Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid(prop. 2002/03:1)

Betänkande 2002/03:KRU1

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 december 2002

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Riksdagen godkände i huvudsak regeringens förslag om 8,3 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2003. Beslutet innebär bl.a. satsningar på museisektorn, dansområdet och svensk film. Jämfört med regeringens förslag minskas bidragen till ungdomspolitisk utveckling med 2,5 miljoner kronor samtidigt som bidragen till allmänna samlingslokaler ökas med lika mycket. Riksdagen gjorde några tillkännagivanden för regeringen: 4 miljoner kronor bör avsättas för samlingslokalorganisationers information och utredningar om ungdomars användning av samlingslokaler. Ökningen på 5,1 miljoner kronor under anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner bör få användas för alla bidragsändamål under anslaget och inte bara för teater- och dansinstitutioner som regeringen föreslagit. Sortimentsstödet till servicebokhandlar bör finnas kvar men bör i fortsättningen administreras och fördelas av Kulturrådet. Stödet finansieras genom att distributionen av litteraturstödda titlar till större bokhandlar upphör. Regeringen bör göra en utvärdering av alla stödformer inom anslaget Litteraturstöd.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till motion och delvis bifall till propositionen och motioner betr. anvisande av medel under utg. omr. 17 (försl. 55 a), bifall till initiativ betr. användningen av ökningen om 5,1 mkr under anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner (försl. 55 b), bifall till motion betr. sortimensstöd till bokhandeln (försl. 55 c), bifall till motion betr. bidrag till informationsinsatser och utredningsarbete avseende ungdomars nyttjande av allmänna samlingslokaler (förs. 55 d). Delvis bifall till motion betr. utvärdering av samtliga stödformer inom anslaget Litteraturstöd (förs. 27). I övrigt bifall till propositionen och avslag på motionerna. Skrivelse 176 läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 59
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-11-12
Justering: 2002-11-28
Trycklov: 2002-12-04
Trycklov till Gotab och webb: 2002-12-04
Trycklov till Gotab och webb: 2004-12-04
Reservationer: 29
Betänkande 2002/03:KRU1

Alla beredningar i utskottet

2002-11-05, 2002-11-07, 2002-11-12

Anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen i huvudsak godkänner regeringens förslag om 8,3 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2003. Förslaget innebär bl.a. satsningar på museisektorn, dansområdet och svensk film. Jämfört med regeringens förslag minskas bidragen till ungdomspolitisk utveckling med 2,5 miljoner kronor samtidigt som bidragen till allmänna samlingslokaler ökas med lika mycket. Utskottet föreslår att riksdagen gör några tillkännagivanden för regeringen: 4 miljoner kronor bör avsättas för samlingslokalorganisationers information och utredningar om ungdomars användning av samlingslokaler. Ökningen på 5,1 miljoner kronor under anslaget Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner bör få användas för alla bidragsändamål under anslaget och inte bara för teater- och dansinstitutioner som regeringen föreslagit. Sortimentsstödet till servicebokhandlar bör finnas kvar men bör i fortsättningen administreras och fördelas av Kulturrådet. Stödet finansieras genom att distributionen av litteraturstödda titlar till större bokhandlar upphör. Regeringen bör göra en utvärdering av alla stödformer inom anslaget Litteraturstöd.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2002-12-11

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2002-12-11
Förslagspunkter: 55, Acklamationer: 46, Voteringar: 9

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Nya kulturpolitiska mål

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 1 (fp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (fp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s138006
  m52003
  fp04206
  kd31002
  v24006
  c20002
  mp15002
  Totalt28042027
  Ledamöternas röster
 2. Efterlevnaden av de kulturpolitiska målen och frågan om strukturer för kulturpolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 2 (v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s138006
  m52003
  fp102297
  kd31002
  v02406
  c20002
  mp15002
  Totalt266262928
  Ledamöternas röster
 3. Nya metoder och verksamhetsformer för att nå de kulturpolitiska målen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 3 (c)
 4. Utgångspunkten för kulturpolitiken

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 4 (m)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (m)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s138006
  m05203
  fp50376
  kd30102
  v24006
  c20002
  mp15002
  Totalt232533727
  Ledamöternas röster
 5. Skolans roll i kulturlivet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 5 (m)
 6. Ungdomars delatighet i kultur

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 6 (c)
 7. Funktionhindrades konstnärers behov

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 7 (v)
 8. Långsiktighet i anslagsgivningen, m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr371 yrkande 2.
  • Reservation 8 (kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s138006
  m52003
  fp41016
  kd03003
  v24006
  c20002
  mp15002
  Totalt29030128
  Ledamöternas röster
 9. Principer för anslagsuppräkning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr370 yrkande 1 och 2002/03:Kr373 yrkande 4.
  • Reservation 9 (fp, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s138006
  m51004
  fp04206
  kd03102
  v18066
  c20002
  mp15002
  Totalt24273628
  Ledamöternas röster
 10. Redovisning av funktionshindrades delaktighet i kulturen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 10 (m, c, fp, kd)
 11. Redovisning av barns och ungas delaktighet i kulturen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 11 (c, kd)
 12. Statistisk redovisning av fria teater- och dansgrupper

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 12 (v)
 13. Redovisning av besöksutvecklingen på icke statsstödda teatrar m.m., olika nationalitetsgruppers kulturvanor, m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:Kr14.
 14. Redovisning av delaktighet i kulturen i större städer och mindre orter, m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 13 (kd)
 15. Resultatredovisningen om kultur och delaktighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 16. Bidrag till amatörkulturen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 17. Stödet till de nationella minoriteterna

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 18. Dans för barn och ungdomar som nytt ämnesområde för nationella uppdrag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 19. Ett nationellt uppdrag till Bildens Hus i Sundsvall

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 20. Ett nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 21. Ett nationellt uppdrag till museum Anna Nordlander

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr224.
 22. Garanti för ekonomiskt stöd till Göteborgsmusiken

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 23. Litteraturpris till Astid Lindgrens minne

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 24. Platsen för utdelning av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 25. Bemyndigande för regeringen att beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 26. Utvärdering av samtliga stödformer inom anslaget Litteraturstöd

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 27. Statens konstråds upphandlingsrutiner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 14 (fp)
 28. Bemyndigande för regeringen att beställa konstverk

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 29. Utvärdering av den individuella visningsersättningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 30. Ändring i lagen om kulturminnen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 31. Bemyndigande för regeringen att besluta om bidrag till kulturmiljövård

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 32. En översyn av den kyrkoantikvariska ersättningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 15 (fp, kd)
  • Reservation 16 (c)
 33. Fri entré på de centrala museerna

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 17 (c, fp, kd)
  • Reservation 18 (m)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 17 (c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s138006
  m20503
  fp04206
  kd13002
  v24006
  c02002
  mp13022
  Totalt178925227
  Ledamöternas röster
 34. Säkerhet i museer och kulturbyggnader

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 35. Utredning om de ekonomiska förutsättningarna för kulturarvs-IT

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr271 och 2002/03:Kr336 yrkande 19.
 36. Marionettmuseets organisatoriska tillhörighet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr372 yrkande 14.
  • Reservation 19 (fp)
 37. Utvidgning av uppdraget för Forum för levande historia, m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U261 yrkande 5, 2002/03:Kr201, 2002/03:Kr202, 2002/03:Kr216, 2002/03:Kr219, 2002/03:Kr242, 2002/03:Kr255, 2002/03:Kr319 och 2002/03:Kr350 yrkandena 1 och 2.
  • Reservation 20 (m)
  • Reservation 21 (fp)
 38. Utvärdering av 2000 års filmavtal

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 22 (m)
 39. Filminstitutets huvudmannaskap för filmvårdscentralen i Grängesberg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 40. Teknisk kompetens vid filmvårdscentralen i Grängesberg

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 23 (c, v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 23 (c, v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s138006
  m52003
  fp42006
  kd30012
  v02406
  c02002
  mp15002
  Totalt27744127
  Ledamöternas röster
 41. Utredning om ett framtida svenskt nationalarkiv för den rörliga bilden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 24 (c, kd, v)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 24 (c, kd, v)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s137007
  m51004
  fp42006
  kd03102
  v12306
  c02002
  mp15002
  Totalt24674029
  Ledamöternas röster
 42. Interimistisk huvudman för filmvårdscentralen i Grängesberg

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr336 yrkande 30.
  • Reservation 25 (c)
 43. Ett framtida nationalarkivs samverkan med bibliotek och museer

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr320 yrkande 3 och 2002/03:Kr336 yrkande 29.
  • Reservation 26 (c, v)
 44. Redogörelse för mål- och resultatdialogerna med Statens biografbyrå

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 45. Ändring i lagen om TV-avgift

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 27 (m, fp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 27 (m, fp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s138006
  m05203
  fp04206
  kd29103
  v24006
  c20002
  mp15002
  Totalt22695028
  Ledamöternas röster
 46. Medelsberäkning för 2003 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Sveriges Television AB (inkl. Dövas TV), Sveriges Radio AB (inkl. Radio Sweden) och Sveriges Utbildningsradio AB

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 47. Medelstilldelning för 2003 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida avseende Granskningsnämnden för radio och TV

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 48. Bemyndigande för regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret för att täcka underskott på distributionskontot för finansiering av kostnader för TV-distributionen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 49. Överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot och överföring av medel från distributionskontot till Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 50. Svenska Spels stöd till idrotten

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 51. Tilläggsdirektiv till samlingslokalutredningen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 28 (c)
 52. Samlingslokalernas betydelse för jämlikheten i kulturlivet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  • Reservation 29 (c, kd)
 53. Nya organisationer som bedriver friluftsverksamhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 54. Bemyndigande för regeringen att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 55. Medelsanvisningen för år 2003, m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bifaller proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 17 punkterna 14;1, 14;2, 14;3, 14;4, 14;5, 14;6, 14;7, 14;8, 14;9, 14;10, 14;11, 14;12, 14;13, 14;14, 14;15, 14;16, 14;17, 14;18, 14;19, 14;20, 14;21, 14;22, 14;23, 14;24, 14;25, 14;26, 14;27, 14;28, 14;29, 14;30, 14;31, 14;32, 14;33, 14;34, 14;35, 14;36, 14;37, 14;38, 14;39, 14;40, 14;41, 14;42, 14;43, 14;44, 14;45, 14;46, 14;47, 14;48, 14;49, 14;51, 14;53 och 14;54 och motion 2002/03:Fi230 yrkandena 6;1, 6;2 och 7, bifaller delvis proposition 2002/03:1 Utgiftsområde 17 punkterna 14;50 och 14;52 och motionerna 2002/03:Fi230 yrkande 8, 2002/03:Kr262 yrkande 1, 2002/03:Kr330, 2002/03:Kr337 delyrkande 6, 2002/03:Kr338 yrkande 20, 2002/03:Kr363, 2002/03:Kr366 yrkande 7, 2002/03:Kr371 yrkande 8;14 och 2002/03:N307 yrkande 9 och avslår motionerna 2001/02:Kr13, 2001/02:Kr17 yrkande 2, 2002/03:Fi232 yrkandena 18;1, 18;2, 18;3, 18;4, 18;5, 18;6, 18;7, 18;8, 18;9, 18;10, 18;11, 18;12 och 18;13, 2002/03:Kr204, 2002/03:Kr210 yrkande 2, 2002/03:Kr213, 2002/03:Kr239, 2002/03:Kr248, 2002/03:Kr266 yrkande 17, 2002/03:Kr273, 2002/03:Kr303, 2002/03:Kr305 yrkande 3, 2002/03:Kr306, 2002/03:Kr307 yrkandena 1 och 2, 2002/03:Kr336 yrkandena 7, 16 och 17, 2002/03:Kr337 delyrkandena 1, 2, 3, 4, 5 och 8, 2002/03:Kr338 yrkandena 1-11, 14-17, 19 och 21-24, 2002/03:Kr343, 2002/03:Kr344 yrkande 2, 2002/03:Kr366 yrkandena 5 och 6, 2002/03:Kr369 yrkandena 3-5 och 10, 2002/03:Kr370 yrkandena 3 och 7, 2002/03:Kr371 yrkandena 8;1, 8;2, 8;3, 8;4, 8;5, 8;6, 8;7, 8;8, 8;9, 8;10, 8;11, 8;12 och 8;13 och 2002/03:Kr372 yrkandena 4, 11, 13, 15-17, 18;1, 18;2, 19-21, 23, 24, 33;1, 33;2, 33;3, 33;4, 33;5, 33;6, 33;7, 33;8, 33;9, 33;10, 33;11, 33;12 och 33;13.