Brottsutredningen av chilenska adoptioner

Interpellation 2022/23:165 av Martina Johansson (C)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2023-01-30
Överlämnad
2023-01-30
Anmäld
2023-01-31
Svarsdatum
2023-02-14
Sista svarsdatum
2023-02-14
Besvarad
2023-02-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

Sedan en längre tid pågår en brottsutredning i Chile om oegentliga adoptioner till bland annat Sverige under 1970-, 80- och 90-talet. Det finns många föräldrar och syskon i Chile som anmält att ett barn eller syskon på felaktiga grunder har adopterats bort till andra länder. Brottsutredningen är tillsatt för att säkerställa vilka brott som begåtts och vilka som varit inblandade.

I dag finns det cirka 2 200 svenska medborgare som kom till Sverige från Chile under den aktuella perioden. Flera hundra av dessa kan ingå i den chilenska utredningen utan att veta om det, eftersom det är drabbade föräldrar i Chile som polisanmält att deras barn på felaktiga grunder adopterades bort till andra föräldrar. Nu har utredningen kommit så långt att de har börjat kontakta de som adopterats till bland annat Sverige.

Under januari kommer den första svenska medborgaren som misstänkts ha adopterats på felaktiga grunder till Sverige att vittna digitalt. Andra blir uppmanade att lämna dna-prov på spanska ambassader. Hittills har cirka 200 personer skickat in uppgifter från dokumentation som finns i Sverige. Ansvariga jurister i Chile har flaggat för att ytterligare 150 personer kan beröras.

När brottsutredare i Chile vill ha kontakt med fler svenskar som adopterats så vänder de sig till föreningen Chileadoption.se eftersom det inte finns någon myndighet i Sverige som samverkar med utredningen.

Föreningen Chileadoption.se samlar svenska medborgare som är adopterade från Chile. De har efter upptäckten om att många adoptioner skett på felaktiga grunder stöttat aktuella personer på ideell basis. De har även arbetat för att höja kunskapen hos svenska politiker och myndigheter om vad som skett. I dag är det i praktiken föreningen som många gånger får hjälpa sina medlemmar med allt från översättning av dokument från den chilenska utredningen till att förklara vad som har hänt.

När berörda personer ska vittna digitalt finns tolkar med, men inga spansktalande jurister. Efter att dna-prov lämnats finns ingen som ansvarar för att följa processen i Sverige och stötta svenska medborgare. De dokument som behöver överlämnas förvaras i dag hos den förening som i Sverige var ansvarig för adoptionen. I de flesta fallen är det Adoptionscentrum.

Allt detta sammantaget innebär en risk att processen för berörda svenska medborgare inte blir rättssäker och att eventuella skyldiga inte blir dömda, oavsett om de verkade från Chile eller Sverige under 1970-, 80- eller 90-talet.

För att säkerställa svenska medborgares rättssäkerhet och att de som befinner sig i denna situation får det stöd de behöver behövs en myndighet med tydligt ansvar att bistå den chilenska utredningen med kontakter i Sverige. Myndigheten bör även ansvara för att misstänkta brottsoffer får information om sina rättigheter, juridiskt stöd med både svensk och spansk språkkompetens samt en säker hantering av sina dna-prov.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

  1. Avser regeringen att säkerställa att berörda svenska medborgare får det stöd de behöver för en så rättssäker process som möjligt?
  2. Om regeringen avser att säkerställa ett sådant stöd, på vilket sätt avser regeringen att göra det?

Debatt

(7 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:165, Brottsutredningen av chilenska adoptioner

Interpellationsdebatt 2022/23:165

Webb-tv: Brottsutredningen av chilenska adoptioner

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 54 Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Herr talman! Martina Johansson har frågat mig om regeringen avser att säkerställa att berörda svenska medborgare får det stöd de behöver för en så rättssäker process som möjligt. Hon har också frågat mig, i det fall regeringen avser att säkerställa ett sådant stöd, på vilket sätt regeringen avser att göra det.

Sverige har vid politiska konsultationer med Chile framfört att man kan bistå brottsutredningen om det finns behov av det. Socialdepartementet har även haft en kontinuerlig dialog och flera möten med intresseföreningar, bland dessa Chileadoption.se. Sveriges ambassad i Chile har också träffat representanter från lokala intresseföreningar. Både Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, och Adoptionskommissionen (S 2021:08) var under slutet av 2022 på plats i Chile för att bättre förstå det behov av åtgärder och stöd som finns.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att adopterade ska få bättre stöd. Bland annat har MFoF fått i uppdrag att under 2022/23 vara nationell kontaktpunkt för frågor som rör oegentligheter inom internationella adoptioner. I detta uppdrag ingår att myndigheten ska kunna hänvisa vidare till rätt aktör och erbjuda stöd och hjälp inom ramen för myndighetens ansvar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Som kontaktpunkt ska MFoF hålla sig uppdaterad om relevanta utredningar både i Sverige och internationellt, inbegripet brottsutredningen i Chile om bortförande av barn och oegentligheter inom internationella adoptioner från landet under 70-, 80- och 90-talen. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget informera sig om utmaningar och frågeställningar hos adopterade från Chile, men även hos adopterade med annat ursprung där det finns misstankar eller uppgifter om oegentligheter.

MFoF har även fått i uppdrag att genomföra ytterligare stödjande insatser inom det internationella adoptionsområdet. Myndigheten ska fortsätta att ge stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning under 2022/23. MFoF ska också tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade och adoptivföräldrar, som ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården.

Adoptionskommissionen har också i uppdrag att utreda behov av adoptionsspecifikt stöd och föreslå hjälp- och stödinsatser som bör erbjudas.


Anf. 55 Martina Johansson (C)

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag tycker att det är jättebra att det rör på sig inom MFoF och uppdraget att stödja personer som är adopterade från ett annat land till Sverige. Det är också bra att man har uppdraget att arbeta med att stötta enskilda personer i det som behövs, bland annat ursprungssökning. Det är svårt för svenska kommuner att lösa det uppdrag som tidigare helt och hållet har legat på dem och att bibehålla den kompetens som behövs, med tanke på att det inte är så många personer som adopteras längre. Det var ju betydligt fler förr.

Att oegentligheterna pågick fick MFoF kunskap om någonstans runt 2018 - men det fanns också information om detta i Sverige tidigare, enligt granskningen som gjorts framför allt av medier. Jag upplever att det tog lång tid för den förra regeringen att börja jobba med frågan, och jag hoppas att den här regeringen kan vara lite snabbare. Vi får väl se.

Jag funderar över den kontaktpunkt som MFoF ska vara, enligt ministerns svar. De har enligt vad jag har fått uppgift om inte riktigt kommit igång än, även om kunskapen om Chile funnits länge. Av svaret framgår det att den nationella kontaktpunkten ska hänvisa till rätt aktörer i den mån man behöver hjälp, och att det ska ske inom ramen för myndighetens ansvar.

Jag frågade i min interpellation om regeringen avser att se till att man får stöd i rättsprocessen och att den är rättssäker. Jag vet inte om jag har fått svar på den frågan eftersom jag inte riktigt förstår vad uppdraget till kontaktpunkten är. Därför fyller jag på med frågan vad det uppdraget innebär. Vem är det som ska ta kontakt med kontaktpunkten? Är det brottsutredningen i Chile, den enskilt adopterade eller adoptivföräldrarna? Och när kontaktpunkten ska hänvisa till rätt instans, menas det då att man ska få tillgång till stöd i rättsprocessen av jurister som även kan spanska? Handlar det om att följa de dna-prover man lämnar i dag?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag har en fundering till. Upplever ministern att det kan finnas en risk med att MFoF har uppdraget att stödja arbetet när det gäller såväl Chile som andra länder där det misstänks ha förekommit oegentligheter och att myndigheten samtidigt ska auktorisera och utöva tillsyn över de adoptionsföreningar som i dag hjälper till med internationella adoptioner?


Anf. 56 Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fru talman! Jag tackar ledamoten för de viktiga frågorna. De betyder oerhört mycket och väcker oerhört mycket känslor hos många människor. Precis som ledamoten säger har det tagit tid att komma fram till det uppdrag som den förra regeringen till slut gav. Inledningsvis är det viktigt att konstatera att Adoptionskommissionen ska lämna sitt betänkande senast den 7 november i år. Vi kommer säkert att få anledning att återkomma till en del av ledamotens frågor när Adoptionskommissionen lämnar sina förslag och rekommendationer.

Dessvärre ligger en del av ledamotens frågor i Adoptionskommissionens uppdrag att utreda och komma med förslag för att säkerställa. Staten måste såklart alltid säkerställa och garantera att adoptioner sker på ett lagligt och etiskt sätt. Adoptionskommissionen ska bistå i arbetet med alla till buds stående medel. Man har bland annat varit på plats i Chile och jobbat tillsammans med MFoF. Det finns alltså en myndighet att koppla arbetet mot.

Som jag sa inledningsvis har Adoptionskommissionen i uppdrag att utreda behov av adoptionsspecifikt stöd och föreslå hjälp- och stödinsatser som bör erbjudas. Det är för att detta ska kunna systematiseras och inte bara göras på förekommen anledning utan också i samband med de fall av internationella adoptioner som vi i dag ser. De blir ju, som ledamoten påpekade, allt färre.

Som av en händelse ska jag i morgon besöka MFoF i Skellefteå, och med anledning av denna interpellation har jag fått fler frågor och punkter att diskutera ordentligt med dem.

Jag hoppas att jag också får möjlighet att fortsätta utveckla tankarna om hur MFoF ska arbeta. I underlaget står det att man ska kunna tillhandahålla adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd; kanske är någon orolig över att inte veta vad utredningen i Chile kommer att leda till.

Det är klart att det kommer att finnas mycket oro och många skäl att få stöd och hjälp med samtal när man har frågetecken om sitt ursprung. Det är inte svårt att sätta sig in i vad det skulle innebära om man själv befann sig i den situationen. Jag har vinnlagt mig om att försöka förstå det här. Man behöver få hjälp av kuratorer och psykologer, det vill säga personer med kompetens att möta detta.

Ledamoten frågar efter juridisk hjälp. Det är något som också kommer att vara en del av presentationen av Adoptionskommissionens utlåtande.


Anf. 57 Martina Johansson (C)

Fru talman! Jag tackar återigen Camilla Waltersson Grönvall för svaret.

Adoptionskommissionen har ett uppdrag och ska komma med sitt resultat i november. Jag tycker att det som regeringen gör fram till november också är viktigt. Brottsutredningen i Chile pågår ju just nu. Svenska medborgare är på olika sätt inblandade i den. De ska svara på uppgifter och behöver bli kontaktade. Enligt de uppgifter jag har finns det ingen naturlig väg för dem som arbetar med brottsutredningen i Chile att få kontakt med enskilda medborgare i Sverige. Bara det gör att det är svårt att se hur rättssäkerheten ska kunna säkerställas för våra medborgare. Jag känner mig därför inte helt trygg med svaret om vad som görs just nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Jag vet ju att en utredning måste få jobba. Man kan alltid fundera över hur snabbt en utredning kom på plats.

Låt mig fortsätta något om Adoptionskommissionens arbete. Resultatet kommer i november. Har regeringen någon plan för hur snabbt man kommer att gå igenom de förslag som kommer att finnas i utredningen? Kommer man att ha ett snabbspår för att snabbt få till de eventuella lagändringar som behövs eller förändringar av adoptionsorganisationerna? Det är inte riktigt kuratorsamtal som jag efterfrågar i min interpellation, utan det handlade om annat slags stöd till enskilda individer.

Ministern kanske inte har svar på de här frågorna utan vill få dem i morgon. Även jag skulle gärna vilja höra dessa svar, så jag får kanske skriva en ny interpellation för att få höra vad mötet gav.

Utan regler kan oegentligheter ske. Jag engagerar mig i internationella adoptioner också för att det finns ett annat sätt att bli förälder på som vi i Sverige inte har någon reglering för i dag. Jag går därmed över till ämnet värdmödraskap. Vi tillåter inte det i Sverige i dag, och vi har inte heller tillräckligt bra avtal och regler i förhållande till andra länder där värdmödraskap tillåts. Det gör mig lite orolig. Om vi inte tar tag i detta nu kan det försätta oss i en svår situation i framtiden.

Under den förra mandatperioden var jag och ministern överens om att vi vill se ett altruistiskt värdmödraskap i Sverige och att vi vill reglera det hela gentemot de länder som tillåter värdmödraskap i dag för att säkerställa även dessa barns rättigheter. Även om det här inte direkt gäller internationella adoptioner är det väldigt nära sammankopplat. Jag är därför lite nyfiken på om regeringen har några planer på att också ta tag i den här formen av internationell hjälp med föräldraskap.


Anf. 58 Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fru talman! Jag tackar Martina Johansson för att hon utvecklar frågan.

Jag vill understryka att Socialdepartementet har haft en kontinuerlig dialog med intresseföreningar och har mött dem. Bland dessa återfinns Chileadoption.se. Socialdepartementet har vinnlagt sig om att ta del av alla de erfarenheter och synpunkter som finns, och detta samlas i departementet för att man ska kunna arbeta vidare med det.

Vi kommer att fortsätta följa brottsutredningen väldigt nära. Men ett lands brottsutredning är landets och i det här fallet Chiles egen angelägenhet som Sverige varken kan eller får lägga sig i på något sätt. Vi har däremot sagt att vi vill vara behjälpliga på alla möjliga sätt och vis, om något sådant skulle efterfrågas. Men den nationella brottsutredningen är här Chiles, precis som en nationell brottsutredning hade varit Sveriges i motsvarande fall.

Med det sagt har regeringen vidtagit flera åtgärder för att adopterade ska få bättre stöd och information, också när det gäller eventuella oegentligheter inom internationella adoptioner.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I oktober 2021 tillsatte som sagt den förra regeringen en utredning med uppgift att klargöra förekomsten av eventuella oegentligheter inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet bakåt i tiden och fram till i dag. De uppgifter som har framkommit om att oegentligheter eller misstänkta oegentligheter ska ha förekommit är oroväckande. Det vill jag understryka. Regeringen och jag tar dessa uppgifter på största allvar.

Adoptionskommissionens lärdomar ska ge vägledning för att utveckla Sveriges internationella adoptionsverksamhet. Utredaren ska därför också förslå hur nuvarande regelverk, organisering och processer kan förändras och förstärkas i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet, något som både ledamoten och jag själv brinner för. Vi vill båda säkerställa att det finns i alla delar av samhället och att det därmed ska finnas rättssäkerhet.

Precis som ledamoten sa måste en utredning få göra sitt arbete. Jag kan inte göra mycket åt att den tillsattes så sent som den gjorde, men jag kommer att låta den arbeta klart. Man ska nog inte ha för höga förväntningar på att jag kommer att ha svar på alla frågor efter besöket i Skellefteå i morgon, utan vi måste nog invänta november innan vi får en rad olika förslag.

Sedan ska detta naturligtvis hanteras, och jag har inte för avsikt att fördröja det hela längre än nödvändigt. Det här ska förstås ske på ett betryggande sätt, så som vi brukar hantera utredningar. Utredningen måste dock få arbeta färdigt. Det är min och regeringens inställning.

Altruistiskt värdmödraskap är något vi får återkomma till. Min egen uppfattning har jag inte förändrat på något sätt, men frågan berör fler av statsråden i Socialdepartementet. Vi behöver hantera detta samlat, och jag hoppas få återkomma i frågan.


Anf. 59 Martina Johansson (C)

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret.

Man kan alltid fundera på om saker och ting görs i rätt tid eller när det skulle ha gjorts, och man kan beklaga när något görs för sent. Vi är överens om att så är fallet här.

Det finns något som är lite besvärande. Vi talar om en utredning som pågår i Chile och vilka brott som har begåtts där. Men vi har egentligen inte berört de brott som eventuellt har begåtts i Sverige. Om jag är rätt informerad har vi inte någon motsvarande utredning i Sverige. Det har nog med vår lagstiftning att göra och för hur länge sedan det här skedde. Av detta skäl önskar jag att regeringen tog lite mer aktiv del i detta och inte bara avvaktar en utredning i ett annat land. Vi hade kunnat bistå i den och få mer kunskap.

Jag vill tacka ministern för engagemanget. Jag hoppas att vi gemensamt kan flytta frågorna framåt. Det är viktigt för de människor i Sverige som misstänker att de inte hade befunnit sig här om det hade gått rätt till på 70, 80- och 90-talen. Jag hoppas att vi också kan återkomma om värdmödraskap så att vi inte står här om 10 eller 20 år och har en liknande diskussion om det.


Anf. 60 Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

Fru talman! Jag tackar Martina Johansson för dessa frågor, som vittnar om ett outtröttligt engagemang för att utsatta grupper ska få bättre stöd.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

De problem vi ser i ett föränderligt samhälle är delvis strukturella. Jag tänker då kanske särskilt på situationen runt surrogatmödraskap och altruistiska värdmödraskap. Vi ser att världen förändras, men lagstiftningen står still.

I de tragiska fall som vi diskuterar, och som ligger till grund för intentionen i interpellationen, misstänks att människor blivit hitförda på felaktiga premisser. En brottsutredning ligger till grund för att säkerställa hur det har gått till. Det är naturligtvis fråga om en smärtsam process i det egna landet. Men det är också en smärtsam process i de länder som tagit emot barn från länder där man misstänker att det grundar sig på oegentligheter.

Jag vill framhålla att det här på intet sätt är något som regeringen tar lätt på. De förslag och inriktningar som Adoptionskommissionen kommer med senare i år kommer vi att ta på allra största allvar. Vi kommer att följa detta väldigt nogsamt. Jag vill understryka att regeringen gör allt den kan för att säkerställa situationen för de människor som just nu lever med frågetecken och oro runt sitt eget ursprung. Vi ska naturligtvis göra allt vi kan för att vara behjälpliga.

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.