Det svenska kräftfisket

Interpellation 2015/16:749 av Mats Green (M)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2016-08-02
Överlämnad
2016-08-02
Anmäld
2016-08-25
Svarsdatum
2016-09-08
Sista svarsdatum
2016-09-08
Besvarad
2016-09-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Onsdagen den 3 augusti 2016 införs ett nytt EU-direktiv för att stoppa invasiva arter som kan hota biologisk mångfald. Det innebär att det blir förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda och hålla 37 invasiva arter – bland annat signalkräftan.

Effekterna och konsekvenserna av detta direktiv blir helt orimliga och kommer att slå hårt såväl mot den svenska kräftskivan som mot jobb och företag över hela Sverige - exempelvis har ett företag inom fisk- och skaldjursnäringen i Habo i min valkrets Jönköpings län som en följd av detta nödgats säga upp samtliga sina anställda.

När Naturvårdsverket nyligen presenterade det svenska genomförandet av direktivet stod det klart att en art som hamnat på EU:s dödslista, såsom signalkräftan, inte längre får säljas i Sverige. Dessutom klargjordes det att om signalkräftan etablerat sig i ett område ska åtgärder vidtas för att förhindra dess spridning – inplantering av nya signalkräftor där dessa redan finns blir alltså förbjudet. Naturvårdsverket säger att signalkräftor kommer att få fortsätta säljas under 2016, men därefter går de svenska signalkräftorna en oviss framtid till mötes.

Klart är dock att det inte kommer att vara möjligt att plantera in nya signalkräftor om dagens bestånd av någon anledning slås ut. Då flodkräftan i princip har slagits ut av kräftpesten är signalkräftan nödvändig om vi ska kunna ha något kräftfiske överhuvudtaget.

I värsta fall får vi förlita oss på djupfrysta importerade kräftor från Kina i framtiden – det är inte önskvärt, vare sig ur ett miljömässigt eller jobbmässigt perspektiv.

EU-kommissionens hantering av detta lämnar allt övrigt att önska, men det är också ett faktum att den svenska regeringen har varit både oengagerad och inaktiv vad gäller det kanske svenskaste som finns – kräftfisket och kräftskivan. Nu måste regeringen agera, företräda detta genuint svenska intresse och hjälpa till att rädda det framtida svenska kräftfisket. I synnerhet eftersom det i stort sett endast är Sverige som påverkas av detta direktiv.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht följande:

 

Hur avser statsrådet och regeringen agera för att rädda kräftskivan och det svenska kräftfisket, dess företag och arbetstillfällen?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2015/16:749, Det svenska kräftfisket

Interpellationsdebatt 2015/16:749

Webb-tv: Det svenska kräftfisket

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 26 Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Herr talman! Mats Green har frågat mig om hur jag och regeringen avser att agera för att rädda kräftskivan och det svenska kräftfisket, dess företag och arbetstillfällen.

Det har under den senaste tiden tyvärr förekommit en hel del missförstånd och rykten gällande effekter för signalkräftan av reglerna i EU-förordningen om invasiva främmande arter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Sedan den 3 augusti i år gäller EU-förordningens bestämmelser i samtliga medlemsstater för de 37 arter som finns med på den första listan över invasiva främmande arter av unionsbetydelse. Signalkräftan är en av arterna. Listan över invasiva främmande arter har tagits fram utifrån ett EU-perspektiv med syftet att gemensamma åtgärder inom EU ska genomföras för att minska riskerna för att arterna sprider sig inom och mellan länderna och därigenom hotar den biologiska mångfalden samt orsakar sociala och ekonomiska skador.

I Sverige och Finland har signalkräftan funnit i flera decennier och utgör i dag en viktig ekonomisk och kulturell resurs. Sverige har, tillsammans med Finland, varit aktivt under framtagandet av förordningen och drivit frågan att vi måste kunna säkerställa ett fortsatt nyttjande av denna resurs även om den listas.

Enligt EU-regelverket ska ett nationellt hanteringsprogram tas fram för att signalkräftan ska få hanteras genom fiske med mera. Detta steg innebär att vi nu ska utforma ett program för att hantera signalkräftan på ett sätt som är lämpligt för svenska förhållanden och där ett fortsatt fiske av signalkräfta är möjligt. Havs- och vattenmyndigheten har huvudansvaret för att ta fram ett sådant hanteringsprogram, och det utformas på myndighetsnivå där näringslivsintressen och miljöintressen samverkar för att på bästa sätt tillämpa förordningen.

Att sälja kokade eller frysta signalkräftor kommer fortsatt att vara tillåtet liksom transport av levande kräftor till anläggningar för kokning. EU-regelverket utesluter inte heller försäljning av levande kräftor under förutsättning att det sker på ett säkert sätt så att ytterligare spridning förhindras.

Jag vill därför försäkra Mats Green att vi även fortsättningsvis ska kunna avnjuta en svensk kräftskiva bestående av svenskfångade signalkräftor.


Anf. 27 Mats Green (M)

Herr talman! Bakgrunden till interpellationen är, som nämnt, det faktum att det den 3 augusti i år infördes ett nytt EU-direktiv, innebärande att det blir förbjudet att byta, odla, föda upp, transportera, använda, hålla och framför allt sälja 37 så kallade invasiva arter, bland annat signalkräfta. Konsekvenserna av detta blir helt orimliga och slår redan nu hårt både mot vår svenska kräftskiva och mot jobb och företag över hela Sverige, till exempel Carléns fisk i Habo i min valkrets, Jönköpings län, som till följd av detta har tvingats säga upp samtliga sina anställda. Man kan inte fortsätta behandla denna fråga med en nonchalant klackspark.

Direktivet må vara välmenande men slår fel i verkligheten. Huvudproblemet i det här fallet är dock främst svenska myndigheters återkommande övertolkningar av EU-direktiv. När Naturvårdsverket nyligen presenterade det svenska genomförandet av direktivet stod det klart att en art som hamnar på EU:s dödslista, som signalkräftan, inte längre får säljas i Sverige. De får fortsätta säljas under 2016, men därefter är det stopp. Efter den 3 augusti 2017 blir det också förbjudet att sälja signalkräftor, slår Naturvårdsverket fast i sina direktiv, som man nu även publicerar på sin hemsida.

Klart är dock att man inte får plantera in nya signalkräftor i de vattendrag där dessa redan finns om dagens bestånd av någon anledning skulle slås ut. Då flodkräftan i princip slagits ut av kräftpesten är signalkräftan helt nödvändig om vi ska kunna ha något kräftfiske över huvud taget. Ska man plantera ut flodkräftor i signalkräftvatten krävs det att man först aktivt utrotar alla signalkräftor. Det skulle ta flera decennier per vattendrag, och det faller givetvis på sin egen orimlighet. Tilläggas kan att färre än 1 000 av Sveriges flera hundra tusen vattendrag är flodkräftvatten. I värsta fall kommer vi att få förlita oss på djupfrysta importerade kräftor från Kina eller Ryssland.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

EU-kommissionens hantering lämnar allt övrigt att önska. Det är också ett faktum att den svenska regeringen varit både oengagerad och inaktiv i detta. Nu måste man agera, och det är denna uppmaning som är bakgrunden till min interpellation.

Jag vill tacka ministern för svaret. Dock saknar jag faktiskt svar på två väldigt avgörande frågor. För det första vill jag ha ett tydligt besked från ministern gällande Naturvårdsverkets direktiv i frågan, det vill säga att det från augusti 2017 är helt förbjudet att sälja svenska signalkräftor. Vad är det som gäller - är det Naturvårdsverkets direktiv som gäller, eller är det Sven-Erik Buchts motsatta besked till mig i dag som gäller?

För det andra förnekar ministern inte att man kommer att förbjuda inplantering av nya signalkräftor i de vattendrag och odlingar där det i dag bara finns signalkräftor. Ett sådant förbud är ingen obetydlig detalj utan innebär att man de facto långsamt stryper många av våra kräftföretag såväl som tillgången på svenska kräftor. Framför allt de två sista frågeställningarna skulle jag vilja ha besked om och svar på.


Anf. 28 Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Herr talman! Sverige har med Finland väldigt hårt drivit att det ska komma undantag för de 37 invasiva främmande arterna. Vi har lyckats få de undantagen. Det har varit ett mycket hårt arbete från Sverige och Finland för att lyckas. Det innebär faktiskt att man i samma utsträckning som i dag ska kunna fortsätta fiska och konsumera signalkräftor. Det är ett resultat av de påtryckningar som Sverige och Finland har gjort i frågan.

Detta utesluter inte fortsatt fiske av signalkräfta, under förutsättning, givetvis, att det sker inom ramen för hanteringsprogram och de restriktioner som finns och som Sverige i stort sett redan har infört sedan tidigare. Vi har också ett åtgärdsprogram som gäller flodkräftan.

Att sälja kokta eller frysta signalkräftor kommer fortsättningsvis att vara tillåtet, liksom transport av levande kräftor till anläggningar för kokning.

Det är riktigt att EU-förordningen har förbjudit att odla och föda upp kräftorna i tillgängliga vatten. Det är riktigt. Men det har på många olika sätt spridits oerhört mycket felaktig information i huvudsak av Moderaterna i medierna under sommaren. Det är olyckligt att man beskriver situationen på ett helt felaktigt sätt. Man har spridit osanningar.

Naturvårdsverket beskriver i allmänna ordalag vad som gäller för de 37 invasiva främmande arterna, men man säger också att det finns undantag för arter som är vanligt förekommande på nationell nivå och hänvisar till dokument som finns hos Havs- och vattenmyndigheten. Det är Havs- och vattenmyndigheten som hanterar frågorna, inte Naturvårdsverket, som ledamoten säger i talarstolen. Havs- och vattenmyndigheten hanterar dessa frågor.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det har kommit mycket vilseledande information från framför allt moderater. Till och med framstående forskare i Sverige som forskar om kräftor säger att det är olyckligt att denna fråga beskrivs på ett sätt som inte stämmer. Lennart Edsman vid SLU har konstaterat detta i medierna.

Det är mycket olyckligt att det sprids osanningar och felaktiga uppgifter i medierna. Det får konsekvensen, precis som ledamoten säger, att företag börjar säga upp folk. Är det inte viktigare från moderat håll att vi diskuterar svenska utmaningar när det gäller fisket i stället för att sprida osanningar?


Anf. 29 Mats Green (M)

Herr talman! Jag noterar att statsrådet undviker att svara på mina frågor. Jag konstaterar också att man pratar om att den svenska regeringen har varit aktiv. Nej, det har den inte varit alls. Den har inte varit vare sig aktiv eller särskilt engagerad. Den finska regeringen har varit det, men den svenska regeringen med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har lyst med sin frånvaro.

Herr talman! Jag tycker också - om jag ska vara ärlig - att det är nonchalant att avfärda frågan när vi ändå ser vilka konkreta konsekvenser detta får för företag och arbetstillfällen i hela Sverige. Statsrådet påstår att framför allt Moderaterna kommer med lögner. Det vi utgår från är de direktiv som det statliga Naturvårdsverket har utfärdat och kommunicerat såväl till näringsidkare som till allmänhet. Det är Naturvårdsverkets direktiv, som inte alls på något sätt är allmänt hållna utan är extremt specifika.

Av det första stycket framgår att "efter den 3 augusti 2017 blir det förbjudet att även sälja dessa arter". En av dessa arter som Naturvårdsverket räknar upp är signalkräftan.

Vad ska man tro på? Det är tydligen fråga om lögner. Statliga myndigheter, där landsbygdsministern är en av de ytterst ansvariga, går ut med tydliga direktiv till näringsidkare och allmänhet att detta kommer att vara förbjudet. Ministern glider undan svaret. Jag vill ha ett tydligt besked. Är det Naturvårdsverkets direktiv som gäller eller inte? Hur tänker landsbygdsministern förfara i den frågan?

Företag utgår naturligtvis från de besked som de har fått från statliga myndigheter. Det här vill jag ha specifikt besvarat.

Landsbygdsministern har själv sagt att han vill förbjuda inplantering av signalkräftor i vattendrag där dessa redan finns. Det innebär de facto, herr talman, att man långsamt stryper flertalet svenska kräftföretag eftersom de inte kan plantera in nya signalkräftor. Vi vet bland annat att ett stort problem är kräftstölder. Kräftor stjäls. Om någon av dessa kräftsorter slås ut - även signalkräftan är ju känslig för kräftpest, om än inte så känslig som flodkräftan - till exempel ett helt bestånd slås ut i ett vattendrag, får inte nya kräftor planteras in. Om signalkräftor ska aktivt dödas i 99 procent av alla vattendrag där endast de finns för att man sedan ska plantera in flodkräftor är det en process som kommer att ta minst flera decennier - mellan 20 och 40 år. Då kan inte den svenska regeringen bara sitta med armarna i kors och förneka detta.

Om inplantering av signalkräftor förbjuds i signalkräftvatten kommer det att få enorma konsekvenser. Stölder är ett stort problem. Det finns andra utmaningar. Varför kan inte nya signalkräftor planteras in i de vattendrag där dessa redan finns?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vill dels höra ministerns kommentar om de företag som drabbas hårt, dels höra hur ministern tänker hantera Naturvårdsverkets direktiv, som inte på något sätt är övergripande och generellt utan extremt specifikt. Från och med den 3 augusti 2017 kommer försäljning av svenska signalkräftor att vara förbjuden. Jag vill ha besked från ministern om vad han tänker göra och vad som gäller.


Anf. 30 Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Herr talman! Det finns inga större förändringar som näringen drabbas av.

Ett flertal av de regelverk som finns i förordningen har Sverige infört för länge sedan på grund av att signalkräftan är en invasiv art och hotar flodkräftan.

Det blev ett utsättningsstopp för signalkräfta i nya vatten 1994. Åtgärdsprogram för bevarande av flodkräftan och flodkräftfisket infördes redan 1998. Det blev importstopp för levande kräftor från utlandet 2003. Möjlighet att bilda speciella skyddsområden för flodkräfta finns från 2005. Det är fyra av de fem kraven som finns i EU-förordningen som Sverige redan tidigare har uppfyllt. Det som är kvar att uppfylla är reglering av transport av levande signalkräfta, hur de försluts vid frakt så att de inte kommer i kontakt med andra vatten, och så vidare. I fortsättningen kan du frakta levande signalkräfta till kokeri.

Mats Green försöker göra ett nummer av att hela näringen är på väg att slås ut. Jag ska upplysa Mats Green om att när det gäller odling av signalkräfta finns fem registrerade företag. De odlar mindre än 300 kilo per år. Däremot fiskas yrkesmässigt 190 ton i de större sjöarna. Kommer det att kunna fortsätta? Det kommer inte att vara ett förbud. Totalt fiskas 600 ton signalkräftor. Man kommer att få fortsätta äta och transportera kräftor, men det finns ett regelverk för hur de får transporteras.

Återigen säger jag till Mats Green att det är Havs- och Vattenmyndigheten som hanterar dessa frågor. Jag har här tagit fram ett utdrag från Naturvårdsverkets webbplats, som Mats Green hänvisar till. Där ges en allmän beskrivning av de 37 främmande invasiva arterna. Sedan framgår följande: "För de arter på listan som redan har stor spridning i landet finns inget krav på utrotning och för dessa gäller särskilda regler." Sedan framgår att information, frågor och svar om de nya reglerna för de arter som finns lämnas på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Tydligen har inte Mats Green orkat ta fram den sidan.

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida framgår följande:

"Får jag fiska signalkräfta? Ja, fisket på signalkräfta fortsätter på samma sätt som tidigare både för yrkesfiskare och fiskare med enskild rätt."

"Får jag sälja och transportera levande signalkräftor? Ja, signalkräftan får säljas och transporteras levande." Och så vidare och så vidare.

Jag har strukit under dessa frågor och svar. Jag ska lämna detta papper till Mats Green så att han får läsa den information som finns här. Tydligen har inte Mats Green och Moderaterna bemödat sig om att gå vidare, utan de hänvisar till Naturvårdsverkets hemsida, men de hänvisar inte till vad som står om de arter som är spridda i Sverige. Det finns särskilda regler och undantag. Det har de inte bemödat sig om att ta reda på, utan de sprider osanning runt om i Sverige.


Anf. 31 Mats Green (M)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Herr talman! Jag noterar att statsrådet fortfarande inte svarar på mina frågor. Han kommer med svar på frågor som ingen har ställt. Han hänvisar till att det i Sverige sedan lång tid tillbaka är förbjudet att plantera in nya signalkräftor i exempelvis flodkräftvatten. Ja, alla är väl överens om att man inte ska plantera in signalkräftor där det finns flodkräftor. Men att förbjuda inplantering av signalkräftor där det redan finns och endast finns signalkräftor är det vi diskuterar.

Återigen: Statsrådet glider på målet när han försöker stöka undan Naturvårdsverkets direktiv.

Jag hoppas att statsrådet har trappat upp sin aktivitet i förhållande till tidigare. Den finska regeringen har som sagt varit mycket aktiv medan den svenska regeringen och landsbygdsminister Bucht har lyst med sin frånvaro.

Hur tänker statsrådet hantera Naturvårdsverkets direktiv?

Jag kan läsa och dessutom förstå vad jag läser. Det är viktigt att hantera det direktiv som Naturvårdsverket har gått ut med till näringsidkare och allmänhet. Det är ändå det som våra företag riktar in sig på.

Så till den sista frågan, där statsrådet framför allt glider på svaret. Det gäller inplanteringen av nya signalkräftor. Vad kommer att ske om ett befintligt signalkräftbestånd skulle slås ut? Ska vi vänta 20, 30 eller 40 år tills vi kanske får ett flodkräftbestånd som går att fiska?

Jag vill ha ett tydligt och enkelt svar på denna fråga från den ansvarige ministern, herr talman.


Anf. 32 Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Herr talman! Det är djupt olyckligt att ett så stort parti som Moderaterna på olika sätt under sommaren har spridit helt felaktig information i frågan om signalkräftan. Informationen stämmer över huvud taget inte. Man hänvisar till en myndighets direktiv, men denna myndighet hänvisar på sin hemsida till Havs- och vattenmyndigheten, som reglerar detta. Det är dess ansvar att hantera detta. Det har jag sagt flera gånger från denna talarstol.

Man försöker ge en bild av att Sverige inte har agerat i frågan. Men vi har agerat gemensamt med Finland. Vi agerar många gånger tillsammans med de nordiska länderna i frågor där vi har en gemensam syn. Jag har också tagit initiativ till att vi ska agera gemensamt med Finland.

Men tydligen har Mats Green bättre information om regeringens arbete än vad jag har. Det är mycket märkligt. Det är dock typiskt att man beskriver saker och ting oriktigt och ger felaktig information. Jag vet inte om man är inspirerad av Putin eller Donald Trump när man för en sådan här osjyst debatt från moderat sida.

Överläggningen var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.