Större frihet att bygga altaner

Betänkande 2018/19:CU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
4 juni 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Större frihet att bygga altaner (CU19)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till lagändringar i plan- och bygglagen som medför en större frihet för fastighetsägare att bygga altaner. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget innebär bland annat att det införs ett undantag från kravet på bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus under vissa förutsättningar. Förslaget innebär också att mindre altaner, som inte omfattas av krav på bygglov, får strida mot detaljplanen i området.

Riksdagen delar regeringens bedömning att det behöver bli enklare att bygga altaner utan bygglov. Detta minskar både hushållens och kommunernas regelbörda vid mindre byggärenden, och underlättar för småhusägare att kunna anpassa sitt hus och sin tomt efter egna önskemål.

Regeländringarna börjar gälla den 1 juli 2019.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-05-28
Trycklov: 2019-05-28
Betänkande 2018/19:CU19

Alla beredningar i utskottet

2019-05-16

Större frihet att bygga altaner (CU19)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar i plan- och bygglagen som medför en större frihet för fastighetsägare att bygga altaner. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget innebär bland annat att det införs ett undantag från kravet på bygglov för att uppföra en altan vid ett en- eller tvåbostadshus under vissa förutsättningar. Förslaget innebär också att mindre altaner, som inte omfattas av krav på bygglov, får strida mot detaljplanen i området.

Utskottet delar regeringens bedömning att det behöver bli enklare att bygga altaner utan bygglov. Detta minskar både hushållens och kommunernas regelbörda vid mindre byggärenden, och underlättar för småhusägare att kunna anpassa sitt hus och sin tomt efter egna önskemål.

Regeländringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-06-03
Debatt i kammaren: 2019-06-04
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:CU19, Större frihet att bygga altaner

Debatt om förslag 2018/19:CU19

Webb-tv: Större frihet att bygga altaner

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 34 Leif Nysmed (S)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i civilutskottets betänkande CU19.

Förslaget är en första del av januariavtalet mellan oss socialdemokrater, miljöpartister, liberaler och centerpartister när det gäller regelförenklingar och innebär en större frihet för fastighetsägare att bygga altaner utan bygglov.

Många vill ha en möjlighet att vistas utomhus på en uteplats i anslutning till sin bostad, och det ses av många som en naturlig del av bostaden. En altan i anslutning till huset är ett alternativ då marken kan vara kuperad.

De som i dag vill bygga en egen altan i anslutning till sitt hus behöver göra kvalificerade bedömningar av bestämmelserna för att gissa sig till om det behövs bygglov eller inte. Exempelvis lyfter Boverket fram i sin rapport att det inte finns någon enhetlig tillämpning av reglerna i frågan om när en altan kräver bygglov. Svårtillgängliga och kanske till och med inkonsekventa regler som kan uppfattas som omotiverade kan medföra att legitimiteten för regelverket undergrävs och ifrågasätts.

Med förslagen till beslut i betänkandet vill vi få regelverket att stämma bättre överens med vad många tror sig och anser sig ha rätt att utföra på sin fastighet. Förslaget innebär att altaner får uppföras vid en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementsbostadshus utan bygglov om altanen byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, såvida inte grannen medger att altanen kan byggas närmare. En sådan altan får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser. Detta gäller även en lägre altan som enligt rättspraxis inte omfattas av plan- och bygglagens regler om bygglov.

När det gäller byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska kraven på bygglov och detaljplan och områdesbestämmelser fortfarande gälla oförändrat.

Förändringarna bedöms sammantaget innebära en sådan förenkling av regelverket för altaner att det inte är motiverat att se över regelverket för bygglov i sin helhet, vilket en del remissinstanser lyft fram. Snarare tydliggörs regelverket, och enligt Boverket innebär regelförändringen att den rättspraxis som utvecklats för altaner nu till stora delar kodifieras i lag.

Sammantaget innebär förslagen att möjligheterna att anordna en altan i anslutning till bostadshus underlättas, dels genom att regelverket för altaner förenklas på ett betydande sätt, dels genom att fler får möjlighet att uppföra en altan i anslutning till bostadshuset. Och återigen hävdar jag att regelverket för altaner bättre överensstämmer med vad många tror sig och anser sig ha rätt att utföra på sin fastighet med de nya bestämmelserna.

Fru talman! Jag vill återigen yrka bifall till utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 35 Lars Beckman (M)

Fru talman! Självklart finns det en bred politisk enighet i riksdagen om att underlätta och skapa större frihet när det gäller att bygga altaner. Här finns ingen politisk åsiktsskillnad.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Större frihet att bygga altaner

Jag tänkte dock komplettera ledamotens brandtal för bygglovsfria altaner med att konstatera att riksdagen har riktat tre tillkännagivanden till regeringen i den här frågan - våren 2014, hösten 2015 och våren 2017. Man kan alltså säga att regeringen har tagit sex år på sig att komma fram med ett relativt enkelt ärende om att underlätta byggandet av altaner.

Precis som det står i betänkandet är det här en del av januariöverenskommelsen. Men jag kan lugna alla tittare med att även med en borgerlig regering skulle vi ha underlättat byggandet av altaner.

Det intressanta är möjligtvis att detta är det enda som regeringen har levererat under våren. Sverige har bostadskris. Ungdomar får inte boende. Vi kunde i förra veckan se en larmrapport från Stockholms Handelskammare om att ungdomar inte kan få bostäder i Stockholm. Och regeringen har samtidigt prioriterat altanbyggen!

Jag vet inte riktigt vilken koppling regeringen gör om man tror att fler unga ska få bostäder genom att altaner blir bygglovsfria. Det är naturligtvis väldigt märkligt att vi har en bostadsminister som är så frånvarande både i debatten och när det gäller att lägga fram förslag som gör att fler får bostäder.

Men vi moderater har sagt att vi kommer att stödja varje regelförenklingsförslag som är realistiskt. Naturligtvis stöder vi också att man underlättar bygge av altaner. Men jag hoppas verkligen inte att nästkommande riksdagsår blir lika tafatt från regeringens sida.

Bostadskrisen kräver konkreta åtgärder. Bostadskrisen kräver att regeringen kommer med en skarp bostadspolitik som gör att fler kan få någonstans att bo. Inte minst är det viktigt att fler unga får bo i ägt boende. Det kunde vi se i en rapport som kom för någon månad sedan. Jag hade en interpellationsdebatt med bostadsministern om detta i går, där jag efterfrågade vad regeringen har för politik för att även 40-talisternas barnbarn ska kunna flytta till ägt boende. Vi kunde konstatera att ministern var svarslös.

I det här ärendet är vi dock överens, och jag hoppas verkligen att det kommer fler förslag från regeringen för att underlätta bostadskrisen än att bara underlätta byggandet av altaner.

(Applåder)


Anf. 36 Leif Nysmed (S)

Fru talman! Lars Beckman anför att detta skulle vara ett bostadspolitiskt förslag, vilket jag ställer mig väldigt frågande till. Vi talar ju om altaner, och det är ingen som ska bo på altaner. Det här handlar om en regelförenkling för att underlätta för människor att skaffa sig en altan att vistas på utan att behöva begrunda dagens lagtolkningar och rättspraxis. Lars Beckmans inlägg är väldigt märkligt.

För det andra tycker jag att man i debatter i kammaren ska hålla sig till de ämnen som diskuteras. Det finns inget i propositionen som nämner bostadsbyggandet. Det handlar om ett underlättande av byggande av altaner, alltså att man får större frihet att bygga altaner, om nu någon har missuppfattat detta. Uppenbarligen behövs det en regelförenkling för att alla ska förstå att det är detta det handlar om och att det inte handlar om bostadspolitik.

Men vi är ändå inne på bostadspolitik, och jag tänkte ändå svara på de frågor som Lars Beckman ställde.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Större frihet att bygga altaner

Jag upprepar vad jag sa om vad som byggdes under förra mandatperioden senast jag var uppe i talarstolen: Under 2015 tillkom 35 000 bostäder i flerfamiljshus, under 2016 var det 45 000, 2017 var det 50 000 och 2018 var det 45 000. Om man tittar på nybyggnationen av bostäder under första kvartalet i år kan man se att den ligger ungefär i linje med 2018. Det är alltså inga jättetapp, och det är betydligt fler än vad som byggdes under de åtta åren med alliansstyre. Man kan inte bara skylla på den kris som var under ett antal av de åren, utan det handlar också om politisk vilja.

Utöver de tusentals lägenheter jag räknat upp kan jag också nämna att det påbörjas ungefär 10 000-15 000 småhus per år. Det är en ambition som vi har och vill fortsätta med. Däremot måste man förstås se till att det byggs bostäder som människor kan efterfråga.


Anf. 38 Lars Beckman (M)

Fru talman! Det har alltså tagit sex år och tre tillkännagivanden från riksdagen för att få fram en enkel regelförenkling om bygglovsfria altaner, ett ärende där vi är överens. Det hade varit klädsamt om regeringen hade tagit fram fler förslag, för då hade Moderaterna haft fler förslag att bifalla.

Men jag kan naturligtvis gärna korrigera mig själv: Regeringen har inte lagt fram ett enda skarpt förslag för att underlätta bostadskrisen under mandatperiodens första år. Det var alltså vänligt av mig att säga att regeringen har lagt fram ett förslag, men jag kan korrigera mig och säga att regeringen har lagt fram noll förslag, om ledamoten tycker att det är bättre.

När man besöker hustillverkare får man höra att de verkligen efterlyser regelförenklingar. Det är därför som riksdagen har gett tre tillkännagivanden till regeringen. Ett enigt civilutskott har, tror jag, i ett av dessa tillkännagivanden sagt till regeringen att lägga fram regelförenklingsförslag. Då ska man naturligtvis jobba fram sådana.

Jag besökte nyligen en hustillverkare i Hudiksvall som sa: Problemet är att man i en kommun kan få bygglov för vårt hus medan man i en annan kommun inte får bygglov för ett exakt likadant hus.

Detta är givetvis otillständigt.

Jag hoppas att regeringen och Socialdemokraterna - ni har ju nära kontakter med regeringen - driver på så att vi får fram fler regelförenklingsförslag.

Att få fram detta förslag om att göra en relativt enkel justering för bygglovsfria altaner har alltså tagit sex år och tre tillkännagivanden. Det är väl få som kan vara nöjda med det tempot om man ska utveckla bostadspolitiken.


Anf. 39 Leif Nysmed (S)

Fru talman! Lars Beckman raljerar lite men missar en viktig del i bostadspolitiken. Vi har återinfört investeringsstödet, som gör det möjligt att få fram bostäder som människor har råd att efterfråga. Det är en förutsättning för att det över huvud taget ska byggas en enda bostad, oavsett om det är en hyresrätt, villa, bostadsrätt eller äganderätt. Finns det ingen efterfrågan på bostäderna och tillräckligt med människor som har råd att köpa dem kommer de inte att byggas.

Man måste ha klart för sig att taket för de dyra bostäderna är nått. Denna marknad är ganska mättad. Sveriges Byggindustrier konstaterade redan 2015 att vi skulle få detta resultat. Låt mig åter hänvisa till den rapport som lades fram då. På s. 30 har de räknat på detta. Det är Evidens och Veidekke som ligger bakom rapporten. Läs den och begrunda! När man ser hur många tusen bostäder som har byggts förstår man att vi är uppe i denna nivå.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Större frihet att bygga altaner

Vi har också januariavtalet, där fyra partier tar ansvar för Sverige och går vidare med att genomföra omfattande regelförenklingar och förkorta planprocessen för att få fram bostäder snabbare.

Det gjordes även en hel del under föregående mandatperiod. Vi hade ett 22-punktsprogram som vi var överens om över blockgränserna och som det har jobbats med.

Att stå här och säga att det inte har skett något är därför inte med sanningen överensstämmande. Jag tycker att vi bör höja debattnivån lite grann i dessa talarstolar.


Anf. 40 Lars Beckman (M)

Fru talman! Jag ska korrigera min uppgift. Regeringen har alltså inte lagt fram ett enda förslag för att bygga mer utan bara detta förslag om de bygglovsfria altanerna, och det har tagit tre tillkännagivanden och sex år från första tillkännagivandet för att få fram detta beslut. Med detta reformtempo kommer det att ta väldigt lång tid.

Vad gäller januariöverenskommelsen kan jag lugna alla som lyssnar på detta. Med en borgerlig regering hade det inte tagit sex år att få fram en enkel regelförenkling om altaner. Det hade gått betydligt fortare, och det hade varit betydligt mer reformtätt.

Investeringsstödet är ett meningslöst stöd, som bland andra Centerpartiet har varit en kraftig motståndare till - med all rätt. I deras riksdagsmotion finns alla sakliga argument för varför investeringsstöd är fullkomligt bortkastat. Men framför allt är det ingen regelförenkling, och det bidrar inte till att fler ska få äga sitt boende.

Fru talman! Det kan låta som att vi är oense om att skapa större frihet att bygga altaner, men det är vi inte. Vi tycker att det är ett bra förslag, och Moderaterna står bakom det och yrkar bifall till det.

Det krävs dock betydligt fler reformer, högre tempo och mer bostadspolitik för att fler unga och andra ska få någonstans att bo i Sverige. Detta kommer vi tyvärr inte att lösa genom större frihet att bygga altaner.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 10.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-06-04
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Större frihet att bygga altaner, Beslut

Beslut: Större frihet att bygga altaner

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Större frihet att bygga altaner

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900).Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:112.