Kassaregister

Interpellation 2015/16:726 av Ulf Berg (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-06-13
Överlämnad
2016-06-14
Anmäld
2016-06-15
Svarsdatum
2016-06-27
Besvarad
2016-06-27
Sista svarsdatum
2016-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Reglerna är viktiga för att företagare ska kunna bedriva affärsverksamhet på lika villkor.

I början av 2014 förändrades tillämpningen av lagen om kontanthantering. Den som säljer varor och tjänster mot kontant betalning och omsätter över fyra prisbasbelopp under ett år – 177 200 kronor under år 2016 – måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Ett företag kan dock få undantag om behovet av ett tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på något annat sätt än med kassaregister som uppfyller föreskrivna krav eller om en viss skyldighet är oskälig. Att få undantag beviljat av Skatteverket har dock visat sig vara mycket problematiskt.

Det finns verksamheter på landsbygden som håller vår svenska landsbygd levande. Fäbodar eller fäbodvallar är ett exempel. Där finns i regel inte elektricitet och ofta inte heller någon mobiltäckning. Ofta beslutar staten om att bevara byggnader med höga kulturvärden och inga förändringar får ske. Ingen tvekan om att fäbodvallar har höga kulturvärden sett både till byggnader och bruket av djur på det sätt som skett under flera hundra år tillbaka. Traditionen är viktig att hålla vid liv, inte minst i mitt hemlän Dalarna.

Verksamheterna spelar ofta en avgörande roll för vår natur- och kulturturism. Det är eldsjälar som vi ska värna om och som bidrar till bevarandet av vårt kulturarv, men även med arbetstillfällen och skatteintäkter. Det är sköra verksamheter som inte kan tas över av vem som helst, och som gör kvinnohistoria levande, samtidigt som kunskap om hur man tillverkar mat utan den teknik vi har tillhands i dag bevaras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Anser finansministern att kassaregisterlagen bidrar till bevarandet av vårt kulturarv och i så fall hur?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:726, Kassaregister

Interpellationsdebatt 2015/16:726

Webb-tv: Kassaregister

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 23 Finansminister Magdalena Andersson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Ulf Berg har frågat mig om jag anser att kravet på certifierade kassaregister bidrar till bevara kulturarvet och i så fall hur.

Bestämmelserna om certifierade kassaregister i kontantbranschen infördes från och med den 1 januari 2010. Från och med den 1 januari 2014 utökades kassaregisterkravet till att även omfatta torg- och marknadshandel.

Skatteverket kan medge undantag från kassaregisterkravet bland annat om en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig. Den som inte är nöjd med verkets beslut kan överklaga till förvaltningsdomstol.

Bestämmelserna syfte är inte i första hand att bevara vårt kulturarv, utan de infördes för att motverka skatteundandragande och för att skydda seriösa företag från illojal konkurrens från oseriösa företagare. På så sätt skyddas även seriösa företagare som bedriver verksamhet som är en del av kulturarvet.


Anf. 24 Ulf Berg (M)

Fru talman! Tack, finansminister Magdalena Andersson, för svaret!

Jag försökte att ställa interpellationen till kulturministern, men det tycks inte ha varit lämpligt. Därför får vi ta den här debatten.

Landsbygden beskrivs ofta som att den håller på att bli en fäbodvall. Låt oss börja med att bortse från det uttrycket.

Jag sitter med i Parlamentariska landsbygdskommittén, och det bor ungefär lika många människor på landsbygden i dag som det gjorde 1950. Det finns rapporter som nu pekar på att Långtidsutredningens mycket negativa siffror kanske är felaktiga, om vi gör rätt saker med dem som sökt sig till Sverige och om vi klarar bostäder och jobb. Det är en ganska positiv bild.

Men det är också viktigt att vi kan bevara en gammal tradition som finns i mitt hemlän Dalarna men även i Värmland, Gästrikland, Härjedalen och Jämtland, för att ta några exempel. Det är en väldigt speciell verksamhet.

Just nu har vi ett fall som skapat debatt, och det gäller Karl-Tövåsens fäbod och Tin Gumuns. Jag vet mycket väl att finansministern inte kan uttala sig om enskilda fall, men det här är intressant eftersom det blir ett prejudikat för hela fäbodjordbruket. Jag har varit på besök på ort och ställe och kan konstatera att mobiltäckningen i stort sett är noll. Även finansministern vet att om fler ska slåss om den lilla mobiltäckning som finns brukar det sluta med att ingen har någon. Det är inte helt lyckat.

Fäbodvallen finns ofta någonstans långt borta, eftersom man velat nyttja skogsbetet. De beten man hade hemma på gården räckte inte alltid till, utan det gällde att se till att slåttern därifrån gav foder över vintern. Det finns skäl att kunna bevara detta. Väldigt många kvinnor och barn fick slita hårt. Männen kanske var ute i krig eller var hemma och såg till att det fanns foder.

I Sverige finns det några som bedriver denna verksamhet för att bevara kulturarvet. Många gånger uppstår dock en kollision. Länsstyrelsen säger att man inte får sätta upp solceller och att det ska vara på det ena eller andra sättet. Samtidigt säger Skatteverket att det ska finnas kassaregister.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Låt oss vara fullständigt överens om en sak. Jag är otroligt positiv till kassaregister. Jag har suttit i skatteutskottet och är en av dem som har jobbat för detta. Att undantaget för torg- och marknadshandeln har tagits bort är positivt. Om man som företagare ska stupa ska det naturligtvis inte vara på grund av konkurrens från oseriösa företagare. Det är inte detta som debatten handlar om.

Frågan gäller de fall där det är näst intill omöjligt att ha ett kassaregister. Min uppfattning är i varje fall att det då borde finnas en möjlighet till dispens. Nu vet vi ju inte om kammarrättens dom blir en lagakraftvunnen dom eller om Skatteverket driver detta till nästa instans.

För egen del tror jag att man inte behöver vara orolig för att fäbodjordbruket ska komma att klassas som torg- och marknadshandel. Det är så otroligt olika verksamheter. I det fallet behöver Skatteverket nog inte vara oroligt. Jag hoppas verkligen att domen står sig.


Anf. 25 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Jag vill tacka Ulf Berg för att han har tagit upp denna fråga i en interpellationsdebatt, för det är en viktig fråga. Jag gläder mig över att vi är eniga om hur bra det är med kassaregister och att det är något som skapar en jämn spelplan för de företag som på olika sätt försöker att göra rätt för sig. Precis som Ulf Berg säger ska man inte behöva bli utkonkurrerad av företag som anstränger sig för att inte göra rätt för sig. Det har varit bra att vi införde kassaregister även för torg- och marknadshandeln.

Det kan dock, som Ulf Berg säger, finnas omständigheter där det är oskäligt att kräva kassaregister. Det är därför det i lagstiftningen finns en möjlighet för den ansvariga myndigheten Skatteverket att göra undantag från kravet om kassaregister. Det är viktigt att de möjligheterna finns.

Som Ulf Berg påpekar har jag inte möjlighet att uttala mig i enskilda fall.

Däremot kan jag generellt dela Ulf Bergs uppfattning att fäbodvallarna är ett viktigt kulturarv som vi har ett ansvar för att upprätthålla och bevara. Ulf Berg kommer från Dalarna. Även jag har en bakgrund från Dalarna med sina fäbodar, så jag vet vilket fantastiskt kulturarv som finns i de verksamheterna. Jag tror att det finns en turistpotential i Sverige som vi inte alls är i närheten av att börja använda, med möjligheten att resa med bil eller till fots för att besöka fäbodvallar och ta del av den kulturen och de produkter som produceras uppe i våra fäbodvallar. Här tror jag att det finns mycket mer potential att arbeta med för Turismsverige. Det kommer också att kunna ge sköna skatteintäkter i statens kassakista.


Anf. 26 Ulf Berg (M)

Fru talman! Det är ju just det finansministern avslutade med som har blivit problemet i det här specifika fallet, eftersom man vill göra allting vitt i enlighet med gällande regler. Hade man flugit under radarn kanske det här aldrig hade upptäckts av någon. Därför känns det extra bekymmersamt. Har man vita löner, vilket man har i det här fallet, förstår både finansministern och jag att man också måste ha vita intäkter. Annars är företaget snart konkursmässigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det är naturligtvis svårt när Skatteverket inte har satt ned foten, men jag har som sagt följt det här arbetet och vet att det har funnits många invändningar från både torg- och marknadshandel. Elsäkerhet och andra saker förs in i debatten. Jag kan ibland tycka att det är ursäkter som inte håller. Men i det här fallet har jag väldigt svårt att slå hål på fäbodjordbrukarens dispensansökan. Jag kan tycka att mobilmaster, solceller och en hel del annat inte hör hemma på en fäbodvall.

Jag delar helt finansministerns syn att det här är en besöksnäring som kommer att kunna utvecklas. Det kan vi också se i många fall. Det är klart att det är ett jättebra sätt att hålla fäbodvallarna runt om i stora delar av Sverige i drift, så att det inte bara blir något sommarställe, vilket det har blivit av många fäbodvallar - det är något litet ljus i något fönster några veckor om sommaren. Det här är i stället någonting som lever.

Det vi heller inte ska glömma bort är den biologiska mångfald man får när nötkreatur finns ute i skogen och betar. Den skulle vi inte ha utan levande kreatur. Vi har som bekant rovdjur i Dalarna. Jag frågade Tin när jag var på besök, och hon har ofta pejlhalsband på djuren och kan konstatera att de ibland är kanske sju åtta kilometer från fäbodvallen, men ändå kommer åter i stort sett som en klocka till kl. 16 och vill bli mjölkade. Det är fascinerande i sig.

Jag hoppas att finansministern vid ett eventuellt annat domslut kan fundera över om det finns skäl att se över lagstiftningen ytterligare. Det finns en klar möjlighet till undantag om det är oskäligt att ställa de här kraven. Nu har förvaltningsrätten sagt att det inte är oskäligt, medan kammarrätten har sagt att det är oskäligt. Jag som ska sluta i denna kammare kan kosta på mig att önska att Skatteverket kan vara lite flexibelt med dispenserna. När vi i skatteutskottet förde en dialog med Skatteverket var man väldigt ivrig att säga att det är bättre att nyttja dispenser om det blir problem, eftersom det var väldigt viktigt att komma igång med lagstiftningen.

Än en gång vill jag säga att jag absolut är en vän av kassaregister, som inte heller innebär speciellt stora kostnader för en företagare i dag. Som vi sa gäller frågan de mycket speciella problem som kan finnas när man bedriver verksamhet långt från ära och redlighet, höll jag på att säga. Även vi som bor där det åtminstone är lite tätare bebyggelse brukar ju ha svårt med mobiltäckningen, och då kan vi tänka oss hur det är på fäbodvallen.

Som sagt hoppas jag att vi har stiftat en bra lag som fungerar i praktiken.


Anf. 27 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Som Ulf Berg konstaterar har det skett en rättsprövning av det här specifika fallet med olika utfall i förvaltningsrätten respektive kammarrätten. Nu väntar vi naturligtvis på hur Skatteverket avser att agera - om man ska gå vidare eller om man kommer att stanna vid kammarrättens slutsats.

Självklart är det viktigt att vi från lagstiftarens sida följer rättsutvecklingen för både denna men också andra lagar. Det finns möjlighet att göra justeringar i lagstiftningen om det blir en rättsutveckling som är annorlunda än man hade tänkt sig när riksdagen stiftade lagen. Där är det viktigt att vi följer upp olika lagar och kan ha en diskussion i riksdagen om eventuella justeringar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Vad gäller kassaregisterlagen är det viktigt att det finns en acceptans för lagen hos näringslivet. Det är viktigt för regelefterlevnaden. Min bild är att det finns en stor acceptans för kassaregisterlagen. Många av de företag som försöker bedriva en seriös verksamhet och betala skatter och avgifter som de ska tycker också att det är bra att det finns kassaregister så att de slipper den illojala konkurrensen.

Det har varit en fantastisk utveckling inom kassaregisterbranschen där det nu finns möjlighet att köpa kassaregister till en relativt låg kostnad. Systemen har också utvecklats. Elsäkerhetsmyndigheten menar att det nu finns möjlighet att använda dem också ute i väder och vind.

Är det oskäligt med kassaregister ska man självklart inte heller behöva ha något kassaregister. Här är det viktigt att vi har en myndighet som har möjlighet att tillämpa lagstiftningen.


Anf. 28 Ulf Berg (M)

Fru talman! Än en gång tack till finansministern för svaret. Det känns positivt. Jag har full förståelse för att det denna dag är en viktig fråga för många i Dalarna. Men med tanke på en folkomröstning finns det annat att ta tag i. Jag önskar finansministern lycka till också i det jobbet. Vi hoppas att det inte blir riktigt så allvarligt som både börser och annat ger sken av. Ett stort tack för svaret, och också ett stort tack till fru talmannen.


Anf. 29 Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fru talman! Jag vill återigen tack Ulf Berg för frågan. Vi arbetar absolut mycket med brexit just nu i Regeringskansliet. Men detta är också en viktig fråga. Det är en fråga som är viktig ur flera aspekter.

Det handlar om att vi ska kunna ha goda villkor för att leva och verka, arbeta och bo i hela vårt land. Det ska finnas goda förutsättningar för näringslivet. Vi har flera gånger här talat om mobilmaster och väl utbyggda möjligheter att använda både mobiltelefoni och bredband i hela landet. Det är en viktig fråga även i denna situation. Det är viktigt.

Sedan finns det en annan dimension i detta. Det är precis som Ulf Berg påpekar, att det handlar om att bevara ett kulturarv. Vi har ett ansvar att kunna bevara det viktiga kulturarvet och föra det vidare till framtida generationer så att det inte bara blir sommarstugor på våra fäbodvallar utan att det också kan bedrivas en verksamhet där med alla de fantastiska produk-

ter som kan produceras. Som vi har konstaterat finns här också en potential för utökad turismnäring i de här delarna av landet.

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.