En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att flytta handläggningen av vapenlicenser från polisen till en ny tillståndsmyndighet, exempelvis Viltmyndigheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den myndighet som har ansvaret för vapenlicenser ska ha kunnig och utbildad personal för vapenärenden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskade handläggningstider vid ansökan om vapenlicens och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett digitalt ansökningsförfarande vid ansökan om vapenlicens och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka jaktvapengarderoben till minst tio vapen och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra och underlätta förvaring av vapen med tillhörande ammunition hos annan person och i sitt andra boende och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge godkända vapenhandlare en auktorisering som ger dem möjlighet att under vissa förutsättningar godkänna vapenlicenser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kraven på att söka ny samlarlicens vart femte år och tillkännager detta för regeringen.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga regelverket för när ett vapen ska lämnas in vid återkallning av vapenlicens och vid tvist om detta och att vapnet ska återkallas först när tvisten har vunnit laga kraft, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvariga myndigheter snabbare ska kunna uppdatera aktuella vapenlistor och tillkännager detta för regeringen.
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och eventuellt ta bort kravet på licens för stiftantändare och tillkännager detta för regeringen.
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge godkända vapenhandlare möjlighet att kontinuerligt skrota vapen för att därmed underlätta hanteringen av skrotvapen och tillkännager detta för regeringen.
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för vapenhandlare att lämna ut låneintyg i upp till max 30 dagar och tillkännager detta för regeringen.
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det lättare för jägare att låna varandras vapen och tillkännager detta för regeringen.
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och förtydliga reglerna om vapenlicenser för hembygdsföreningar och museer m.fl. som får vapen som gåva, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för vapenpass för att underlätta för jägare och skyttar med godkända vapenpass att kunna resa inom EU och tillkännager detta för regeringen.
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida licenskrav ska finnas på alla mynningsladdade vapen som är tillverkade 1890 och senare eller om registrering/anmälning ska räcka och tillkännager detta för regeringen.
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att när det gäller kraven för målskyttevapen ersätta synnerliga skäl med särskilda skäl och definiera det senare i lag eller förordning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en total översyn av regelverket vid björnjakt i syfte att underlätta björnjakten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vapenlagstiftningen ska vara modern och motsvara jaktens behov. I Sverige har vi idag en restriktiv vapenlagstiftning som ställer stora krav på den som vill skaffa vapenlicens. Vi har samtidigt en av Europas mest omfattande utbildningar för att få köpa och använda vapen. I en ansökan om vapenlicens måste dessutom behovet av vapnet kunna styrkas och vi ställer mycket höga krav på en säker vapenförvaring. De allra flesta vapen som används vid olika brott är illegala vapen. Det är därför av största vikt att samhället lägger sina resurser på att motarbeta förekomsten och spridningen av illegala vapen – inte genom en onödigt svår och byråkratisk handläggning av vapenlicenser för Sveriges jägare, skyttar, samlare och vapenhandlare. Polisens arbete med att sköta hanteringen av vapenlicenser bör därför ses över, delvis på grund av att det tar väldigt lång tid i Sverige att få licenser i jämförelse med andra nordiska länder.

Det förekommer också att polisens bedömningar vid handläggning av vapenlicenser skiljer sig åt mellan olika polisområden. Detta kan bero på att handlingarna inte alltid är ordentligt ifyllda och i kombination med att lagstiftningen är otydlig innebär det att handläggningen tar längre tid. Rekrytering av kunnig personal är svår och vapenärenden är inte alltid prioriterade. Vår uppfattning är att en total översyn av regelverket kring vapenlicenser och vapenlagstiftningen bör göras, men i synnerhet bör ett antal punkter förändras för att effektivisera arbetet, minska arbetsbördan för myndigheten och förbättra för jägare, jakt- och skytteorganisationer, vapenhandlare med flera.

Vi vill låta utreda att en ny tillståndsmyndighet, exempelvis en viltmyndighet, tar över handläggningen av vapenlicenser och att vapenlicenserna flyttas från polisen till denna nya myndighet. Den myndighet som har ansvar för vapenlicenser måste kunna rekrytera kunnig personal som hanterar lagstiftning och handläggning. Vi anser att handläggningstiderna vid ansökan om vapenlicens måste minska. En rimlig målsättning är att handläggningstiderna vid komplett ansökan inte överstiger en månad. Ett alternativt digitalt ansökningsförfarande bör införas som innebär en minskning av felaktigt ifyllda ansökningshandlingar. En jämförelse kan göras med det digitala förfarandet vid resa med vapen, så kallad tullklarering.

Regeringen bör även se över möjligheterna att utöka jaktvapengarderoben. Nuvarande extra motivering inför det femte och sjätte vapnet i vapengarderoben är krånglig och svår och bör tas bort. Jaktvapen bör även få användas på tävling eftersom det underlättar för och uppmuntrar jägare att träna och bli goda skyttar. Det bör möjliggöras och underlättas för förvaring av vapen med tillhörande ammunition hos annan och i sitt andra boende.

Regeringen bör även se över hur det kan underlättas för jägare att låna vapen sinsemellan. Vidare föreslår vi att man ger vapenhandlare, som har genomgått nöd­vändig utbildning och är godkända vapenhandlare, en auktorisering som ger möjlighet att direkt lämna ut licenser vid exempelvis byte av vapen i samma vapenklass och inom vapengarderoben. Detta bör kunna ske direkt över disk, genom ett enkelt digitalt anmälningsförfarande till myndigheten. Detta skulle både effektivisera vapenhanteringen och minska kostnaderna. Vid ansökningar om vapenlicens som kräver utredning ska ansökan om vapenlicens skickas in till ansvarig myndighet. Godkända vapenhandlare bör även ges möjlighet att skrota vapen kontinuerligt för att därmed underlätta hanteringen av skrotvapen. Slutligen är vårt förslag att en möjlighet för vapenhandlare att lämna ut låneintyg upp till max 30 dagar införs.

Kravet på att söka ny samlarlicens vart femte år för vapensamlare är byråkratiskt och orimligt och bör tas bort. Ett godkännande utan tidsbegränsning ska räcka och ska bara omprövas om särskilda skäl finns. Det bör även utredas om vi ska ta bort kravet på licens för stiftantändare. Regeringen bör i det här sammanhanget utreda och förtydliga reglerna om vapenlicenser för hembygdsföreningar, museer med flera som får vapen som gåva. Slutligen bör en utredning göras om huruvida licenskrav ska finnas på alla mynningsladdade vapen som är tillverkade år 1890 och senare, eller om registrering/
anmälning ska räcka.

Regeringen bör även förtydliga regelverket kring när ett vapen ska lämnas in vid återkallning av vapenlicens och vid tvist om detta. Vi föreslår att vapnet ska återkallas först när tvisten har vunnit laga kraft. Vid akuta situationer gäller andra regler. En översyn bör göras om hur ansvariga myndigheter snabbare ska kunna uppdatera aktuella vapenlistor. Vi ser idag hur nya vapen i snabb takt kommer ut på marknaden och då måste politiken och ansvariga myndigheter kunna följa med i tempot.

Jägare som vill resa och jaga inom EU och i andra länder upplever idag svårigheter att ta med sitt vapen över gränserna. Regeringen bör därför se över och underlätta för jägare och skyttar med godkända vapenpass att kunna resa inom EU. En översyn och anpassning skulle dessutom minska polisens resursbehov för detta. Regeringen bör ersätta kravet på målskyttar att synnerliga skäl ska föreligga vid ansökan om licens på målskyttevapen. Istället bör särskilda skäl införas och definieras i lag eller förordning. Kravet på synnerliga skäl är oftast ett uttryck för ett extremt undantagsförfarande och är därför orimligt när det gäller en folksport som skytte.

För regelverket för björnjakt bör göras en total översyn i syfte att underlätta björnjakten.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

John Widegren (M)

Alexandra Anstrell (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

Yrkanden (20)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över reglerna för vapenpass för att underlätta för jägare och skyttar med godkända vapenpass att kunna resa inom EU och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att när det gäller kraven för målskyttevapen ersätta synnerliga skäl med särskilda skäl och definiera det senare i lag eller förordning, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en total översyn av regelverket vid björnjakt i syfte att underlätta björnjakten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2018/19:MJU9
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda huruvida licenskrav ska finnas på alla mynningsladdade vapen som är tillverkade 1890 och senare eller om registrering/anmälning ska räcka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge godkända vapenhandlare en auktorisering som ger dem möjlighet att under vissa förutsättningar godkänna vapenlicenser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och förtydliga reglerna om vapenlicenser för hembygdsföreningar och museer m.fl. som får vapen som gåva, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kraven på att söka ny samlarlicens vart femte år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra och underlätta förvaring av vapen med tillhörande ammunition hos annan person och i sitt andra boende och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskade handläggningstider vid ansökan om vapenlicens och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka jaktvapengarderoben till minst tio vapen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att flytta handläggningen av vapenlicenser från polisen till en ny tillståndsmyndighet, exempelvis Viltmyndigheten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge godkända vapenhandlare möjlighet att kontinuerligt skrota vapen för att därmed underlätta hanteringen av skrotvapen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och eventuellt ta bort kravet på licens för stiftantändare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det möjligt för vapenhandlare att lämna ut låneintyg i upp till max 30 dagar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra det lättare för jägare att låna varandras vapen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den myndighet som har ansvaret för vapenlicenser ska ha kunnig och utbildad personal för vapenärenden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förtydliga regelverket för när ett vapen ska lämnas in vid återkallning av vapenlicens och vid tvist om detta och att vapnet ska återkallas först när tvisten har vunnit laga kraft, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur ansvariga myndigheter snabbare ska kunna uppdatera aktuella vapenlistor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29
 20. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett digitalt ansökningsförfarande vid ansökan om vapenlicens och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.