Till innehåll på sidan

En ny alkoholpolitik för Sverige i Europa

Motion 2003/04:So422 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholpolitikens inriktning.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholreklamen.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Systembolagets försäljningsmonopol.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förebyggande insatser vad gäller alkoholens skadeverkningar.

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tidig upptäckt av alkoholens skadeverkningar.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om missbruksvården.

 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åldersgränsen för inköp av alkoholhaltiga drycker.

 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning av alkoholbeskattningen.1

 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gårdsförsäljning.

1 Yrkande 8 hänvisat till SkU.

Sammanfattning

Den gamla svenska alkoholpolitiken kan inte möta det moderna samhällets krav. Den saknar dessutom medborgarnas stöd. Moderna informationsmetoder och internationella erfarenheter av sådana har inte tillvaratagits i det alkoholförebyggande arbetet. Behandlingen av missbrukare är slentrianmässig. Förmynderi, svårbegripliga regleringar och misstro mot medborgarnas förmåga att ta ansvar präglar politiken. Vi måste inse att Sverige är en del i Europa och den gemensamma marknaden, vilket ställer krav på en helt ny alkoholpolitik när centralistiska åtgärder inte längre fungerar. Vi har nått vägs ände med svensk alkoholpolitik.

Alkoholpolitiken bör anpassas till dagens människor och det moderna samhället. Vi pekar i den här motionen på ett antal åtgärder som är en del av en politik som kan möta dagens problem och vinna brett folkligt stöd. Vi vill öka de förebyggande insatserna lokalt på olika arenor som mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, skolor och på krogarna. Utbildningen för sjukvårdspersonal inom primärvården måste stärkas för att man tidigt ska kunna upptäcka alkoholrelaterade sjukdomssignaler. Missbruksvården måste stärkas och kampen mot smuggling och övrig illegal hantering av alkohol måste intensifieras.

Vår syn på alkoholpolitiken vinner alltmer gehör hos allmänheten. Tyvärr syns få spår av detta nya synsätt i den svenska alkoholpolitiken och regeringens förslag. Det är med den hittills förda alkoholpolitiken vi ser den utveckling som hotar folkhälsan. Det är tydligt att det bara är Moderaterna som står för ett verkligt alternativ. Ett alternativ som respekterar människors rätt att bestämma själva i egna angelägenheter, ökar stödet till dem som verkligen behöver samt skapar förutsättningar för att kraftfullt bekämpa den kriminella alkoholhanteringen.

Att se sig om i Europa utan att blunda

När införselkvantiteterna från andra EU-länder stiger är det givetvis viktigt att anpassa de svenska alkoholskatterna till omvärldens nivåer. Den danska nivån kan tjäna som riktmärke. Harmoniseras inte alkoholskatterna kommer allt större mängder av den i Sverige konsumerade alkoholen att antingen köpas utomlands eller smugglas. Detta innebär att en illegal marknad som inte känner öppettider eller åldersgränser expanderar.

Det är numera allmänt känt att ungefär hälften av all sprit svenskarna dricker inte finns med i alkoholstatistiken. Den kan vara illegalt tillverkad, smugglad eller lagligt införd av privatpersoner. I Skåne kommer bara 30 procent av den totala konsumtionen under 2002 från Systembolagets försäljning. Införsel av sprit, vin och öl ökade i Skåne med 18 procent. Det förs in 213 000 liter oregistrerad öl varje dag, 365 dagar om året, till Sverige.

Det verkliga hotet mot folkhälsan är att allt fler köper smuggelsprit och hembränt. De höga alkoholskatterna hindrar inte den som köper svartsprit, utan ökar bara lönsamheten för alla parter på den svarta marknaden och uppmuntrar därigenom till ytterligare svarta affärer. Den ”svarta” marknaden har öppet dygnet runt, alla dagar, utan ålderskontroll alldeles oavsett vad politikerna beslutar om öppettider, lämplighet och serveringstillstånd. Försäljningsmonopolet löser inte detta.

Reklam för lagliga produkter måste göras laglig

Perifera förändringar av reklamlagar kommer inte att avhjälpa de alkoholrelaterade problem som existerar. Om reklamförbud, låg tillgänglighet och höga skatter vore lösningen skulle det inte finnas några alkoholproblem i Sverige.

Skenheligheten segrar när samma partier som annars slår vakt om de höga skatterna vill att staten ska profitera på alkoholkonsumtion. Statliga Vin & Sprit vill bli största spritleverantör i världen. Absolut Vodka är den svenska stoltheten med reklam i alla former, på alla platser, i alla tidningar – utom i Sverige. Hur kan man ens låtsas vara de främsta förkämparna mot alkohol när man samtidigt försöker bli världsbäst i alkoholförsäljning?

Ytterligare begränsningar av alkoholreklamen kommer inte att leda till ändrade alkoholvanor och bättre folkhälsa. Det gäller att skapa attitydförändringar i tidiga åldrar och hos föräldrar. Tidningar måste på frivillighetens väg kunna ta ansvar för reklamutbudet och avstå från reklam som är oetisk, onödigt glamourös och vänder sig till ungdomar.

Avveckla Systembolagets försäljningsmonopol

Man kan inte både ha i uppgift att minska tillgängligheten till alkohol och samtidigt gå med vinst, öka servicen och göra tillgängligheten större. Med den inriktning på ett smalt sortiment av storsäljare och en mer begränsad tillgänglighet till kvalitativt bättre viner som har blivit följden av de oförenliga kraven finns goda skäl att betrakta Systembolaget som vilken aktör som helst.

Vi anser därför att Systembolagets försäljningsmonopol på sikt bör avskaffas.

Det kan ske i två steg. Inledningsvis bör starköl och vin kunna säljas utanför Systembolaget i dagligvaruhandeln med de tillstånd som nu krävs för försäljning av folköl. En sådan lösning förstärker den befintliga handeln genom att skapa ökat underlag för butiker på mindre orter, samtidigt som det inte snedvrider konkurrensen på samma sätt som det nuvarande systemet med utlämningsställen. Bekvämligheten för konsumenterna, inte minst i glesbygd, blir bättre än vad som kan uppnås i ett monopolsystem. Det är också en självklarhet att tillåta gårdsförsäljning av eget tillverkat vin.

Det andra steget blir att tillåta försäljning av starksprit i licensierade affärer.

Med dessa två steg bryts det statliga försäljningsmonopolet. Självklart skall åldersgränsen för inköp av alkohol efterlevas av försäljningsställena. Dessutom är föräldraansvaret viktigt och måste stärkas, så föräldrar inte köper ut alkoholhaltiga drycker till sina minderåriga barn.

En verkningsfull alkoholpolitik

Resurserna måste decentraliseras till stöd för lokalt förankrat arbete på barnavårdscentraler, mödravårdscentraler liksom i miljöer där alkohol förekommer, exempelvis barer. Lokala organisationer måste stärkas på Folkhälsoinstitutets bekostnad. Sjukvårdspersonal i primärvården bör utbildas för att tidigt kunna upptäcka och diagnostisera ett onormalt alkoholbruk. Missbruksvården måste stärkas. Statens beredning för medicinsk utvärdering har visat att miljarder kronor ”slängs” bort i missbrukarvården genom att endast allmän stödbehandling ges.

Vi menar också att vid upprepat gravt missbruk som leder till ett asocialt beteende och risker för andra människor, ska tvångsomhändertagande kunna ske tillräckligt lång tid för att vården ska kunna ge resultat. Enbart avgiftning av missbrukare och allmän stödterapi, som nu ofta sker, leder ingenstans. De unga som är i farozonen för alkoholmissbruk måste mötas och stöttas tydligare.

Vår alkoholpolitik utgår från respekten för den enskilde individens förmåga att ta ansvar för och forma sitt eget liv. Det offentligas uppgift är att skapa förutsättningar för enskilt ansvarstagande samt att bistå och värna de medborgare som saknar förutsättningar för att själva ta ansvar. En ny alkoholpolitik kräver därför en kombination av samverkande åtgärder.

 • Flertalet människors förmåga att hantera sitt alkoholbruk måste respekteras.

 • Onödiga begränsningar och krångel måste tas bort.

 • Svartsprit och kriminalitet måste bekämpas genom förstärkta resurser till bl a tullen.

 • Tidigt förebyggande och attitydförändrande arbete måste decentraliseras till skolor, mödravårds- och barnavårdscentraler och vara lokalt förankrade.

 • Personal inom primärvården bör utbildas för att tidigt kunna upptäcka alkoholrelaterade sjukdomssymptom.

 • Missbruksvården bör förstärkas och psykiatrins och socialtjänstens ansvarsområden ses över.

Utöver detta måste den legala och beskattade alkoholens tillgänglighet öka och alkoholskatterna sänkas. Då minskar vinsterna av kriminell alkoholrelaterad verksamhet.

Enligt vår uppfattning bör man överväga att anpassa åldersgränserna nedåt. I Sverige har 18-åringar rösträtt och skyldighet att fullgöra militärtjänst. De får ta körkort. Det är ologiskt att de inte har rätt att köpa alkohol på Systembolaget förrän vid 20 års ålder. Det medför att unga människor har svårt att ta lagstiftningen på allvar. Åldersgränsen för inköp av alkohol bör i konsekvensens namn jämställas med myndighetsåldern. Detta bör även gälla vid resandeinförsel av alkohol till Sverige.

Stockholm den 2 oktober 2003

Cristina Husmark Pehrsson (m)

Carl-Axel Johansson (m)

Anne Marie Brodén (m)

Magdalena Andersson (m)

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Yrkanden (9)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholpolitikens inriktning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om alkoholreklamen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Systembolagets försäljningsmonopol.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förebyggande insatser vad gäller alkoholens skadeverkningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tidig upptäckt av alkoholens skadeverkningar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om missbruksvården.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åldersgräns för inköp av alkoholhaltiga drycker.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sänkning av alkoholbeskattningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gårdsförsäljning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.