Till innehåll på sidan

Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

Interpellation 2010/11:375 av Ehn, Tina (MP)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2011-05-12
Anmäld
2011-05-12
Fördröjd
Ärendet var fördröjt
Svar fördröjt anmält
2011-05-17
Sista svarsdatum
2011-06-03
Besvarad
2011-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 12 maj

Interpellation

2010/11:375 Försvarets planer på utökad verksamhet vid sjön och vattentäkten Vättern

av Tina Ehn (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Vättern en viktig vattentäkt!

Vättern utgör en av södra Sveriges och norra Europas största dricksvattenreservoarer. Vätterns vatten är även 20 kommuners vattentäkter. Kommuner som Jönköping, Skövde, Skara och Falköping tar vatten direkt från sjön. Linköping tar sitt vatten indirekt från sjön efter att det passerat Motala ström.

Natura 2000

Inom den europeiska gemenskapen är ett antal livsmiljöer och arter utpekade att vara av hela gemenskapens intresse och ansvar. Det gäller miljöer som är ovanliga, eller miljöer som är hotade på något sätt. Det gäller även miljöer som är gränsöverskridande och behöver större skyddsnät än vad en nation ensam kan åstadkomma. Dessa miljöer är införda i ett nätverk som benämns Natura 2000. Vättern är utpekad som ett sådant Natura 2000-område.

Runt Vättern, och det aktuella området, finns en fantastiskt fin miljö, som i dag ger stora värden och upplevelser för människor i närområdet. Även en stor potential för en utvecklad varsam turism är möjlig.

I området finns jordbruksföretag med djurbesättningar, företag som ser sig som en del av en viktig näring i Sverige. Det är något som regeringen och landsbygdsministern genom sin uttalade politik för matlandet Sverige sägs stå för.

I höstas kallade Försvarsmakten till ett samrådsmöte med boende i området. Strax därefter bildades Aktionsgruppen bevara Vättern och Breviksbygden. Protesterna mot försvarets planerade utökade verksamhet blev starka. Likt ärendet om de utökade verksamheterna i Göteborgs södra skärgård ställer man sig frågan hur det kommer sig att försvarets intressen går före riskerna för den totala miljöns belastning och människors visioner om sin bygd.

Försvarets verksamheter planerar för utökade skjutningar i sjön Vättern. Planerna innebär att man vill skjuta mot mål i sjön 80 dagar per år mot att man tidigare haft tillstånd för 20 dagar per år.

Stora mängder av ammunition av olika slag kommer att användas liksom raketer och bomber med upp till hundratalet kilo aktivt sprängmedel. Skjutningar från främmande makters flygvapen planeras också.

Försvarsmakten har begärt tillstånd om att förbruka nästan 6 000 kubikmeter flygfotogen vid Karlsborgs flygplats, från tidigare ca 193 kubikmeter 2009. Den totala bränsleanvändningen väntas dock bli betydligt högre då flera stridsflygplan tankas på sina hemmabaser.

Vad det gäller blytillförsel från skjutningar är tillförseln i dag cirka sex ton per år.

Ljudnivåerna

Karlsborgsbygden riskerar även kraftiga bullerstörningar vilka kan skada såväl lantbruket, friluftslivet i bygden som boendemiljöer samt djurlivet.

Det är svårt att förutse vilka de hot är som kan komma att skapa konflikter i framtiden, men många ser nog de faktiska framtida hoten knutna till försörjning med mat, energi och friskt vatten. Dessa resurser riskerar att bli en bristvara och kanske avgörande för framtiden.

Detta ställer frågan än mer på sin spets, om det är försvaret som genom sin verksamhet blir delaktigt i en försämrad miljö runt Vättern som framför allt vattentäkt, men också för dem som i dag är med och bidrar till matproduktion och en vacker miljö.

Den 24 mars 2011 kunde man läsa följande på regeringens hemsida:

Regeringen har idag beslutat att utse 3 722 områden av de svenska Natura 2000-områdena som särskilda bevarandeområden. Beslutet är sista steget i en lång beslutsprocess inom EU och innebär att det slutligt fastställs att dessa områden ingår i nätverket Natura 2000.

– Våra Natura 2000-områden är mycket värdefulla och innehåller stora delar av våra mest skyddsvärda miljöer. Det är mycket positivt att Sverige nu tar detta steg i våra åtaganden i nätverket och ger 90 procent av det totala antalet svenska Natura 2000-områden särskilt skydd, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta att för att skydda Vätterns unika vattenkvalitet?

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta för att en samlad miljöprövning, som väger samman alla de synpunkter och de samlade effekter som kan tänkas bli av den av försvaret planerade utökade verksamheten, kommer att ske?

Vad avser miljöministern med uttalandet om att Natura 2000-områden i Sverige ges särskilt skydd?

Debatt

(7 Anföranden)

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 15 Andreas Carlgren (C)
Fru talman! Tina Ehn har ställt mig följande tre frågor: Vilka åtgärder avser jag att vidta för att skydda Vätterns unika vattenkvalitet? Vilka åtgärder avser jag att vidta för att en samlad miljöprövning ska ske som väger samman alla de synpunkter och samlade effekter som kan tänkas följa av Försvarsmaktens planerade verksamhetsutökning? Vad avser jag med uttalandet om att Natura 2000-områden i Sverige ges särskilt skydd? Vättern är en framgångssaga i svensk miljövård. Genom ett långt och envetet miljöarbete har vi har kommit till rätta med det stora övergödningsproblemet. Dagens halter av fosfor är de lägsta på 100 år. Ett starkt engagemang och samarbete runt Vättern är en av förklaringarna till denna framgång. Som Tina Ehn framhåller är Vättern unik, känslig och en mycket viktig vattentäkt. Miljöarbetet måste därför även fortsättningsvis prioriteras. Som ett led i arbetet med att bevara Vätterns unika artrikedom ingår olika områden i Vättern och dess närhet i Natura 2000-nätverket. En plan har också tagits fram av Vätternvårdsförbundet och länsstyrelserna runt sjön för att bevara sjöns naturvärden. Inom ramen för vattenförvaltningen finns ett särskilt åtgärdsprogram för området runt Vättern som fokuserar på bland annat övervakning och fortsatt arbete med att minska tillförseln av miljögifter. Dessutom finns särskilda regionala miljömål för Vättern fastställda av länsstyrelserna runt sjön. Regeringen prioriterar såväl havs- och vattenmiljöarbetet som arbetet med en giftfri miljö. I december 2010 gav regeringen Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för att identifiera, begränsa och fasa ut farliga kemikalier. Regeringen prioriterar även det internationella arbetet med att fasa ut kvicksilver. Det finns för närvarande inget tillståndsärende som rör Försvarsmaktens planerade verksamhetsutökning, som Tina Ehn redogjort för i sin interpellation. Jag vill dock passa på att framhålla några grundläggande utgångspunkter. Våren 2009 beslutade riksdagen om den försvarspolitiska inriktningen (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). I propositionen, som riksdagen ställde sig bakom, anförde regeringen bland annat att Försvarsmakten bör bidra till målen för vår säkerhet och till målet för det militära försvaret. Försvarsmakten ska kunna försvara hela Sverige. Sverige deltar även i internationella militära insatser. För att Försvarsmakten ska kunna utbilda och öva sina förband är det nödvändigt att myndigheten också har tillgång till ändamålsenliga övningsområden. Samtidigt kan den militära verksamheten ha påverkan på människors hälsa och på miljön. Miljöbalkens krav innebär att en samlad prövning måste göras av alla de olika miljöeffekter som en verksamhet riskerar att medföra. En sådan prövning är nödvändig för att vi ska kunna upprätthålla skyddet för människors hälsa och för miljön. I miljöprövningen får alla berörda möjlighet att lämna sina synpunkter. Prövningsmyndigheten gör sedan en sammanvägning av omständigheterna i ärendet och fattar sitt beslut. I miljöbalksprövningen ingår också de omfattande EU-krav som ställs på miljöprövningen. I EU:s regelverk ställs tydliga krav på bland annat sammanhållna prövningar av hela verksamheten, tillräckliga beskrivningar av verksamhetens miljökonsekvenser och kontroll av verksamhetens påverkan på hälsa och miljö. Tina Ehns tredje fråga gäller ett uttalande i ett pressmeddelande. Regelverket för Natura 2000-nätverket utgår från medlemsstaternas förslag till vilka områden som ska omfattas av skydd. Förslagen granskas och godkänns sedan av kommissionen. Därefter utses områdena av medlemsstaten. Det som avses med uttalandet i pressmeddelandet är att de Natura 2000-områden som omfattas av regeringens beslut nu fullt ut ingår som särskilda bevarandeområden i unionens gemensamma nätverk. Jag vill dock understryka att vårt svenska regelverk skyddar våra Natura 2000-områden redan från den dag som regeringen föreslår områdena till kommissionen. Vi har på så sätt säkerställt att vi fullgör våra bevarandeåtaganden redan innan områdena godkänts av kommissionen. Jag tycker att det är viktigt att vattenkvaliteten i Vättern och den värdefulla miljö som finns i och omkring sjön kan skyddas på ett säkert sätt. Mycket arbete pågår i Vätternvårdsförbundet och på länsstyrelser och inom ramen för vattenförvaltningen som syftar till att skydda vattenkvaliteten. Flera Natura 2000-områden som berör Vättern har nyligen utsetts till särskilda bevarandeområden. Med hänsyn till detta och till den omfattande miljöprövning som följer av miljöbalken ser jag för närvarande inte något behov av ytterligare åtgärder för att skydda Vätterns unika miljö.

Anf. 16 Tina Ehn (Mp)
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. I dag pågår ett möte på Visingsö för att bilda en samrådsgrupp inför den kommande tillståndsprövningen som Försvarsmakten har aviserat. Både miljöministern och jag var inbjudna, men eftersom jag har ställt denna interpellation är vi i stället här i kammaren och diskuterar ärendet. Det finns ett stort intresse för vad som kommer att hända i denna fråga. Jag är lite besviken på ministerns svar. Miljöministern verkar inte se några som helst problem. Jag hade en liknande debatt med försvarsministern om Göteborgs södra skärgård och den utökade försvarsverksamhet som är på gång där. Jag kan förstå att försvarsministern i sina anföranden försvarade Försvarsmakten. I detta ärende frågar jag dock miljöministern om oron, trycket på miljön och den övergripande miljöpåverkan, och han verkar inte tycka att det finns någon risk. Det gör mig besviken. Vättern är som sagt en av södra Sveriges och norra Europas största dricksvattenreservoarer. Mycket riktigt har det sedan 70-talet pågått ett aktivt arbete för att komma åt övergödningen. Det finns dock ett stort tryck på mycket annat när det gäller Vättern, inte minst påverkan av ammunition från Försvaret. Runt Vättern finns en fantastiskt fin miljö. För ett antal veckor sedan besökte jag människor i dessa trakter och lyssnade på deras ambitioner, visioner och drömmar om att utveckla området för turism, småskalig livsmedelsproduktion och så vidare. Allt detta är någonting som även alliansregeringen säger sig stå bakom. Vi har en landsbygdsminister som har aviserat Matlandet Sverige där vi ska öka matproduktionen. Vi tycker alla att detta är någonting intressant och positivt, och det gäller inte minst människorna i bygderna runt Vättern. Nu är de väldigt oroliga för vad som kommer att hända eftersom försvaret har aviserat att de ska öka sin verksamhet från 20 dagar till 80 dagar per år. Viss verksamhet kommer att ske på sommarhalvåret, men fyra veckor kommer att vara fria från skjutningar, flygplansbuller och så vidare. Både JAS Gripen och ett antal andra plan kommer att flygas där. Man är också orolig över den ökade mängd ammunition, allt flygbränsle och alla kemikalier som kommer att falla ned där. Det är också frågan om man ska ta dit internationella trupper för att öva. Det finns väldigt många frågor som de här människorna är oroliga över. Det totala trycket på miljön kommer att bli otroligt mycket större än vad det är i dag. Det kan inte vara så att bara för att det pågår en verksamhet där i dag ska det vara självklart att vi ska tillåta en utökning av den. Den står i klar konflikt med mycket annat som människor har visioner om.

Anf. 17 Andreas Carlgren (C)
Fru talman! Det är helt uppenbart att vi båda två slår vakt om miljön vid Vättern. Jag vill också understryka hur viktigt jag tycker att det är att vattenkvaliteten i Vättern och den värdefulla miljö som finns omkring sjön kan skyddas på ett säkert sätt. De kommuner som tar sitt dricksvatten från sjön arbetar också med inriktningen att hela Vättern ska bli ett vattenskyddsområde, men det är länsstyrelserna runt sjön som beslutar i frågan. Jag tycker att det är helt meningslöst när Tina Ehn säger att hon är besviken på mitt svar. Det är helt uppenbart att vi har samma avsikt att skydda miljön. Det Tina Ehns fråga gällde och det som hon uppehåller sig vid i sin replik är frågan om Försvarsmaktens beslut. Där gäller en ordning för både dig och mig, Tina Ehn. Försvarsmakten är en målstyrd organisation. Jag varken kan eller får lägga mig i hur försvaret hanterar de olika ärenden som man förbereder prövning av. Försvaret har nu börjat med ett så kallat samråd om ett förslag om utökad verksamhet från 20 till 80 dagar. Jag får i det här läget inte ha synpunkter på det. Sedan ska det ärendet gå till prövningsmyndigheten som är miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Jag skulle bryta mot grundlagen om jag föregrep den prövningen. Samma sak gäller tillståndet till Karlsborgs flygplats, som du också nämner i din interpellation. Det är ett ärende just nu prövas av länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Inte heller där kan jag uttala mig, för då skulle jag bryta mot grundlagen. Så enkelt är det. Jag tycker att vi båda ska följa den ordning som finns för hur vi styr verksamheterna i försvaret och hur vi sköter miljöprövning i Sverige och fortsätta att gemensamt slå vakt om miljön i och kring Vättern. Det är precis som du säger, Tina, också jätteviktigt att verkligen uppmuntra och ge förutsättningar för de människor som nu engagerar sig så hårt för sina bygders miljö och möjligheter att producera livsmedel. Det är vi helt överens om. Vi behöver inte låtsas att den ena eller andra struntar i de frågorna.

Anf. 18 Tina Ehn (Mp)
Fru talman! Jag hoppas verkligen inte att miljöministern tycker att det är meningslöst att debattera hotet mot vår gemensamma miljö oavsett om det är försvaret eller någon annan som påverkar den. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att vi har en gigantiskt fin vattentäkt som Vättern. Det är många kommuner som är beroende av dess vattenkvalitet. Det är viktigt att vi tar försvarets utökning av sin verksamhet och belastningen på sjön Vättern på allvar. Det kunde också vara intressant att få en kommentar till det jag nämnde om att det står om Natura 2000-områden på regeringens hemsida. Det står att det är särskilda bevarandeområden. I svaret får jag veta att vi redan är duktiga på det här, att vi har ett fullgott skydd och att vi nu bara kan skicka ut ett pressmeddelande om det. Jag tänker så här: Är det fortfarande så att våra Natura 2000-områden inte påverkas om försvaret utökar sina verksamheter, såsom man har tänkt, utan att det fortfarande kan vara ett Natura 2000-område vid Vättern? Eller ska det upplösas? Jag blir väldigt förvånad över hur man kan hantera Natura 2000-områden. Det finns många delfrågor i min interpellation som handlar om framtidens turism, Matlandet Sverige och alla de visioner som vi har. I en tidigare debatt hörde jag miljöministern tala om markägarnas ansvar när det gäller skogsfrågor, deras ambitioner och allt vad de har gjort. Det är precis likadant med de lantbrukare som bor runt sjön Vättern och som aktivt har agerat för att minska belastningen av övergödningsämnen. Men sedan kan vi tillåta att försvaret belastar miljön utan att vi har någonting att säga om det. Det är precis som om det inte skulle finnas något utrymme för att ha synpunkter i en sådan här fråga, men jag tror faktiskt att det finns det. Det är väldigt viktigt att man visar engagemang för de många och övergripande frågor som vägs in när det gäller ett eventuellt utökat område.

Anf. 19 Andreas Carlgren (C)
Fru talman! Jag tror inte någon på allvar kan tro att jag tycker att det är meningslöst att debattera hoten mot vår miljö. Jag tror inte heller att någon som nu har hört mitt svar eller hört vår debatt kan tveka det minsta om att vi båda vill slå vakt om miljön kring Vättern och vattenkvaliteten i Vättern. Vi är också helt överens, jag säger det än en gång, om hur viktigt det är slå vakt om engagemanget hos människorna i bygderna runt omkring Vättern och lantbrukares möjligheter att göra insatser för en bättre miljö och deras engagemang för det. Vi ska självfallet slå vakt om framtidens turism och matlandet. Det är precis det regeringen arbetar med. Detta blir lite av att slå in öppna dörrar. När det gäller Natura 2000-områdena har jag i interpellationen svarat på den fråga som Tina Ehn ställde. Vårt svenska regelverk skyddar våra Natura 2000-områden redan från den dag som regeringen föreslår områdena till kommissionen. De utökas nu genom de beslut som vi har fattat under senare tid. Jag har inte alls bara varit nöjd, utan vi fortsätter tvärtom att se till att ha en ambitionsnivå och fortsätta att utveckla detta vidare. Din fråga gällde flera nya aspekter av Försvarsmaktens agerande, Tina Ehn. Jag sade att för oss både gäller den ordningen att vi styr Försvarsmakten genom målstyrning. Du är också med och gör det här i riksdagen. Dessutom har du varit med och fattat beslut om en grundlag som innebär att jag inte ska uttala mig i enskilda prövningsärenden. Det sköts på ett annat sätt. Det är inte så att jag ogillar att debatten förs, men jag följer de spelregler som du har varit med och beslutat om för vad jag ska göra som statsråd. Jag tänker inte bryta mot de reglerna. När det gäller Natura 2000 och de andra frågor du ställde konstaterar jag att det finns en särskild ordning för hur de prövas. Den ordningen följs, och just nu innebär det att i ett fall förbereder Försvarsmakten sin ansökan genom att ha ett samråd. De har inte ens gjort en ansökan ännu. I det andra fallet finns en ansökan inne, och den prövas av miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen. Jag får inte uttala mig i den frågan.

Anf. 20 Tina Ehn (Mp)
Fru talman! Ministern ska självfallet följa de former som vi har antagit här. Det är absolut så. Jag går tillbaka till det som ministern säger om Natura 2000-områden. Vi har redan fått ett godkännande av kommissionen när vi har föreslagit det området som Natura 2000-område. Men om nu försvaret eller någon annan utökar sin verksamhet, är det fortfarande så att det är ett Natura 2000-område om vi ökar utsläppen av flygfotogen och mängden ammunition som vi inte ens vet vad den innehåller och belastar vattenområdet? Sjön är unik. Den har en vattenomsättning på 60 år jämfört med den andra stora sjön i Sverige, Vänern, som har en hastighet på jag tror att det är 1,5 år. Det är alltså en helt unik sjö vi talar om. Det är inte bara en vattentäkt utan också en marin biotop som är mycket speciell. För att återgå till Natura 2000-området hade varit det intressant att få veta vilka verksamheter vi kan utöka med, utan att det påverkar vårt Natura 2000-område.

Anf. 21 Andreas Carlgren (C)
Fru talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg finns det en särskild ordning för hur man prövar verksamheter i anslutning till Natura 2000-områden. Det innebär att man måste titta på vilken biotop som skyddas i området och om den verksamhet som ansökan om prövning gäller påverkar just den biotopen eller inte. Det görs alltså en prövning i varje enskilt fall, och den görs av den prövningsmyndighet som är utsedd. När det gäller Vättern är första instans miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Det är därför jag är så strikt med att jag inte kan spekulera i vilka beslut de borde fatta. Vi har fastställt ett regelverk för hur frågan ska hanteras. Det handlar om att slå vakt om den miljö och den vattenkvalitet som är så viktig när det gäller Vättern.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.