Den svenska utrikesförvaltningen

Motion 2001/02:K302 av Göran Lennmarker m.fl. (m, kd, c, fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2001-10-05
Numrering
2001-10-05
Hänvisningsförslag
2001-10-05
Utskottsförslag
2001-10-05
Granskning
2001-10-05
Registrering
2001-10-05
Hänvisning
2001-10-11
Bordläggning
2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

1 Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslaget Utrikesförvaltningen skall kvarstå under utgiftsområde 5.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avsätta tillräckliga resurser för att möjliggöra fortsatt diplomatisk närvaro i Beirut, Lima, Tunis och Heliga stolen.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det krävs en översyn av vilka principer som skall gälla för den svenska utrikesrepresentationen.

2 UD kvar under utgiftsområde 5

Utrikesförvaltningen har som uppgift att ansvara för hanteringen av Sveriges förbindelser med andra länder och internationella organisationer. Utrikesförvaltningen berör således inte bara staten utan också ett brett spektrum av individer, grupper och juridiska personer vilket ger utrikesförvaltningen en vidare roll jämfört med övriga Regeringskansliet. Regeringskansliet i övrigt är ett stabsorgan för regeringen med uppgift att för regeringen förbereda och samordna verksamheter och beslut. För Utrikesdepartementet utgör dessa uppgifter endast en begränsad del. Det är angeläget att riksdagen även fortsättningsvis har inflytande över utrikesförvaltningens organisation och dimensionering. Av detta skäl anser vi att anslaget Utrikesförvaltningen ska kvarstå under utgiftsområde 5.

3 Utrikesförvaltningens globala roll

I dag har Sverige ökade förpliktelser i Europa, men detta innebär inte att de svenska förpliktelserna i Afrika, Asien, Mellanöstern och Latinamerika minskar. Tvärtom behöver Sverige mer än någonsin den möjlighet till dialog och kontaktytor som en utlandsmyndighet innebär i en alltmer globaliserad värld. Sverige skall vara representerat i länder som är av central betydelse för svenska utrikes- eller säkerhetspolitiska intressen, som är viktiga för svenskt näringsliv, som är partner i utvecklingssamarbetet eller som är av stor regional betydelse.

Under det svenska EU-ordförandeskapet fattade regeringen beslut om att lägga ned ambassaderna i Beirut, Lima, Tunis och Heliga stolen. Konsekvenserna av de nu aviserade nedläggningarna blir kännbara långt in i framtiden och för kommande regeringar. Det råder inga tvivel om att nedläggningarna uppfattas som en negativ åtgärd i de berörda länderna.

Det är viktigt att förhindra en planlös och drastisk nedrustning av utrikesförvaltningen. Det vore djupt olyckligt om Sverige begränsar sina kontaktytor mot omvärlden. Mot denna bakgrund föreslår vi att tillräckliga resurser avsätts för att möjliggöra fortsatt diplomatisk närvaro i Beirut, Lima, Tunis och Heliga stolen. Vidare föreslås att regeringen i samråd med riksdagen skall göra en översyn av vilka principer som skall gälla för den svenska utrikesrepresentationen.

Stockholm den 3 oktober 2001

Göran Lennmarker (m)

Jan Erik Ågren (kd)

Marianne Andersson (c)

Karl-Göran Biörsmark (fp)


Yrkanden (3)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anslaget Utrikesförvaltningen skall kvarstå under utgiftsområde 5.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avsätta tillräckliga resurser för att möjliggöra fortsatt diplomatisk närvaro i Beirut, Lima, Tunis och Heliga Stolen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det krävs en översyn av vilka principer som skall gälla för den svenska utrikesrepresentationen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.