Fler insatser för att främja fred och säkerhet

Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till fler insatser för att värna fred och säkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan valet 2014 har Sverige påbörjat en upprustning av försvaret, för att långsiktigt höja försvarets operativa förmåga. Det är viktigt för att verka för avspänning och säkerhet i en allt mer orolig omvärld. Att bygga starkare samhällen för att bevara fred och för att stå rustade inför olika krissituationer, kräver en bred palett av insatser.

Bland annat krävs en rad insatser för att förhöja den civila krisberedskapen i hela riket.

Ett exempel är åtgärder för att höja den svenska självförsörjningsgraden. Fram till 1990-talet hade Sverige en förhållandevis hög självförsörjningsgrad, som därefter gradvis har minskat. Dagens självförsörjningsgrad har uppskattats till drygt 50 procent – men siffran är osäker och ordentliga utredningar av de faktiska förhållandena för svensk självförsörjning är få. Att stärka Sveriges beredskap för både freds- och krigstid bör innefatta att även undersöka hur den svenska självförsörjningsgraden kan höjas, för att hela Sverige ska ha säker tillgång till livsmedel även vid krissituationer.

Allmänhetens kännedom om den egna krisberedskapen måste också stärkas. Civila insatser är avgörande för totalförsvaret i helhet och för samhällets funktionsförmåga i händelse av kriser.

Vidare vidtar Sverige i dag ett antal åtgärder för att verka för fred och säkerhet – både i riket och i vår omvärld. Att bygga strukturer för konstruktiv dialog och handelssamarbeten är en sådan sak. Att verka för kulturella utbyten och mellanfolkliga samarbeten är en annan. Dessa insatser bör trappas upp för att göra Sverige ledande i att med olika medel verka för att bibehålla fred och säkerhet i landet och i vårt närområde.


Regeringen bör därför i det fortsatta arbetet med att stärka totalförsvaret och den svenska krisberedskapen säkerställa att alla sektorer i samhället inkluderas, och att Sveriges arbete med parallella processer för fred och säkerhet ytterligare blir belyst.

 

 

Hanna Westerén (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till fler insatser för att värna fred och säkerhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2018/19:UU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.