Till innehåll på sidan

Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

Betänkande 2019/20:FiU37

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 mars 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Kredit som betalningssätt vid e-handel ska vara ett aktivt val för konsumenten (FiU37)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa krav för betaltjänstleverantörer om hur de presenterar betalningssätt vid e-handel. Betalningssätt som innebär att konsumenten inte behöver handla på kredit ska vara det alternativ som visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt. Riksdagen anser i likhet med regeringen att det är viktigt att konsumentskyddet vid e-handel förbättras.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2020.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Delvis bifall till motioner om utvärdering av lagstiftningens effekter, avslag på ett motionsyrkande.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-18
Trycklov: 2020-03-19
Reservationer: 1
Betänkande 2019/20:FiU37

Alla beredningar i utskottet

2020-03-03, 2020-03-12

Kredit som betalningssätt vid e-handel ska vara ett aktivt val för konsumenten (FiU37)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att införa krav för betaltjänstleverantörer om hur de presenterar betalningssätt vid e-handel. Betalningssätt som innebär att konsumenten inte behöver handla på kredit ska vara det alternativ som visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt. Utskottet anser i likhet med regeringen att det är viktigt att konsumentskyddet vid e-handel förbättras.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 juli 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-03-24
Debatt i kammaren: 2020-03-25

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Fredrik Stenberg (S)

Fru talman! I dag, i coronatider, har vi ändå att behandla detta betänkande. På sätt och vis, om än i begränsad form, har betänkandet en koppling till den tid vi lever i just nu eftersom fler nog handlar på nätet nu än tidigare och ekonomin är oviss.

I dag är konsumtionslån extremt lättillgängliga. Utan att värdera detta tycker jag att det är rimligt att det vid näthandel inte ska vara förstahandsalternativet eller förval, vilket detta förslag syftar till att åtgärda.

Bedömningen från flera håll är att konsumtionslånen inte hotar den finansiella stabiliteten. Men när ett hushåll får sänkta inkomster riskerar höga konsumtionslån att hota hushållets finansiella stabilitet. Det tål att tänka på i dessa dagar när både den globala och den svenska ekonomin präglas av stor osäkerhet och ett mycket allvarligt ekonomiskt läge.

Som lagstiftare ska vi ta ställning för att skydda den enskilde konsumenten. Ska du handla på kredit, ja, då ska det vara tydligt och ett aktivt val.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag.


Anf. 2 Edward Riedl (M)

Fru talman! Tack till alla riksdagsledamöter och tjänstemän som jobbar hemifrån och ser till att vi fortsatt kan få lagförslag genom Sveriges riksdag! Det är viktigt och garanterar också riksdagens beslutsmässighet genom hela denna kris. Det är väl värt att säga.

Den proposition som nu kommer från regeringen är bra och stärker konsumentskyddet när det gäller e-handeln. Vi moderater såg dock två risker med lagförslaget, och därför lade vi en tilläggsmotion för att kunna utvärdera lagstiftningen relativt snabbt.

Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

Det ena handlar om att när vi nu gör på det sätt som propositionen föreslår, det vill säga att kreditköp inte ska vara förstahandsalternativet, finns det ett sätt att ta sig runt den lagstiftningen: helt enkelt att endast erbjuda kreditköp. Det vore olyckligt om det blev så, och därför tycker vi att man ska utvärdera den risken. Det andra är att risken för bedrägerier ökar när man handlar på nätet och betalar innan man får varan.

Dessa två saker är vi nu överens i utskottet om att vi ska utvärdera. Förhoppningsvis blir lagstiftningen bra på det här området, men vi har den lilla saken med oss för att säkra detta.

I övrigt, fru talman, yrkar jag bifall till det föreliggande förslaget.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 11.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-03-25
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 3
Stillbild från Beslut: Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online, Beslut

Beslut: Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Presentation av betalningstjänster vid köp online

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster med den ändringen att orden "ett nytt" i ingressen mellan "införas ett nytt" och "kapitel" ska utgå.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:79.
 2. Avgiftsbelagda krediter respektive andra krediter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion

  2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) yrkande 1.
  • Reservation 1 (L)
 3. Utvärdering av lagstiftningens effekter

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om utvärdering av den nya lagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.Därmed bifaller riksdagen motionerna

  2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) yrkande 2 och

  2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).