Samhall

Betänkande 2021/22:AU4

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
29 september 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

En utredning av Samhall bör tillsättas (AU4)

Riksdagen ser behov av att göra en extern utredning av Samhall och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Bakgrunden är bland annat tidigare kritik mot Samhall, vars uppdrag är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Kritiken har exempelvis handlat om risk för osund konkurrens, samt risk för att högre krav på arbetsförmåga gör att färre i målgruppen har chans att få anställning inom Samhall.

Tillkännagivandet om en extern utredning har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från arbetsmarknadsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till initiativ om tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en extern utredning om Samhall och återkomma till riksdagen med en redovisning av resultatet.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-09-21
Justering: 2021-09-23
Trycklov: 2021-09-23
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:AU4

Alla beredningar i utskottet

2021-06-03, 2021-09-21

En utredning av Samhall bör tillsättas (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet ser behov av att göra en extern utredning av Samhall och föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Bakgrunden är bland annat tidigare kritik mot Samhall, vars uppdrag är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Kritiken har exempelvis handlat om risk för osund konkurrens, samt risk för att högre krav på arbetsförmåga gör att färre i målgruppen har chans att få anställning inom Samhall.

Förslaget till tillkännagivande om en extern utredning är ett så kallat utskottsinitiativ från arbetsmarknadsutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-09-28
Debatt i kammaren: 2021-09-29
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:AU4, Samhall

Debatt om förslag 2021/22:AU4

Webb-tv: Samhall

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 94 Marianne Fundahn (S)

Samhall

Herr ålderspresident! Vi behandlar i dag arbetsmarknadsutskottets betänkande AU4 Samhall. Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation och avslag på utskottets förslag till tillkännagivande.

Ett enigt utskott ställer sig bakom ett förslag till tillkännagivande vid riksmötet 2019/20 om att göra en översyn av Samhalls uppdrag så att Samhall återgår till sitt grunduppdrag när det gäller personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Med anledning av detta har regeringen vidtagit flera åtgärder. I april i år beslutades om en förordningsändring gällande särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Förändringen innebär ett förtydligande om målgruppen för de särskilda insatserna, och särskilt för skyddat arbete.

Förändringen innebär också ett förtydligande av vad som gäller vid skyddat arbete. För att anvisas till ett skyddat arbete ska en persons arbetsförmåga vara så nedsatt till följd av en funktionsnedsättning att personen inte kan få något annat arbete, och hans eller hennes behov ska inte kunna tillgodoses på annat sätt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Förordningen trädde i kraft i juni och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centern och Liberalerna.

Herr ålderspresident! I ägaranvisningen som antogs vid årsstämman gjordes en revidering av uppdraget med ett förtydligande av bland annat anpassning av förutsättningar hos personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Regeringen anger att bolaget över tid bör söka affärsmöjligheter inom ett flertal branscher för att få en bred tillgång till arbetsuppgifter som är anpassade efter olika människors behov.

Regeringen har också lämnat flera uppdrag till Arbetsförmedlingen i regleringsbrevet för 2021. Bland annat ska man se över definitionen av och målnivån för prioriterade grupper. Detta ska redovisas senast den 15 oktober 2021. Ett annat uppdrag är att man ska se över kunskaper i svenska och förekomsten av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Detta ska redovisas senast den 28 februari 2022.

Herr ålderspresident! År 2014 inledde Europeiska kommissionen en granskning av det statliga stödet till skyddad sysselsättning i Sverige. Kommissionen gjorde då bedömningen att den svenska staten gett Samhall stöd som var oförenligt med den inre marknaden.

Med anledning av kommissionens granskning införde regeringen genom förordningen (2018:1528) om statlig ersättning till Samhall regler om hur bland annat merkostnadsersättningen ska beräknas och om statens kontroll och återkrav vid eventuell överkompensation.

Med detta som bakgrund är det orimligt att ställa sig bakom utskottets förslag.

(Applåder)


Anf. 95 Leila Ali-Elmi (MP)

Herr ålderspresident! Att det finns personer som vill arbeta men som står utanför arbetsmarknaden på grund av en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga trots att de skulle kunna arbeta med rätt stöd och anpassning är en enorm outnyttjad resurs och en förlust för hela samhället.

Därför är Samhalls uppdrag i den aktiva arbetsmarknadspolitiken mycket viktigt. Samhalls position att fungera som en ingång till arbetsmarknaden för personer som annars riskerar att stå utanför arbete är unik; det tror jag att vi alla är överens om.

Jag välkomnar därför utskottets engagemang i att värna Samhalls uppdrag och delar uppfattningen att Samhall tydligt ska vara till för personer som på grund av funktionsnedsättning står långt ifrån arbetsmarknaden.

Det är också anledningen till att Miljöpartiet ställde sig bakom utskottets förslag vid riksmötet 2019/20 om att regeringen skulle göra en översyn av Samhalls uppdrag så att Samhall återgår till sitt grunduppdrag när det gäller personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar.

Sedan dess har regeringen gjort flera förändringar i styrningen och uppföljningen av Samhall. Dessutom har Arbetsförmedlingen fått fyra särskilda uppdrag i sitt regleringsbrev för 2021 utifrån tillkännagivandet.

Det handlar om att se över definitionen och målnivån för prioriterade grupper, att analysera processen och tillämpningen avseende förekomsten av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och att följa upp anvisningarna till skyddat arbete hos Samhall. Slutligen har Arbetsförmedlingen ett uppdrag som rör insatser för personer som utöver nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning även har bristande kunskaper i svenska språket. Inget av dessa uppdrag har ännu återrapporterats, utan det ska göras i oktober i år respektive i februari nästa år.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Som vi skriver i vår reservation finns det därför goda skäl att avvakta med ett ytterligare tillkännagivande till dess att regeringen har återrapporterat det förra uppdraget i dess helhet.

Att undvika osund konkurrens är naturligtvis viktigt. Här är det viktigt att hålla i minnet att Samhall inte är vilket bolag som helst utan ett statligt bolag som har ett särskilt samhällsuppdrag. Det är regeringen som anger det antal lönetimmar som Samhall ska nå per kalenderår för anställningsformerna skyddat arbete och lönebidrag för utveckling i anställning.

Utifrån sitt särskilda samhällsuppdrag finansieras Samhalls verksamhet bland annat av merkostnadsersättningen, och Kammarkollegiet har i uppdrag att granska att ersättningen inte överstiger verksamhetens behov. Regeringen har också möjlighet att kräva tillbaka medel om det skulle vara befogat.

Granskningar från både EU-kommissionen och Konkurrensverket talar emot att bolaget skulle ha en osund marknadspåverkan. Mot denna bakgrund tycker jag inte att det bör göras något nytt tillkännagivande, utan jag yrkar avslag på utskottets förslag.

Herr ålderspresident! Jag vill ta tillfället i akt att i detta sammanhang också ta upp de arbetsintegrerande sociala företagen. De är ett viktigt komplement till Samhall för att skapa möjligheter för grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Det handlar om personer med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga, men också om personer med social problematik, långtidsarbetslösa, nyanlända och andra personer som av någon anledning behöver extra stöd för att få och behålla ett arbete.

Miljöpartiet vill få till stånd en förordning som innehåller en tydlig definition av arbetsintegrerande sociala företag. En sådan definition skulle underlätta för bland andra Arbetsförmedlingen att samarbeta med dessa företag kring grupper som står långt från arbetsmarknaden. På så sätt kan vi få fler människor i arbete.


Anf. 96 Saila Quicklund (M)

Herr ålderspresident! Vi debatterar nu på nytt Samhall och dess verksamhet. Utskottet föreslår i ett tillkännagivande att regeringen ska tillsätta en extern utredning om Samhall och återkomma till riksdagen med redovisning av det resultatet.

Anledningen till vårt initiativ om ett tillkännagivande till regeringen är bland annat den mycket skarpa kritik mot Samhall som har framkommit från många intressenter med god och relevant insyn i organisationen, inte minst medier som Uppdrag granskning och tidskriften Dagens Arbete. Regeringen har heller inte återkommit utifrån det första tillkännagivandet, som utskottet gjorde 2019.

Låt mig säga något kort om Samhalls uppdrag. Samhall AB hör till de statliga bolagen. Det bildades 1990 och har självklart ett särskilt samhällsuppdrag. Man har 25 000 anställda, och det är riksdagen som beslutar om samhällsuppdraget, som syftar till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning till ägaren. Samhall är en del av arbetsmarknadspolitiken, och i Samhalls bolagsordning framgår att bolagets uppdrag är att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

För att anvisas till ett skyddat arbete ska en persons arbetsförmåga - notera detta! - vara så nedsatt till följd av en funktionsnedsättning att personen inte kan få något annat arbete, och personens behov ska inte kunna tillgodoses genom andra insatser. Vidare framgår det att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och på marknadens villkor, och man ska se till att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens. Den bolagsordning som gäller nu antogs vid Samhalls årsstämma den 28 april 2014.

Flera granskningar av Samhalls verksamhet har gjorts. Europeiska kommissionen ansåg att den svenska staten hade gett Samhall statligt stöd som är oförenligt med den inre marknaden. Statskontoret uttryckte följande: Arbetsförmågan hos de anställda har ökat, och det beror på försäljningstillväxten. Konkurrensverket uttryckte följande angående merkostnadsersättningen: "Det har inte varit möjligt att utifrån Samhalls interna redovisning avgöra hur den internt fördelade merkostnadsersättningen per uppdrag förhåller sig till den faktiska merkostnaden." Detta är anmärkningsvärt.

För att ni ska förstå vad vår kritik handlar om vill jag ge några exempel. De har hämtats från bland annat reportage i Uppdrag granskning och kommer från chefer på olika nivåer och områden liksom från sådant som anställda har uttryckt. Jag vill verkligen poängtera att det jag återger är citat:

De med de verkliga behoven kommer inte in på Samhall. Man har inte en chans.

Den bästa personalen ska gå till Samhall. De ska kunna stå, gå och vara starka.

Staten bryr sig inte om Samhall.

Det är en betydande ökning av utomeuropeiskt födda samtidigt som andelen personer födda inom EU minskar.

Språkbrister kan vara skäl till en anvisning till Samhall.

Samhall har fått ökat inflytande över Arbetsförmedlingen. Man väljer de arbetstagare man vill ha.

Samhall har fått 6,6 miljarder oavsett diagnos och behov av anpassning.

Affärerna går före människorna.

Arbetsplatserna saknar stolar och belysning som är anpassade till respektive brukare eller anställd trots att Samhall får bidrag för det.

Samhall har också anställda på Arlanda som tidigare var anställda i ett privat bolag med städuppdrag. När Samhall tog över verksamheten fördes delar av personalen - helt friska individer - över till Samhalls verksamhet. Hur kunde det gå så långt?

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Jag ska också nämna fakta om målgruppen. Dessa uppgifter har jag fått från riksdagens utredningstjänst. Det är frågor som jag har ställt till ledningen för Samhall, till Arbetsförmedlingen och till arbetsmarknadsministern.

Var tredje person har en kognitiv funktionsnedsättning. Jag har frågat vilken klassificering som används - vad menas egentligen med diagnosen? Man kan tycka att det är på detaljnivå, men det är en ytterst relevant fråga då denna diagnosgrupp har ökat så dramatiskt. För att kunna göra en översyn och ta fram underlag till förbättringar krävs fakta och djupgående kännedom om organisationen, därav min fråga.

Var femte person har nedsatt inlärningsförmåga. Ett förtydligande av det begreppet är också något som jag har efterfrågat. Samtidigt har antalet anställda med nedsatt eller begränsad rörelseförmåga halverats på fem år. År 2015 var det 26 procent, och 2020 var det 12 procent. Det är en anmärkningsvärd minskning.

Det är viktigt med detaljerna eftersom de gör att vi kan förstå orsak och verkan. Man måste känna till begreppen. Jag har inte fått svar på dessa frågor.

Åldersspannet har också förändrats. År 2011 var 59 procent äldre än 45 år. Det vi nu kan se är att de över 45 år har minskat till 20 procent på nio år. Det är anmärkningsvärt.

Andelen som kommer från de prioriterade grupperna sjönk från 73 procent 2019 till 63 procent 2020, alltså en minskning med 10 procent på ett år.

Könsfördelningen är 65 procent män och 35 procent kvinnor. Det är en stor övervikt av män, och jag har efterfrågat en analys av detta, men den saknas.

Dagens Arbete har talat med chefer på Samhall runt om i landet. Jag ska citera från intervjuer. Det är många som har hört av sig och velat vittna, uttrycker tidskriften. De säger samma sak. Det är ingen personlig introduktion. Det är ingen anpassning till vars och ens förmåga. Alla ska gå in på samma schema. Det är allvarliga brister.

Samhall har en viktig roll, och självklart finns det exempel på arbetstagare som har gjort goda resultat och som trivs och så vidare. Men de brister som har uppdagats, som nu har lyfts fram, kräver självklart åtgärder. Det är också därför det är ytterst relevant med det tillkännagivande som vi i dag behandlar.

Enligt tillkännagivandet bör utredningen se över

om Samhall uppfyller kravet i bolagsordningen att verksamheten ska iaktta att övrigt näringsliv inte utsätts för osund konkurrens

om Samhalls verksamhet är ändamålsenlig för uppdraget och målgruppen enligt bolagsordningen och ägaranvisningen och om samverkan med Arbetsförmedlingen är ändamålsenlig

om den statliga ersättningen till Samhall för uppdraget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse är ändamålsenligt utformad eller om den i stället bör vara knuten till varje person som anvisas enligt ägaranvisningen

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

om den verksamhet som Samhall bedriver i egenskap av anordnare av insatserna arbetsträning och förstärkt arbetsträning bör omfattas av den statliga ersättning som bolaget får för uppdraget att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse

om Samhall lever upp till de lagstadgade kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete och vid behov lämna förslag på förbättringsåtgärder.

Självklart yrkar Moderaterna bifall till förslaget om detta tillkännagivande.


Anf. 97 Magnus Persson (SD)

Herr ålderspresident! Vi är här i dag för att debattera ytterligare ett tillkännagivande till regeringen, som arbetsmarknadsutskottet har lämnat förslag om, angående Samhall. Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget.

Herr ålderspresident! Samhall AB ska vara en del av den svenska arbetsmarknadspolitiken och producera efterfrågade varor och tjänster och genom detta skapa meningsfulla och utvecklande arbeten åt personer som har en funktionsnedsättning som påverkar deras arbetsförmåga. Det är något som vi alla här i kammaren säkert är väldigt överens om. Men problemen för Samhall har tyvärr varit återkommande.

Redan 2019 valde riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Samhall bör återgå till sitt grunduppdrag: att skapa arbete åt personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Bakgrunden till riksdagens tillkännagivande var att det uppdagats att över hälften av deltagarna i Samhall var utrikes födda, något som också Statskontoret konstaterade i rapporten En analys av processen och förutsättningarna för anställningar hos Samhall AB.

Herr ålderspresident! Språkförbistring ska inte ses eller behandlas som en funktionsnedsättning, och språksvaga personer ska under inga omständigheter placeras i Samhall. Dels tar det resurser från de personer som faktiskt behöver Samhalls stöd, dels är det väldigt ogynnsamt för de personer som med rätt insatser i stället skulle kunna komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Uppdragens karaktär tydde på en allvarlig bakomliggande problematik i Arbetsförmedlingens arbetsprocess, framför allt gällande kodningen av vilka som skulle ha tillträde till Samhalls tjänster.

Herr ålderspresident! Regeringen lyssnade på kritiken, och man reviderade Samhalls ägaranvisning samt lämnade nya direktiv gällande kodningen till Arbetsförmedlingen. Det är en myndighet som själv äger den delen, och det är något som Samhall inte kan påverka. Det är en arbetsordning som bör ifrågasättas. Än märkligare är det att Arbetsförmedlingen blir den myndighet som ska granska sig själv och Samhall, vilket vi starkt motsätter oss.

Herr ålderspresident! Nya frågetecken dök upp. Det kulminerade när man i medier kunde ta del av undersökningar som visade på stora arbetsmiljöproblem inom Samhall. Det är en av punkterna som lyfts fram i tillkännagivandet. Här är det extra viktigt att man går till botten med problematiken. Hur ska vi kunna ställa krav på övriga aktörer på den svenska arbetsmarknaden om inte ett statligt bolag lever upp till de lagstadgade kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbetet blir ju än viktigare framöver.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Herr ålderspresident! En annan punkt i tillkännagivandet som är viktig för Sverigedemokraterna är frågan om huruvida ersättningen till Samhall är ändamålsenligt utformad. Vi anser att dagens ersättningsmodell försvårar uppföljning och kvalitetsgranskning av de insatser som ges till personer som anvisas till Samhall.

För att komma till rätta med detta anser vi att det stöd Samhall erhåller ska redovisas på individnivå i linje med det som gäller när privata företag anställer personer som har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Vi kan konstatera att utan uppföljning av stödet på individnivå går det inte att utvärdera stödet på ett korrekt och rättvist sätt.

Detta, herr ålderspresident, är några av de punkter som lyfts fram i tillkännagivandet och som visar att det tillkännagivande man nu riktar till regeringen gällande Samhall är viktigt och nödvändigt. Man bör från regeringen ta det på allvar och skyndsamt starta en process för att se över ärendet.


Anf. 98 Alireza Akhondi (C)

Herr ålderspresident! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Att människor som har störst behov av stöd måste få det först borde vara en rimlig utgångspunkt i arbetsmarknadspolitiken. Att se människan och hennes potential att forma sitt liv och bidra till samhället är en annan viktig princip, i alla fall om man är liberalt sinnad. Men någonstans där kan vi konstatera att de principerna inte är ledstjärnan för arbetsmarknadspolitiken i dag, i synnerhet inte när det kommer till styrningen av det statliga bolaget Samhall.

Herr ålderspresident! Samhall kallar sig för Sveriges viktigaste företag och har en särskild ställning bland de statliga bolagen. För denna viktiga särställning får Samhall 6,6 miljarder kronor från staten årligen.

När Samhall grundades för drygt 40 år sedan var avsikten att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för personer med fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar, men flera personer på insidan menar att jakten på affärer går före människan. Många inskrivna är över huvud taget inte aktuella för Samhall, för Samhall tar inte emot dem. Tyvärr är det inte det enda problemet i denna soppa.

Herr ålderspresident! Arbete är en viktig källa till en meningsfull vardag. Det handlar om arbetsgemenskap och den egenmakt som en inkomst ger. Drygt 400 000 människor har enligt SCB en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. En lösning för dem som inte kan få ett jobb med någon annan insats är Samhall, som då ska vara ett avgränsat men viktigt verktyg för att fler ska komma i arbete utifrån sina förutsättningar.

Vi får dock ständiga vittnesmål om att "svaga" personer med funktionsnedsättning sorteras bort i syfte att Samhall ska kunna vinna svårare uppdrag. Det finns vittnesmål om dålig arbetsmiljö, där exempelvis personer med behov av tydliga instruktioner inte får det stöd de behöver när tidsplanen pressas. Det finns vittnesmål från tidigare chefer om en prissättning som vanliga företag inte kan matcha och om att man tar in personer utan funktionsnedsättning för att lösa uppdraget. Så kan vi verkligen inte ha det.

Det är uppenbart, inte bara för mig, Centerpartiet och för en stor del av mina kollegor i denna församling, att något har gått sönder i statliga Samhall. Det är en olycklig utveckling med kritik från medarbetare, funktionsrättsrörelsen, forskare och konkurrenter.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Det är därför som Centerpartiet och Liberalerna har tagit detta initiativ och kräver en extern granskning. Det är vår gemensamma skyldighet att säkerställa en effektiv funktionhinderspolitik som öppnar portarna till egenförsörjning och självbestämmande för dem som verkligen behöver det.

Herr ålderspresident! Statliga Samhall är inget vanligt företag. Det är Sveriges största företag sett till antalet anställda i Sverige. Men med storleken följer också ett särskilt ansvar - ett ansvar att leva upp till det uppdrag som uppdragsgivaren har gett. Det handlar om att föregå med gott exempel i arbetsmiljöarbetet, att inkludera och att skapa möjligheter för individer med funktionshinder i stället för att gynna Samhalls kunder ekonomiskt genom underprissättning. Det finns utöver detta inget självändamål för ett statligt bolag. Det måste ledningen i Samhall komma ihåg.

Herr ålderspresident! Syftet med det här utskottsinitiativet är inte att ge regeringspartierna en näsknäpp. Vi har efter det förra tillkännagivandet för två år sedan varit en konstruktiv kraft inom ramen för januarisamarbetet när det gäller att hitta möjliga vägar framåt och lösa frågan. Till exempel såg vi till att regeringen gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att utreda om det är rätt människor som hamnar på Samhall och hur anvisningarna egentligen går till, detta med hjälp av en genomlysning av hela funktionshinderskodningen på Arbetsförmedlingen. Resultatet ska redovisas i början av nästa år, som någon av mina kollegor sa tidigare.

Vi har sett till att regeringen har ändrat förordningen så att det görs tydligare att skyddat arbete endast får ges till den som har en funktionsnedsättning. Språkförbistring ska inte ses som en funktionsnedsättning. Vi har utöver det inom ramen för vårt januarisamarbete gett fyra konkreta uppdrag i regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen.

Men släpphäntheten kring Samhall är frustrerande. Det går helt enkelt för långsamt, och bolaget väljer att slå ifrån sig all kritik. I stället för att lyssna på sina uppdragsgivare väljer man att anlita konsulter som ska kartlägga politikers åsikter i frågan. Det är inte acceptabelt. Det är vi i politiken som styr Samhall, inte vice versa.

Herr ålderspresident! Med statliga medel i botten och hög vinstmarginal har Samhall intagit en dominerande ställning och i delar av landet vunnit nästan lika många städupphandlingar som de fyra stora konkurrenterna tillsammans. Effekten blir både att målgruppen - personer med funktionsnedsättning som medför påtagligt nedsatt arbetsförmåga - inte får de möjligheter och stöd som de har behov av och att vanliga företag konkurreras ut. I slutändan gynnas de som köper städtjänster av Samhall på bekostnad av personer i behov av stöd och jobb i privata företag.

Visst ska funktionshinderspolitiken få kosta, men då måste den också leverera och kunna utvärderas. Den får under inga omständigheter slå ut jobb och människor.

Nu signalerar det statliga bolaget att de har för avsikt att träda in på nya marknader. Det är oklart vilka politiska beslut som ligger bakom dessa planer. Därför är det för oss extra viktigt att de problem som har uppdagats skyndsamt åtgärdas så att de inte får ytterligare spridning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Det finns mycket mer att säga om Samhall, men jag väljer att stanna här.


Anf. 99 Marianne Fundahn (S)

Herr ålderspresident! Jag skulle vilja ställa några frågor till ledamoten Alireza Akhondi. Den första frågan är: Finns det någon speciell anledning till att det inte går att invänta regeringens arbete med det förra tillkännagivandet?

En annan fråga är: I tillkännagivandet står det att den verksamhet som Samhall bedriver i form av arbetsträning och förstärkt arbetsträning bör omfattas av den statliga ersättningen som bolaget får för sitt uppdrag. Dessa insatser ingår ju inte i Samhalls uppdrag utan är ett åtagande som både statliga företag, myndigheter och andra arbetsgivare gör för att stödja människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tycker Centern att även dessa myndigheter och företag ska tillhandahålla dessa platser utan ersättning?

Det pratas också om en extern utredning. Jag utgår från att det inte är Arbetsmiljöverket som ska se över det systematiska arbetsmiljöarbetet på Samhall. Och om det inte är den expertmyndighet som är satt att kontrollera om företaget lever upp till arbetsmiljölagens krav som ska granska Samhall, vem tycker Centern är bäst lämpad att göra det?


Anf. 100 Alireza Akhondi (C)

Herr ålderspresident! Tack för frågorna, Marianne Fundahn!

Man skulle kunna tycka att vi kunde vänta två veckor till. Det skulle vi kunna göra, men ingenting hade förändrats i och med det.

De åtgärder som har vidtagits är uppenbarligen inte tillräckliga. Om ledamoten läser betänkandet ser ledamoten att det finns fler förslag än det som regeringen avser att återkomma med i oktober i ett första steg och i februari i ett andra steg.

Ledamoten hade fler frågor, men jag missade att anteckna dem. Jag ber om ursäkt för det.


Anf. 101 Marianne Fundahn (S)

Herr ålderspresident! Då återger jag frågan igen: Det står i tillkännagivandet att den verksamhet som Samhall bedriver i form av arbetsträning och förstärkt arbetsträning bör omfattas av den statliga ersättningen som bolaget får för sitt uppdrag. Dessa insatser ingår inte i Samhalls uppdrag utan är ett åtagande som både statliga företag, myndigheter och andra arbetsgivare gör för att stödja människor som står långt från arbetsmarknaden.

Min fråga var alltså: Tycker Centern att även dessa myndigheter och företag ska tillhandahålla dessa platser utan ersättning?


Anf. 102 Alireza Akhondi (C)

Herr ålderspresident! Jag tackar återigen för frågan!

Vi har ett statligt bolag, Samhall, som är Sveriges största som jag sa i mitt anförande. De får 6,6 miljarder kronor årligen. Det är vi i politiken som bestämmer vad vi ska använda våra statliga bolag till och vad de ska ha för uppdrag. I utskottsinitiativet har vi skrivit att man bör utreda om det finns möjlighet att det här ska ingå i det uppdrag som Samhall har utan att de får extra ersättning för det. Jag ser inga konstigheter med detta med tanke på att Samhall till exempel inte har levt upp till antalet levererade timmar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Man får alltså en bra ersättning i förhållande till vad man levererar. Vi har i dag heller ingen insyn i exakt hur det här förhåller sig till de individer som detta är tänkt att vara en merkostnadsersättning för.

Absolut - de ska helt enkelt leverera på det vi ber dem om.


Anf. 103 Ali Esbati (V)

Herr ålderspresident! Det är alltså en enig opposition från höger till vänster som står bakom det här initiativet i utskottet angående verksamheten inom Samhall. Det handlar om behovet för regeringen att agera och utreda ett antal viktiga frågor runt hur Samhall fungerar. Det säger väl i sig något om att det finns många olika aspekter av verksamheten på Samhall och en hel del olika problem och utmaningar som behöver adresseras.

För egen del har jag ända sedan jag hade förmånen att tjänstgöra som inkallad ersättare i riksdagen 2013 följt utvecklingen på Samhall genom att besöka och lyssna på medarbetare som haft kritiska synpunkter. Jag har talat med fackliga företrädare och tagit del av nyheter och reportage. Jag har haft kontakt med företrädare för andra typer av verksamheter som riktas mot delvis samma målgrupper som Samhall och givetvis även hört vad företagets ledning och politiskt ansvariga haft att säga.

Jag och Vänsterpartiet har tagit upp olika frågor i debattartiklar, interpellationer och motioner. När jag tittar tillbaka ser jag att det är för att det finns mycket att åtgärda och att en hel del av problemen är återkommande.

Jag tror att det är viktigt att understryka att Samhall har en viktig funktion i vårt lands samlade arbetsmarknadspolitik. Det finns många som dagligen gör ett väldigt bra jobb för att verksamheten ska flyta på och fungera, och det finns många medarbetare som trivs väl och som har Samhall som en trygg punkt i tillvaron där de finner mening, gemenskap och utveckling.

Samtidigt finns det en hel del problem som inte går att bortse från och som det är viktigt att ta tag i, inte minst för oss som verkligen tror att Samhall behöver finnas kvar och inte tror att andra typer av verksamheter - det kan vara rent kommersiella inom sociala företagssektorn, ideella och kommunala - helt kan ersätta det som Samhall gör på ett bra sätt. Jag säger detta eftersom jag vill understryka att jag inte är naiv i förhållande till de företrädare för övriga oppositionen som vi vill ha en gemensam ståndpunkt med. Jag och Vänsterpartiet förstår naturligtvis att det delvis är helt andra motiv än våra som ligger bakom kritiken mot Samhall från det hållet, inte minst att reservera möjligheten till kommersiell vinst för andra aktörer inom exempelvis städbranschen - sådant som kan få borgerliga hjärtan att klappa snabbare. Likväl landar vi i vissa liknande slutsatser om vad som behöver ses över eller undersökas närmare.

Herr ålderspresident! I tidningen Fastighetsfolket nummer 6 2021 kunde man ganska nyligen läsa att fackförbundet Fastighets stämt Samhall i Arbetsdomstolen efter att en anställd i Östergötland blivit uppsagd. Det handlade om en kvinna som varit anställd inom Samhall i drygt tio år och som anvisats dit på grund av flera funktionsnedsättningar. Hon har haft olika jobb, bland annat receptionsarbete. Men på senare tid har hon, i likhet med en snabbt växande grupp, hänvisats till städning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Efter några års städning fick jag problem med axlarna och nyckelbenen, berättar kvinnan. Hon vill arbeta. Hon säger att hon kan utföra lättare arbetsuppgifter, exempelvis viss sorts packningsarbete som hon har gjort. Men nu har hon alltså blivit uppsagd för att Samhall menar att det inte finns några sådana uppgifter till henne. Fastighets har då drivit detta till AD som ett brott mot det särskilda kollektivavtal som Samhall har.

Detta är förvisso en intressant tvist. Jag ska inte påstå att jag känner till de specifika detaljerna i fallet, utöver det som står i artiklarna. Men själva grundproblemet är en återkommande kärnfråga i diskussionen om Samhall, och det är ett problem att det är återkommande. Alltså: Om Samhall inte är rätt plats för en person med multipla funktionsnedsättningar och låg arbetsförmåga men som har både förmågan och viljan att i någon form arbeta, vad är då rätt plats?

Sedan är det då detta med städning där Samhall har expanderat verksamheten mycket kraftigt. Jag tror att det kan vara alldeles utmärkt att Samhall skapar timmar inom städning och även vinner upphandlingar. Men det är också uppenbart att städning är ett ur vissa synpunkter mycket hårt arbete som passar vissa personer mycket dåligt. Om det då finns alltför lite jobb av annan karaktär blir det ju så att målgruppen anpassas till vissa typer av arbeten snarare än tvärtom.

Det här, herr ålderspresident, är inte en abstrakt byråkratisk fråga utan någonting som får konkreta effekter för människor. I det fall som jag nämnde tidigare med Fastighets säger den berörda kvinnan så här: När jag jobbar känner jag mig lycklig och stolt. Jag vill inte bara sitta hemma. Jag vet att jag har jättelåg arbetsförmåga. Men vart ska jag ta vägen? Jag är bara 51 år och kan inte sitta hemma resten av livet.

Den här problemställningen, med oklarheter runt målgruppen för Samhalls verksamhet, framkom också i programmet Uppdrag granskning i april i år. Arbetsmarknadsministern valde då att referera till detta som anekdoter. Det är något som företrädare för regeringen har gjort återkommande, också när det exempelvis har framkommit uppgifter om allvarliga arbetsmiljöproblem, medarbetare som har känt att de inte vågar säga ifrån och stressade arbetsledare som känt att de måste leverera timmar utan att kunna ta hänsyn till kvaliteten för medarbetarna eller till den särskilda uppgift som Samhall har. Det är detta förhållningssätt som gör det angeläget med den typ av tillkännagivande från riksdagen som vi i dag diskuterar och ska fatta beslut om.

Herr ålderspresident! Det finns många olika saker som man kan och bör utreda och försöka förbättra när det gäller Samhall. I grunden behöver man förhålla sig till det viktiga arbete som Samhall gör i ett bredare perspektiv. Det handlar om hur man ser på den framtida arbetsmarknaden och på arbetsmarknadspolitikens roll.

För att kunna styra Samhall i rätt riktning behöver det finnas en idé om vart man ska, om inriktningen. För Vänsterpartiet är det centralt att återkomma till detta i olika sammanhang, alltså att vi behöver en rymligare arbetsmarknad i Sverige, en arbetsmarknad som är anpassad till det faktum att människor som befolkar vårt land och utgör vårt samhälle är både olika och föränderliga.

Min förhoppning är att regeringen kan använda tillkännagivandet, som rimligen röstas igenom av riksdagen om en stund, till att inleda en klok och offensiv process utifrån detta synsätt. Man behöver se på de möjligheter som finns att få Samhall att fungera bättre tillsammans med andra verktyg, som subventionerade anställningar och den flora av arbetscertifierade sociala företag som finns i Sverige tillsammans med en sjukförsäkring som ska utgå från människors behov i ett modernt välfärdssamhälle och en aktiv arbetsmarknadspolitik i övrigt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Jag vet att det inte är särskilt troligt om man ser till regeringens track record av senfärdighet och visionslöshet på det här området och på den nyliberala tillbakarullning av ett antal samhälleliga framsteg som har präglat politiken under en stor del av senare tid. Men vi kan hoppas, vi kan tjata och pressa på. Vi kan också påminna om att vi gärna diskuterar och samarbetar om de här sakerna. Det kommer vi att fortsätta göra, eftersom det här är viktiga frågor för hur vi organiserar vårt samhälle och för att enskilda människor ska kunna lita på att samhället står på deras sida när de behöver det.

(Applåder)


Anf. 104 Michael Anefur (KD)

Herr ålderspresident! Kristdemokraterna tillstyrker självklart förslaget om en extern utredning av Samhall.

Samhall är en av de viktigaste verksamheter vi har, för den finns till för personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga och som inte kan få arbete på annat sätt. Jag tror att alla har sagt det, och det är bra att vi är överens om det.

Vi är naturligtvis också överens om att Samhall utgör en viktig arbetsmarknadsåtgärd för just den här gruppen. Det är därför företaget får ekonomiskt stöd och möjligheter att agera på ett sätt som andra företag på den reguljära marknaden inte har. Samhall är en samhällsviktig verksamhet. Men för att Samhall ska kunna fortsätta att utvecklas är det viktigt att Samhalls verksamhet inte kan ifrågasättas utifrån till exempel att den skapar en osund konkurrenssituation, att man arbetar med fel målgrupp eller att kostnaden för den enskilde inte går att utläsa av den ekonomiska redovisningen.

Herr ålderspresident! Det framgår nog klart och tydligt för var och en att kraven för att bli anställd av Samhall har ökat med åren. Det innebär på ren svenska att den enskildes funktionsnedsättning blir alltmer avgörande för anställning eller inte. Ju svårare funktionsnedsättning, desto svårare att få anställning på Samhall.

Det kan naturligtvis finnas ett flertal anledningar till detta, men oavsett vilken verkar det vara så att Samhall på något sätt successivt fjärmar sig från det ursprungliga uppdraget, som vi alla här har varit överens om är viktigt. Det är en utveckling som vi som ansvariga inte kan godta, och därför är en extern utredning nödvändig.

Herr ålderspresident! Låt mig konstatera att dåliga språkkunskaper inte går att jämställa med en funktionsnedsättning. Men, kanske någon säger, vet du att det är så på Samhall att de tar in människor som har dåliga språkkunskaper och ger dem jobb? Nej, jag kan inte vara helt hundra på det. Det ryktas. Det påstås, ibland inifrån Samhall. Men det är illa nog att misstanken finns. Därför behövs en extern utredning som går till botten med om Samhall följer sitt uppdrag eller om den här glidningen är på riktigt.

Det finns en fastställd ordning för hur relationen mellan Samhall och Arbetsförmedlingen ska fungera. Teoretiskt är det så bestämt att Arbetsförmedlingen anvisar personer till Samhall, som i sin tur har att erbjuda en anställning som passar den personen med arbete som den personen har möjlighet att utföra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Det är nu helt uppenbart att processen lätt blir den omvända, det vill säga att Samhall upphandlar tjänster och sedan "beställer" personer av Arbetsförmedlingen som kan uppfylla de arbetsuppgifter som den upphandlade tjänsten kräver.

Det har exempelvis varit mycket prat om städning. Det är inte så underligt eftersom städning nu är en av de absolut största verksamheter som Samhall håller på med. Samhall vinner upphandlingar för städning, och för att kunna få jobb på Samhall måste man då ha en fysik som gör att man kan utföra städning. Det är ganska glasklart så, men det är ju fel. Det ska inte vara så att Samhalls behov av arbetskraft styr, utan det ska vara Arbetsförmedlingens behov av att få människor i arbete på rätt funktion som ska vara drivande. Man vänder alltså bak och fram på förhållandet mellan Samhall och Arbetsförmedlingen, och det finns då stor risk att personer med vissa eller svårare funktionsnedsättningar blir diskriminerade och ställda utanför.

För att säkerställa att detta inte sker krävs en extern utredning.

Nu när Samhall blivit Sveriges kanske största städbolag i alla kategorier börjar det åtminstone hos mig ringa varningsklockor. Det kan aldrig ha varit meningen att Samhall ska ha en så dominerande ställning inom en specifik bransch. Man kan ana att denna stora satsning på just städning har lett till att annan verksamhet inom Samhall, till exempel industri och tillverkning, blivit satt på undantag.

Samhalls uppdrag är att bistå med en bred palett av arbetsuppgifter inom olika sektorer för att ge funktionsnedsatta möjlighet att arbeta och vara med, att hitta en plats som passar just dem. För att genomlysa detta krävs en extern utredning.

Herr ålderspresident! När en statlig verksamhet som Samhall, ett statligt bolag styrt av politiken och med stöd på drygt 6,5 miljarder kronor i skattepengar varje år, kommer ut på den normala arbetsmarknaden finns det naturligtvis en risk att konkurrensen sätts ur spel och att andra aktörer låter bli att lägga anbud om de vet att Samhall gör det för att de vet att de inte har en chans. Om företag på den normala marknaden eller arbetsintegrerande sociala företag känner sig förfördelade och känner att det inte är lönt att bråka eftersom Samhall är så mycket starkare än de är, då är det en förlust inte bara för de enskilda företagen utan också för dem som har en funktionsnedsättning och inte får möjlighet att vara med.

Så länge Samhall inte redovisar sin ekonomi på ett sätt som gör att vi som beslutsfattare får möjlighet att följa pengarna på individnivå kommer det att vara som att vi famlar i mörkret. Vi vet inte vad dessa 6,5 miljarder egentligen går till.

Jag påstår inte att Samhall konkurrerar på osjysta villkor. Jag påstår inte att Samhall dumpar priser. Men jag påstår att för att få full kunskap och alla fakta på bordet krävs det en extern utredning.

Jag är övertygad om att det finns oerhört stor samstämmighet i Sveriges riksdag om att Samhall är ett av flera viktiga medel för att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. Lika övertygad är jag om att Samhalls verksamhet och organisation måste genomlysas av en extern utredning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Därför känns det ganska bra att riksdagen om någon timme kommer att kunna ge regeringen detta i uppdrag. Vi behöver en genomlysning, framför allt för de funktionsnedsattas skull.


Anf. 105 Roger Haddad (L)

Herr ålderspresident! Sverige har rekordhög långtidsarbetslöshet. Den arbetslösheten började öka redan hösten 2019, innan pandemin slog till.

Det är lika bra att börja i den änden eftersom många av dem som är långtidsarbetslösa, av vilka hälften har varit arbetslösa i över två år, är personer med låg utbildning och personer med lägre kunskaper i svenska men också personer som har olika typer av funktionsnedsättning som bidrar till arbetsoförmåga eller lägre arbetsförmåga som gör att de inte har lika stora chanser och möjligheter att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Det är anmärkningsvärt, tycker jag, när Liberalerna har tagit upp den här frågan återkommande. Initiativet hösten 2019 som refereras till var Liberalernas utskottsinitiativ. Vi krävde redan då ett förtydligande i förordningen för Arbetsförmedlingens arbete med personer med funktionsnedsättning därför att vi redan då såg problemet som flera nu går upp i talarstolen och bekräftar, nämligen att det finns risk för undanträngningseffekter.

Det ställs allt högre krav på Arbetsförmedlingen och på Samhall genom de instruktioner och det uppdrag som finns från regeringen.

Ingen från Socialdemokraterna verkar vilja uttala något slags självkritik i frågan, utan man hänvisar till gamla uppdrag och att allt redan är på rull. Liberalerna instämmer inte i den bilden. Det var inte så att Socialdemokraterna skyndade fram med reformer för Arbetsförmedlingen och Samhall efter utskottsinitiativet från 2019, utan det dröjde till först i april 2021 - efter ett och ett halvt år - innan regeringen kunde presentera en smärre justering i förordningen för att förtydliga målgruppen för Arbetsförmedlingens anvisningar till Samhall.

Fru talman! Det har slarvats i debatten om hur man skjuter över enskilda fall till Samhall. Om jag ska säga något till Samhalls försvar är det inte Samhall som gör bedömningen eller väljer och vrakar bland dessa människor, utan det är Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bedömer, kartlägger, för handlingsplaner, för samtal och har överläggningar med Försäkringskassan och andra berörda parter i svåra fall, och därefter klassificerar, kodar och anvisar personerna till Samhall.

Arbetsförmedlingen förtjänar också kritik, men ansvarig för Samhall och Arbetsförmedlingen är Sveriges regering och ytterst arbetsmarknadsministern.

Förutom den ändring i förordningen som kom i april, som ska återrapporteras i oktober, menar vi från Liberalerna och Centern att det ska lämnas ett bredare uppdrag. Det är oerhört glädjande att flera partier i kammaren stöder vårt initiativ. Uppdraget ska inte bara handla om ekonomi utan också om bolagsordning, arbetsmiljö och osund konkurrens.

Det som driver mig mest, som också någon kollega tog upp, är att denna verksamhet inte är vilken som helst. Personer med funktionsnedsättning har oerhört svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Det är dubbelt så hög arbetslöshet bland personer med funktionsnedsättning, nästan 20 procent, jämfört med övriga befolkningen, som ligger på 9-10 procent under 2020. Nu är den på väg att sjunka, men vi ser inte samma återhämtning när det gäller personer med funktionsnedsättning. Det är lägre sysselsättningsgrad bland personer med funktionsnedsättning, och många av individerna som är registrerade som arbetslösa med funktionsnedsättning har också lägre utbildningsnivå - inte en eftergymnasial utbildning - än övriga befolkningen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Fru talman! Det är därför viktigt att samhället - oavsett om det är fråga om kommuner eller staten - har verksamheter som kan ta emot och erbjuda dessa personer fler livschanser och möjligheter. Det ska inte bara gälla utbildning utan även på arbetsmarknaden. Det ska inte vara fråga om ekonomiska krav, konkurrenskrav eller att Samhall används som en integrationspolitisk åtgärd. Samhall har kommenterat att om en person har en kombination av funktionsnedsättning och språkbrister är det inga konstigheter. Då uppfyller personen grundkriteriet. Men det är många som kommer in på Samhall som egentligen inte borde vara där. Det är Liberalernas budskap.

Vi vädjar till regeringspartierna att hjälpa oss med initiativet. Om man i eftermiddag planerar att rösta nej till förslaget finns risk för en fördröjning och förhalning så att regeringen inte tar initiativet.

Några har frågat varför det ska ske en extern utvärdering. Jag var tidigare i utbildningsutskottet, och där hade vi ungefär samma debatt om Pisa. Regeringen valde att ge Skolverket, den egna skolmyndigheten, i uppdrag att granska Pisaresultaten. Vid Riksrevisionens granskning konstaterade man att det inte var fråga om en oberoende extern granskning. Även andra experter har sagt att regeringen agerade fel. Vi riskerar att göra samma misstag här, och jag vill att vi undviker detta.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 106 Marianne Fundahn (S)

Fru talman! Jag tänkte att jag skulle ställa samma frågor till den andra föräldern till tillkännagivandet, nämligen Roger Haddad, som jag gjorde till Centerns representant.

Finns det någon speciell anledning till att det inte går att avvakta regeringens arbete med det förra tillkännagivandet? Vi utgår från att vi först vill få svar på de frågor som ställdes förra gången innan vi går vidare med nya frågor.

I utskottets ställningstagande framgår det att den verksamhet som Samhall bedriver i form av arbetsträning och förstärkt arbetsträning bör omfattas av den statliga ersättningen som bolaget får för sitt uppdrag. Dessa insatser ingår inte i Samhalls uppdrag utan är ett åtagande som statliga företag, myndigheter och andra arbetsgivare fullgör för att stödja människor som står långt från arbetsmarknaden. Tycker Liberalerna att även dessa myndigheter och företag ska tillhandahålla platser utan ersättning?

Det pratas om en extern utredning. Jag utgår från att det inte är Arbetsmiljöverket som ska se över det systematiska arbetsmiljöarbetet på Samhall. Om det inte är den expertmyndighet som är satt att kontrollera att företaget lever upp till arbetsmiljölagens krav som ska granska Samhall, vem tycker Liberalerna är lämplig att göra det?


Anf. 107 Roger Haddad (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Samhall

Fru talman! Det var ett antal frågor, men jag känner igen de flesta eftersom de ställdes för en stund sedan.

Först var det frågan om de olika uppdragen. Låt det vara förutsättningslöst; låt den externa granskaren titta på alla punkterna. Uppdragets karaktär är att titta på vad som ska in och vad som inte ska in i ersättningssystem, hur anvisningar ska reformeras, om uppdraget ska ändras i bolagsordningen när det gäller övergångskrav till reguljär arbetsmarknad och så vidare. Det finns många detaljer i betänkandet.

Vi vill inte avvakta eftersom vi menar att de punkter som är på gång inte täcker in dessa delar. Jo, delvis är det så genom ändringen i förordningen som skedde i april om att förtydliga målgruppen. Det är en av de viktigaste punkterna som ska återrapporteras i oktober. Men vi lyfter upp flera punkter i betänkandet. Därför tycker jag inte att vi ska vänta och låta mer tid passera.

Jag har inget färdigt förslag i fråga om extern granskning. Det är definitivt inte fråga om en annan statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Det kan till exempel vara akademien eller internationella akademiker som jobbar med frågor som rör arbetsmarknadspolitik och som med andra erfarenheter kan titta på det svenska systemet.


Anf. 108 Marianne Fundahn (S)

Fru talman! Jag tackar för det fullödiga svaret från ledamoten.


Anf. 109 Roger Haddad (L)

Fru talman! Var så god! Det var så lite.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 12.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-09-29
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Samhall

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en extern utredning om Samhall och återkomma till riksdagen med en redovisning av resultatet och tillkännager detta för regeringen.
  • Reservation 1 (S, MP)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (S, MP)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S384013
  M600010
  SD55007
  C28003
  V24003
  KD20002
  L18002
  MP01402
  -1000
  Totalt20998042
  Ledamöternas röster