månader för förverkande av egendom och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har omfattande och djupgående problem med grov brottslighet. Okontrollerad invandring, bristande, eller snarare obefintlig, integration och otidsenlig lagstiftning har skapat en ytterst gynnsam miljö för kriminella. Den organiserade brottsligheten utgör ett mycket allvarligt hot mot samhället och måste bekämpas hårt, effektivt och proaktivt. Den genererar i dag enorma tillgångar till de kriminella – tillgångar som tillkommit på någon annans bekostnad. Nu gällande lagstiftning ger inte mycket utrymme för förverk­ande. Beviskraven är orimligt höga, och inte sällan även efter en rättegång får kriminella behålla såväl kontanter som annan egendom de har tillskansat sig med hjälp av olaglig verksamhet.

En särskild lag om förverkande av kriminellas egendom skulle ha många fördelar: Brottsligheten skulle bli mindre lönsam, kriminellas makt skulle undermineras och tilltron till rättssamhället skulle stärkas. Utan stora mängder pengar, snabba bilar och dyra klockor skulle kriminella ha haft betydligt svårare att locka unga till brottets bana. I många länder finns speciell lagstiftning som handlar om förverkande av kriminellas egendom. Ett exempel är Irland där bevisbördan är omvänd när det gäller förverkande av kriminellas egendom. Det är möjligt att ha den typen av lagstiftning utan att det står i motsats till mänskliga rättigheter, inklusive presumtionen om oskuld och skydd av egendom.

När en dom med ett yrkande om förverkande av egendom vinner laga kraft har Kronofogden två månader på sig att mäta ut de kriminellas egendom. Eftersom fyra olika myndigheter (Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, polisen och Kronofogden) måste hantera ärendet har Kronofogden oftast inte mer än några dagar på sig att verk­ställa förverkandet. Hanterar Kronofogden inte ärendet snabbt nog kan den dömda brottslingen kräva tillbaka pengarna från staten. Detta är oerhört stötande, undergräver legitimiteten för rättssystemet och tillintetgör de gjorda insatserna. Därför måste rutinerna i detta avseende förändras så att detta systemfel rättas till. Myndigheterna måste kort och gott ges bättre förutsättningar att verkställa domstolarnas beslut om förverkande.

 

 

<

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen i syfte att underlätta förverkande av kriminellas egendom och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU44
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att effektivisera myndigheternas arbete med förverkande av egendom och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU44
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tidsfristen på två månader för förverkande av egendom och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2021/22:SkU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.