Åtgärder för fortsatt byggande

Interpellation 2022/23:73 av Denis Begic (S)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2022-12-01
Överlämnad
2022-12-02
Anmäld
2022-12-05
Svarsdatum
2022-12-09
Besvarad
2022-12-09
Sista svarsdatum
2022-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

PDF

Interpellationen

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

 

I stora delar av Sverige råder det brist på bostäder. Bostadsbristen leder till segregation i samhället och försämrad rörlighet på arbetsmarknaden. Den leder också till personliga lidanden för människor. 

För att Sverige ska klara av att bygga fler bostäder behöver regeringen, precis som den förra regeringen, vidta åtgärder för att detta ska ske. I modern tid har det inte byggts så mycket bostäder som under de två föregående mandatperioderna. Men nu ser vi sedan den nya regeringens tillträde att byggandet av bostäder kraftigt kommer att bromsa in. Den nuvarande regeringen verkar hoppas på att marknaden ska lösa bostadsbristen, men det kommer den inte att göra. Det måste till en aktiv politik på bostadsområdet om Sverige ska fortsätta vara ett framgångsrikt land. Problemet är att när det inte finns bostäder att flytta till kan man inte heller ta jobbet man erbjuds, och det leder i sin tur till att fler blir arbetslösa. Och som en konsekvens av bostadsbristen frodas även kriminalitet och svartmarknad med bostäder. Precis det som vi inte vill se i vårt land. Om man vill se hela Sverige leva, oavsett söder eller norr, måste regeringen aktivt arbeta med att lösa bostadsbristen. Hyresrätter, bostadsrätter eller småhus – allt detta behövs. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till statsrådet Andreas Carlson: 

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att byggandet, oavsett bostadsform, ska fortsätta?

Debatt

(9 Anföranden)
Stillbild från Interpellationsdebatt 2022/23:73, Åtgärder för fortsatt byggande

Interpellationsdebatt 2022/23:73

Webb-tv: Åtgärder för fortsatt byggande

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 21 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Denis Begic har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att byggandet, oavsett bostadsform, ska fortsätta.

Jag vill börja med att hänvisa till mitt svar tidigare i dag till Markus Kallifatides, som ställde en snarlik fråga. Jag konstaterade då att det behöver byggas mer över hela landet för att möta det beräknade behovet av nya bostäder, men också att det befintliga beståndet behöver utnyttjas bättre. Vidare behövs insatser som gör att hela plan- och byggprocessen kan bli mer effektiv.

Jag upprepar därför också vad jag svarade i den debatten, nämligen att reformer ska tas fram för att öka tillgången till byggbar mark och reglerna för att bygga ska förenklas betydligt. Kommuner ska uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus. För att människors efterfrågan och behov av bostäder ska mötas är det viktigt att det finns ett utbud av olika typer av upplåtelseformer och bostäder som passar i olika skeden av livet. Det ska även vara möjligt att flytta mellan olika boendeformer. Reformer ska genomföras som ger incitament till ökat byggande, inte minst för att tillgängliggöra bostäder för grupper som i dag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Det ska tas fram reformer som möjliggör för fler att äga sitt boende.


Anf. 22 Denis Begic (S)

Fru talman! Tack, ministern, för svaret, även om det hänvisades till den föregående debatten!

I regeringens budget finns inte en enda stavelse om hur vi ska bygga fler bostäder. Det är ett riktigt slag i magen för alla de unga som vill flytta hemifrån. Bostadsbyggandet bromsar inte in - det tvärnitar.

Det är inte bara för ungdomar som vill flytta hemifrån som det behöver byggas mer. Det är också för att bostadskarriären ska kunna fortsätta. Då kan även ungdomarnas föräldrar flytta från större hus och lägenheter, där i sin tur en ung familj kan flytta in. Därför är det viktigt att det byggs så mycket så möjligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Av regeringsformen framgår att det allmänna ska trygga rätten till arbete, bostad och utbildning. Det ingår i de grundläggande målen för den offentliga verksamheten. Därför kan man som regering inte luta sig tillbaka och tro att marknaden ska lösa dessa problem. Om inte bostadsministern känner till det kan jag nämna att det inte bara är här i Sverige som man tycker att man behöver stötta bostadsbyggande med till exempel investeringsstöd, som nämndes tidigare här. Det görs så i Tyskland, Holland och våra grannländer. Det bör vi också göra här i Sverige. Finland, som är hälften så stort befolkningsmässigt, ger motsvarande cirka 40 miljarder kronor till bostadsbyggandet.

Men för mig handlar bostadsbyggandet inte bara om att få fler bostäder. Det handlar om mycket mer. Det handlar om att man kan flytta till orter och få jobb. Det är alltså också en arbetsmarknadspolitisk fråga.

När nu norra Sverige har stora behov av människor som kan ta jobb är det viktigare än någonsin att det finns bostäder att tillgå. Jag vet att den nuvarande regeringen har glömt halva Sverige, men just nu skapas det massor med jobb i de norra delarna av Sverige. Därför är det också viktigt att man stimulerar byggandet av bostäder i norra Sverige. Om de är tillfälliga eller för alltid spelar ingen roll. Om det är lägenheter eller villor spelar ingen roll. Viktigast är att människor kan flytta och ta jobb. Man kan inte som regering luta sig tillbaka och tro att någon annan ska lösa problemen.

Bostadsministern måste vara lyhörd för hur läget ser ut, framför allt när vi nu går in i en lågkonjunktur. Därför vill jag höra av bostadsministern hur man ska kunna få fler bostäder att byggas, just med hänsyn till det arbetsmarknadsläge vi har. Det framgår varken av budgeten eller av slottsavtalet.


Anf. 23 Isak From (S)

Fru talman! Tack, Denis Begic och Markus Kallifatides, för väldigt viktiga interpellationer!

Ska vi ha en långsiktig bostadspolitik med små lägenheter och så vidare kanske det behövs ett stöd. I dag har vi en situation där många har gjort bostadskarriärer. Men många äldre som sitter med stora hus vill flytta till en mindre hyresrätt. Det har blivit svårare och svårare.

Ska man ha långsiktigt stöd, eller ska det vara panik och klippta stöd? Det är ganska stor skillnad, särskilt om man från en dag till en annan aviserar att stöden försvinner. Och oavsett om det gäller stöd till byggande av hyresrätter eller stöd till miljöbilar är den här regeringen väldigt duktig på att klippa stöd - lika duktig som man är på att misslyckas med att uppfylla vallöften.

I norra Sverige pågår den gröna industriella revolutionen. Det kan inte ha missats av någon. Det handlar om 100 000 nya arbetstillfällen fram till 2035 i kombination med en demografisk kurva i fel riktning.

Det handlar om Skellefteå, Gällivare, Boden, Luleå och Kiruna. Till detta kommer Umeå, som kontinuerligt växer med 3 000 nya invånare och 2 500 nya bostäder varje år. Det är den stad i norra Sverige och kanske i Sverige som helhet som har haft mest kontinuitet i sin växt under de senaste 25-30 åren.

Detta sker i ett område - Skellefteå, Gällivare och Boden - där bostadsmarknaden inte har varit speciellt van vid att växa. Det är klart att de stöd som aviserades var väldigt välkomna. Det gjorde också att många företag valde att etablera sig där. Just nu ser vi en tillbakagång. I Norrlandsfondens konjunkturbarometer för norra Sverige kunde man se att just bostadsbolagen känner en stark oro för framtiden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Det här riskerar att skada hela Sverige. Det skadar klimatpolitiken, och det skadar möjligheten att få människor i arbete. Förra veckan träffade vi Arbetsförmedlingen i Skellefteå, som har ett nationellt uppdrag att få människor att kunna flytta till Sverige. De säger att det finns jättemånga som är intresserade. Arbetslösheten är stor inte minst i Sörmland, och väldigt många är intresserade av att flytta till norra Sverige. Men då måste man ju ha någonstans att bo. Grunden för hela den mänskliga tillvaron är att man har någonstans att bo. Då behövs en bostadspolitik som tar hela frågan på allvar.

Städer som Skellefteå och Luleå, med ganska starka lokala ekonomier och bostadsbolag, har kanske lite bättre förutsättningarför att klara detta. Men för kommuner som Boden och Gällivare, som kanske ska fördubbla sin befolkning helt och hållet samtidigt som de ska ställa om från en gruvproduktion till en annan, är det här fullständigt ohållbart. Här behövs hela samhällets stöd. Det saknar vi i dag, Andreas Carlson.

Regeringen bör avisera en helhet när det gäller detta. Om man vill få arbetslösa människor i arbete så finns dessa arbeten i norra Sverige, men då behövs bostäder.


Anf. 24 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar. Människor ska också kunna flytta dit där arbeten finns.

Regeringen anser att det behövs fler bostäder, för att underlätta för ungdomar att få sin första bostad och för att bidra till flyttkedjor samt lokal och regional utveckling. Det berördes i de båda tidigare inläggen. Regeringen ska därför ta fram strukturellt riktade reformer, för att öka byggandet och inte minst för att tillgängliggöra bostäder för grupper som i dag har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Jag ser ett stort engagemang för att utvärdera andra partiers politik. Jag förstår att det pågår en eftervalsdebatt och analys i det socialdemokratiska arbetarepartiet. Jag ser fram emot dessa och hade gärna suttit som en fluga på väggen och lyssnat på till exempel Isak Froms inlägg i de debatterna.

Isak From säger här att människor måste ha någonstans att bo och att det krävs att man tar hela frågan på allvar. Vi har haft goda år bakåt. Det har byggts i hög takt, men man har ändå inte genomfört de strukturella reformer som hade kunnat lösa problemen på bostadsmarknaden. Det har inte förenklats i den takt som krävts, det har inte tagits fram byggbar mark i den omfattning som behövts och stegen in på bostadsmarknaden har inte förbättrats.

Småhusbyggandet har också varit eftersatt. Som jag beskrev i mitt tidigare inlägg består bara 20 procent av nyproduktionen i Sverige av småhus, jämfört med 40 procent i övriga EU. Man kan såklart hänvisa till flyttkedjor och att fler ska flytta från sina hus för att andra ska flytta in. Att få flyttkedjorna på plats, som det talats om i decennier, är också något som regeringen har på sin agenda. Men när Socialdemokraterna har haft makten och kunnat påverka det på allvar har de inte tagit ansvar för det.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Under de här första sju och en halv veckorna har vi pekat ut en rad olika områden där det ska tas fram reformer. Vi kommer att ha ett högt reformtempo, och vi kommer att återkomma till Sveriges riksdag när det gäller detta.

Precis som också nämnts tidigare är det nu ett oerhört tufft ekonomiskt läge, ett helt annat läge. Vi har hög inflation, vi har höga räntor och vi har stigande priser och minskad köpkraft för de svenska hushållen. Jag tror inte att någon i kammaren är förvånad över att det får effekt på bostadsbyggandet. Så har det alltid varit, och så kommer det förmodligen att vara även i framtiden. Då blir det ännu tydligare att det brister och att man inte har tagit tag i de strukturella utmaningarna. Det är det som den här regeringen nu har på agendan.

Vi kommer att ha ett högt reformtempo för det, just för att människor ska kunna flytta dit där jobben finns. Man vill kanske flytta av andra anledningar också. Det ska finnas tillgång till bra bostäder i olika upplåtelseformer. Vi ska inte ställa olika boendeformer mot varandra. Det krävs ökat byggande i alla olika former som kan tänkas. Det står på den här regeringens agenda. Vi kommer att jobba aktivt med detta. Jag ser fortfarande fram emot goda samtal om detta i Sveriges riksdag och var de än kan ske.


Anf. 25 Denis Begic (S)

Fru talman! Min fråga var vilka konkreta reformer som statsrådet och regeringen arbetar med. Det är inte särskilt förtroendeingivande att gång på gång hänvisa till mantrat "reformer ska genomföras". Berätta för oss i kammaren och de som tittar på tv vilket arbete som egentligen pågår i Regeringskansliet och departementet, Andreas Carlson. Om det vet vi ingenting.

Vi vet dock att det råder brist på bostäder. Vi vet att lösningen är att bygga fler bostäder. Vi vet att de högerkonservativa partierna har avskaffat investeringsstödet, som har varit ett avgörande incitament för att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Allt detta vet vi. Men frågorna som behöver svar är: Vad planerar regeringen att göra? Vilka reformer är på gång? Och när kan man förvänta sig att de levereras?

Bostadsbristen är för många människor något verkligt här och nu. Dessa människor kan inte bo i reformer som ska genomföras. Det är dessutom oklart när och hur dessa reformer ska genomföras. Människor behöver tak, golv, väggar, fönster, el, vatten och avlopp. De behöver hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus.

Jag har full respekt för att statsrådet arbetar hårt och att det blir många och långa dagar. Jag ser framför mig att statsrådet kommer till departementet tidigt på morgonen, och säkert går hem sent på kvällen. Men hur fördriver statsrådet tiden däremellan? Vad är det egentligen som uträttas? Hur ser det konkreta arbetet ut? Och när blir det något synligt resultat? Är det i år, nästa år eller om fyra år? När kan vi se resultaten?

Fru talman! Jag vet att frågorna är många, men de är viktiga för många människor i det avlånga landet Sverige. De förväntar sig svar. Därför är det en skyldighet för mig och oss i oppositionen att åtminstone försöka få mer konkreta svar än att "reformer ska genomföras".

Jag ber ministern att ge oss åtminstone något exempel på hur det skulle kunna bli fart på bostadsbyggandet.


Anf. 26 Isak From (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Fru talman! Andreas Carlson! Man blir lite fundersam. Finns det någon samordning i Regeringskansliet? Har du och arbetsmarknadsministern haft möte? Det behövs såväl utbildningar som infrastruktur och bostäder för att den gröna industriomvandlingen ska vara möjlig. Alla delarna behövs. Min uppmaning är att ni bör samordna detta i Regeringskansliet. Utan bostäder blir det ingen grön industriomvandling. Alla reformerna behövs, varendaste en.

Nu sköter man det på olika sätt. På campus i Skellefteå har man nu byggt bostadsbaracker, som kanske kan jämföras med attefallshus i storlek; jag vet inte riktigt. Det beror på att det är andra som bor i studentlägenheterna i Skellefteå. Det är människor som har flyttat dit för att jobba i vården och industrin. Samtidigt byggs det nu flera tusen nya lägenheter. Men det kommer att behövas såväl i Skellefteå som i Boden, i Luleå och i Kiruna.

Alla delarna är viktiga. Uppe hos oss är det inte känt för att vara speciellt trångt. Det är inte brist på mark som är orsaken. Det har traditionellt varit brist på kapital, intresse och en marknad.

Nu har vi en marknad som dessvärre har varit väldigt överhettad. Det har varit mycket viktigt att vi haft ett organiserat långsiktigt stöd för billiga hyresrätter. Nu när det "klippts" ser vi en stor oro från bostadsföretagen. Detta skapar ytterligare oro i hela kedjan, vilket också skadar synen på den gröna industriomvandlingen. Ni har mycket att göra, Andreas Carlson.


Anf. 27 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Det stämmer att vi har mycket att göra, som Isak From säger. Jag ser fram emot det arbetet. Vi kommer att ha ett väldigt högt tempo.

Vad gör statsrådet på dagarna? Det var Denis Begics fråga. Ett exempel handlar om att bostadsbyggandet behöver vara ett högre värderat intresse bland de andra. I dag kommer bostadsbyggandet ibland längst ned eller längre ned på listan över olika intressen när det ska prövas i olika planer. Det var därför den förra regeringen gav ett uppdrag om en förstudie kopplad till nationell fysisk planering. Ett av de första möten jag haft gällde detta. Vi har vinnlagt oss om att arbetet ska bedrivas i högt tempo och i enlighet med den nya regeringens ambition att tillgängliggöra byggbar mark.

Förstudien ska titta närmare på till exempel hur riksintressesystemet, där statens anspråk på mark och vatten främst tar sig uttryck, skulle kunna förändras för att i högre grad svara mot de behov som finns i samhället i dag. Det här uppdraget ska ge tydligare förutsättningar för en långsiktigt hållbar användning av mark och vatten samt en effektiv fysisk planering och prövning. Vi vet att det här har varit en konfliktfråga i tidigare regeringar. Det är en fråga med olika intressen. Men för den nya regeringen är det viktigt att det här går i ännu högre tempo, så att vi kan lyfta fram och prioritera byggande av bostäder som ett intresse som inte ska stå längre bak i kön.

Det andra exempel som jag tänkte nämna bland de många som vi har huggit in på direkt och som jag jobbar med handlar om att gå från detaljkrav på byggandet till mer av funktionskrav för att kunna snabba på processerna och göra det betydligt enklare i varje led. Här finns det mycket mer att göra, men det är ett exempel på vad vi arbetar med.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

I budgeten finns det även med andra reformer, och vi jobbar för att ta fram dem. Det står inte bara skrivet i budgeten, utan den förbinder oss också till att faktiskt ta fram reformer. Det är en viktig deklaration under våra första veckor att det är det här vi kommer att arbeta med.

Jag ska också kommentera det som Denis Begic sa om att man inte kan bo i "reformer som ska genomföras". Nej, och man kan inte heller bo i utredningar. Vi hörde av Markus Kallifatides i den föregående interpellationsdebatten att den tidigare bostadsministern tillsatte många utredningar. Jag skulle kunna kontra till Begic och säga att man inte kan bo i de utredningarna heller. Då börjar vi diskutera på ett ganska osakligt sätt, och det är inget som den bostadspolitiska debatten gynnas av. Det viktiga är ju att ta fram reformer i alla delar. Det finns ingen quickfix. Inte heller investeringsstödet var en sådan, vilket visade sig när det väl prövades.

Isak From sa att man avskaffar stödet från en dag till en annan. Nej, så är det inte, utan det följer av ett riksdagsbeslut, och vi avskaffar det på ett mycket ansvarsfullt sätt. Vi tillför också 3,8 miljarder kronor för att de som har fått stöd beviljat och har påbörjat byggen ska kunna få medel utbetalade även under de kommande åren. Det sker alltså på ett ansvarsfullt sätt, och vi avskaffar det inte från en dag till en annan.

Jag ska också svara på en av de avslutande frågorna. Finns det någon samordning i regeringen? Ja, det finns det.


Anf. 28 Denis Begic (S)

Fru talman! Jag tackar ministern för svaren. Som ministern märker finns det ett stort engagemang för de här frågorna och många olika perspektiv för hela Sverige. Det gläder mig att ministern tar till vara de utredningar som initierades av den socialdemokratiska regeringen för att kunna bygga fler bostäder.

Jag håller med om att vi inte ska raljera över de här sakerna, för det är otroligt viktigt att människor har tak över huvudet. Min mening var inte att raljera, utan min mening var att vi i Sverige behöver bostäder för att det här landet ska utvecklas på det sätt som vi alla vill. Det handlar om grön omställning, om jobb och om att flytta dit där arbete finns. Det är detta jag har ställt en interpellation om, och det är förstås också det jag förväntar mig svar av ministern om.

Jag kan lova ministern en sak, och det är att vi inte kommer att vara tysta. Det kommer förmodligen att komma fler interpellationer, fler frågor och fler debatter om detta. Vi får inte glömma att det fortfarande finns många människor som har stora behov av bostäder - återigen: oavsett form.

Därför har det varit min förhoppning att jag ska få svar på hur man kan bygga fler små bostäder. Om inte investeringsstödet är svaret skulle jag gärna vilja veta om svaret är ränteavdrag, förmånliga lån eller någonting annat som den här regeringen kan införa så att människorna kan köpa sin första bostad. Det finns goda exempel runt om i Europa, exempelvis i Finland, Tyskland och Holland. Jag tror inte att vi behöver uppfinna hjulet. Vi behöver ta tag i det här, framför allt nu när det är lågkonjunktur. Det är då man ska satsa.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationer

Tack för debatten!


Anf. 29 Statsrådet Andreas Carlson (KD)

Fru talman! Jag vill tacka Denis Begic, som har ställt interpellationen. Jag tackar för ett gott samtal och ser fram emot fortsatt dialog.

Jag har ännu inte kommit in på de tillkännagivanden som ligger på både riksdagens och regeringens bord och som den tidigare oppositionen tog fram. Här finns det flera goda idéer och förslag som också i stor utsträckning är inspirerade av våra grannländer. Det finns till exempel ett förslag om hyrköp. Det är klart att alla tillkännagivanden som vi nu har på bordet är en del av regeringens arbete. Vi hanterar dem på olika sätt och kommer att återkomma till hur vi respekterar beslut som fattats i riksdagen om tillkännagivanden. Det är en del av arbetet.

Jag ser fram emot fortsatta samtal. På tisdag kommer jag att besöka civilutskottet, där jag vet att Begic är ledamot. Jag är då öppen för dialog och får säkert fler frågor, förslag, tips och idéer, fru talman. Jag tackar för interpellationsdebatten. På återseende!

Interpellationsdebatten var härmed avslutad.

Intressenter

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.