asylärenden

Interpellation 1999/2000:345 av Enström, Karin (m)

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad
2000-04-10
Anmäld
2000-04-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Interpellationen

den 7 april

Interpellation 1999/2000:345

av Karin Enström (m) till utrikesminister Anna Lindh om asylärenden

Vi har med bestörtning sett vilka åtgärder Storbritanniens New Labour-regering har infört för att avskräcka invandrare från att söka asyl i landet.

För att avskräcka fler invandrare från att söka sig till Storbritannien har Tony Blairs regering medvetet skapat en sämre situation för invandrare och asylsökande genom att begränsa rätten att överklaga avslagna asylbeslut. Beslut har fattats om att tvångsplacera dem som väntar på besked i asylärenden och att införa ett kupongsystem i stället för kontantersättningar till dem som väntar. Dessutom naggar Labourregeringen rättssäkerheten i kanten då lastbilschaufförer blir bötfällda för att ha haft fripassagerare, oavsett om detta varit medvetet eller inte.

I dag har Sverige ett omfattade samarbete med Storbritannien, inte minst genom kontakterna i Europeiska unionen. Statsminister Persson författade inför EU:s toppmöte i Lissabon en debattartikel till Aftonbladet tillsammans med samme premiärminister Blair som står bakom beslutet att med berått mod skapa ett svårare klimat för de flyktingar som sökt sig till Storbritannien.

Man kan ifrågasätta om den brittiska regeringens agerande är förenligt med de principer om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter som fastslås i Maastrichtfördragets artikel 6 och det övriga normsystem som bör gälla i det europeiska umgänget.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor.

1.Vilka kontakter har utrikesministern tagit med sina brittiska kolleger för att hindra detta beslut att fattas?

2.Avser statsrådet att driva en motsvarande politik i Sverige som den brittiska regeringen driver i Storbritannien?

3.Om inte, vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att förmå den brittiska regeringen att ändra inriktningen på den politik den för?

4.Har utrikesministern vid senaste toppmötet i Lissabon diskuterat någon samfälld internationell aktion med utrikesministrarna i övriga EU-länder för att sätta press på Storbritanniens regering?

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.