Byggnation på landsbygden

Motion 2020/21:576 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-09-30
Granskad
2020-09-30
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om byggnation på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kunna leva, bo och verka i hela landet är viktigt för människan. För att kunna möta utvecklingen med städernas utveckling samt en attraktiv landsbygd så är boende helt avgörande. På landsbygden är jordbruksmark viktig att använda just till jordbruket och kunna producera livsmedel på. Självförsörjningsgraden i Sverige är idag låg. I miljö­balkens 3 kap 4 § finns skrivningar om att skydda åkermarken på landsbygden vilket är bra. 

Men samtidigt för att vi ska kunna leva, bo och verka i hela landet så behöver man ha en nyanserad bild av just begreppet attraktiv och prioriterad jordbruksmark. Lant­brukets maskiner blir idag större och större och då blir det svårt att bruka vissa delar av jordbruksmarken. På många håll bör därför jordbruksmark som lantbruken själva anser är svår att bruka för både vall (gräs), spannmål och bete kunna bebyggas med bostäder åt landsbygdens folk. Att ta stora åkerarealer i anspråk för industrier och bostäder bör fortsatt vara restriktivt.

Det som också i detta fall med byggnation på landsbygden blir fel är att när män­niskor vill bygga ett hus på en åker eller hage som nästan inte går att bruka så är jord­bruksmarken skyddad men vill Ikea eller något större företag bygga en större byggnad eller när en väg ska byggas så är jordbruksmarken inte skyddad. Detta är en syn och tolkning som måste förändras.

Under coronapandemin så har också intresset ökat för människor att flytta ut på landsbygden, kallat ”second home”. Detta stärker också behovet av att ha en nyanserad bild och tolkning av hur expansion av bostäder kan ske på landsbygden samtidigt som man värnar den mest attraktiva jordbruksmarken.

Regeringen bör därför snarast utreda hur begreppet jordbruksmark används i miljö­balken så att jordbruksmark fortsatt ska användas till just lantbruket men också öppna upp för att en del typer av jordbruksmark som idag är svåra att använda för lantbruket på ett enklare sätt kan bebyggas för att få till en attraktiv landsbygdsutveckling.

 

 

Mikael Larsson (C)

Anders Åkesson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om byggnation på landsbygden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.