Tisdag den 4 juni 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:99

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:99

Tisdagen den 4 juni 2019

Kl.

13.00

 

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

 

Arbetsplenum

 

15.30

 

Votering

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 14 maj

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

3

Yasmine Bladelius (S) fr.o.m. den 1 juni
Därmed upphörde Lena Emilssons (S) uppdrag som ersättare

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

4

2018/19:132 Ett starkare skydd för välfärdssystemen

SfU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2018/19:121 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet

 

5

2018/19:3111 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

MJU

6

2018/19:3112 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

7

2018/19:3113 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

 

med anledning av framst. 2018/19:RB4 Statistik över hushållens tillgångar och skulder

 

8

2018/19:3103 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

9

Bet. 2018/19:MJU16 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

10

Bet. 2018/19:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

 

11

Bet. 2018/19:KU33 Indelning i utgiftsområden

 

12

Utl. 2018/19:KU37 Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2018/19:TU14 Sjöfartsfrågor

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

14

Bet. 2018/19:TU16 Väg- och fordonsfrågor

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Ärenden för avgörande kl. 15.30

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2018/19:SfU14 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

1 res. (V)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

16

Bet. 2018/19:MJU15 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

17

Bet. 2018/19:UbU20 Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2018/19:SkU19 Vissa inkomstskatteändringar

 

19

Bet. 2018/19:SkU20 Höjt tak för RUT-avdrag

2 res. (M, V, KD)

20

Bet. 2018/19:SkU21 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

1 res. (V)

21

Bet. 2018/19:SkU22 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

4 res. (M, SD, V)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Civilutskottets betänkande

 

22

Bet. 2018/19:CU19 Större frihet att bygga altaner

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

23

Bet. 2018/19:UU14 Norden

7 res. (M, SD, C, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2018/19:NU13 Handelspolitik

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

25

Bet. 2018/19:NU14 Energipolitik

24 res. (M, SD, C, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.