Konsumenträtt

Betänkande 2017/18:CU10

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
1 mars 2018

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om konsumenträtt (CU10)

Riksdagen sa nej till motioner inom området konsumenträtt. Motionerna handlar om reklamationsrätten vid köp av varor, köp av levande djur och köp av varor i samband med hantverkstjänster. Andra motioner rör användarnas ställning i delningsekonomin, beräknade koldioxidutsläpp vid köp av resor samt betalningstider i näringslivet. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom området eller att nuvarande regler är tillräckliga.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 35

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2018-01-16
Justering: 2018-02-15
Trycklov: 2018-02-21
Reservationer: 5
Betänkande 2017/18:CU10

Alla beredningar i utskottet

2018-01-16

Nej till motioner om konsumenträtt (CU10)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner inom området konsumenträtt. Motionerna handlar om reklamationsrätten vid köp av varor, köp av levande djur och köp av varor i samband med hantverkstjänster. Andra motioner rör användarnas ställning i delningsekonomin, beräknade koldioxidutsläpp vid köp av resor samt betalningstider i näringslivet. Utskottet menar bland annat att arbete redan pågår inom området eller att nuvarande regler är tillräckliga.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2018-02-28
Debatt i kammaren: 2018-03-01
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:CU10, Konsumenträtt

Debatt om förslag 2017/18:CU10

Webb-tv: Konsumenträtt

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 10 Mikael Eskilandersson (SD)

Herr talman! Det mesta inom konsumentpolitiken har vi debatterat tidigare under mandatperioden. Därför tänker jag hålla mig till det som har tillkommit.

För mig är det viktigt att konsumenter inte utnyttjas av företag. Vi har uppmärksammat att det ibland finns problem med överdrivna prispåslag, framför allt kopplat till hantverkstjänster. Som konsument av hantverkstjänster har du ett långtgående eget ansvar att förhindra att hantverkaren tar ut ett högre pris än vad tjänsten och varan är värda för dig.

Vid köp av tjänster frågar man som konsument normalt efter vilket timpris hantverkaren tar ut. Vad man däremot har svårare att jämföra är påslaget på använt material. Att hantverkare inte vill använda material som kunden själv har köpt kan man lätt förstå. Som hantverkare vill man kunna försvara kvaliteten på det som levereras, och man vill att slutprodukten ska bli bra. Hantverkaren vill också vara väl insatt i hur produkterna fungerar.

Det blir dock en snedvridning av konkurrensen när hantverkare har olika mycket vinst på de produkter som används i samband med själva tjänsten. Om kunden jämför timpriset på hantverkare kan det mycket väl vara så att den som är billigast har ett större påslag på sina levererade produkter, vilket gör att slutprodukten ändå blir dyrare.

Man kan visserligen begära offerter och där få det mesta specificerat. Det är dock ofta bara en teoretisk möjlighet om arbetet inte är omfattande. I dag finns en brist på många sorters hantverkare, och ofta är det svårt att hitta någon som ens vill ta på sig att göra jobbet mot löpande kostnad. För mindre jobb är det alltså inte alltid praktiskt möjligt att begära en offert.

Då återstår i princip bara den bedömning man kan göra utifrån timtaxor, som blir missvisande om vissa hantverkare har mycket större påslag än andra på de produkter som levereras i samband med tjänsten.

Sverigedemokraterna vill därför se över de lagar som är tänkta att reglera konsumentmarknaden, för att undersöka hur man kan möjliggöra för konsumenten att kunna se skillnader mellan olika hantverkares prissättning och för att omöjliggöra för hantverkare att ta oskäligt mycket betalt för en vara som levereras i samband med en tjänst.

Detta kan göras genom att det blir enklare att se skillnader i påslag mellan olika hantverkare och att det därigenom blir möjligt för konsumenten att göra ett aktivt val eller genom att man begränsar vilket påslag som är möjligt för hantverkaren.

Herr talman! Vi har också det här med försäljning av djur. Det har egentligen debatterats tidigare, men det kommer upp här ändå genom Centerpartiet.

Försäljning av djur kan inte ses som vilken vara som helst. Detta var samtliga partier överens om, kanske inte tidigare då vi skickade ett tillkännagivande, men vi var det åtminstone förra veckan hos Hästföretagarforum i Göteborg. Lite extra intressant är det att regeringspartierna nu också anser att djur måste undantas från konsumentköplagen. Det gör att vi nu kan vänta oss att regeringspartierna också kommer med ett förslag om undantag inom kort, om det nu inte är så att deras representant i Göteborg bara sa vad som passade för stunden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Centerpartiet driver här en linje om att förhandla om undantag inom EU för att inte räkna djur som vanliga konsumtionsvaror. Något sådant undantag behövs inte enligt andra länder, som till exempel Frankrike som redan självt har gjort ett undantag för handel med djur. Det gick tydligen alldeles utmärkt.

Sverige kan givetvis göra ett liknande undantag om man vill, och det vill i stort sett samtliga partier. Det gäller åtminstone alla de partier som var med vid debatten i Göteborg förra veckan. Alla partier var närvarande där utom Vänsterpartiet. Förutom Vänsterpartiet var alltså övriga partier helt överens om att djur inte ska hanteras som andra varor. Därför finns det egentligen ingen anledning att debattera detta längre.

Jag vill yrka bifall till Sverigedemokraternas reservation nr 4 under punkt 4.


Anf. 11 Ola Johansson (C)

Herr talman! Åhörare! Alla vi kan nog betrakta oss som konsumenter i lite större eller lite mindre skala. Alla köp som vi inte är nöjda med kan ju inte skyllas på den som vi har köpt varan av. Vi kan inte heller alltid skylla på det sätt på vilket vi lockats till ett köp eller ett avtal om exempelvis el eller abonnemang på telefoni.

För Centerpartiet är det viktigt att skydda konsumenten, men det är också viktigt att se till att den näringsidkare som lever av att tillverka eller köpa in varor eller tjänster till försäljning kan få avsättning för sina produkter. På en fungerande marknad råder det jämvikt mellan dessa parter. Vi ska också minnas att vi alla är konsumenter, även om vi ibland tar på oss rollen som säljare.

I en marknadsekonomi är detta ett samspel där det ska finnas tydliga lagar och regler för hur man får uppträda och när man har rätt att reklamera en vara man inte är nöjd med. Den som har begått ett fel får ta sitt ansvar och ersätta den som har lidit skada.

Telefonförsäljningen är ett av de områden där konsumentskyddet måste stärkas. Det bör ställas krav på någon form av skriftligt avtal eller kvittering från köparens sida. Centerpartiet har länge krävt detta, och vi ser fram emot att äntligen få ta ställning till ett förslag från regeringen i denna fråga. Det har länge funnits en majoritet för skriftliga avtal vid telefonförsäljning.

För oss är det viktigt att lagstiftningen inte onödigtvis försvårar där det redan finns en relation mellan säljare och köpare. Det är viktigt att avtalet kan utformas på ett sådant sätt att det är så enkelt som möjligt för båda parterna att ingå avtalet och förstå vad man har kommit överens om. Den utveckling vi har med en ökande näthandel, där för många unga det första jobbet och den första erfarenheten av försäljning är jobb på ett callcenter med försäljning, telefonintervjuer och annat, gör att kravet på avtal inte ska bli något som för båda parter uppfattas som onödigt regelkrångel.

Vi vill inte slå undan fötterna för en hel bransch, men vi vill skydda den svaga parten. Många är äldre personer som kanske äger en skogsfastighet eller ett mindre företag. Det är viktigt att en ny lagstiftning inte skiljer på privatpersoner och näringsidkare i det här fallet. Många av Centerpartiets olika enskilda motioner handlar om det, men dessa har vi redan fattat beslut om och behandlat förenklat. Jag väljer ändå att nämna det här, som är en viktig fråga, särskilt för många äldre människor på landsbygden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Herr talman! Åhörare! Det jag vill yrka bifall till i dag är Centerpartiets reservation 2, där vi kritiserar att det i konsumentskyddslagen inte görs någon skillnad på om man köpt eller sålt en brödrost jämfört med om det vore ett levande djur, som till exempel en ridhäst. Enligt konsumentköplagen har man samma rätt att reklamera ett levande djur som att reklamera en död sak, en icke levande vara.

Det säger sig självt att det inte är en rimlig ordning när det är samma sak att köpa ett par jeans eller en smartphone som det är att köpa ett levande djur. Det är också skälet till att många näringsidkare som äger och föder upp hästar ogärna säljer dem till privatpersoner. De vet att köparen med stöd av konsumentköplagen kan åberopa ett "fel" på varan efter sex månader av vanvård eller misskötsel, när det visar sig att djuret inte längre beter sig som det gjorde när köpet gjordes upp. Det är i de flesta fall enklare att förstå sig på och sköta en brödrost än att sköta en häst. Framför allt är det enklare att påvisa ett fel på den. Det ska därför vara precis så enkelt att reklamera den här brödrosten, men det ska göras en avsevärd skillnad i konsumentskyddslagen mellan den och ett levande djur.

Herr talman! Det är inte bara inom hästnäringen som det här har blivit ett problem, utan det gäller även i högsta grad hundar som säljs av en kennel till en privatperson som inte känner till den specifika rasens behov och egenskaper, inte ger hunden rätt föda, låter den vara ensam eller låter den hamna i situationer där den känner sig otrygg. Hundpsykologer lär ha fullt upp, liksom mannen som kunde tala med hästar skulle ha haft.

I Centerpartiets motioner sägs det en hel del om hur viktig hästnäringen är, vilka summor som omsätts, hur mycket jobb den skapar och vad den betyder för hela landet, och det finns ingen anledning att upprepa detta här. Vi vet att det här är regler som också måste ändras på EU-nivå. Låt oss sträva efter det, samtidigt som vi gör vad vi kan i den egna lagstiftningen, som svar till Mikael Eskilandersson. Men vi kräver att regeringen tar upp den här frågan till förhandling och tillgodoser de riksdagsbeslut vi har om tillkännagivanden.

För tids vinnande yrkar jag inte bifall till Centerpartiets reservation 1. Vi föreslår där att man ska låta reklamationsrätten följa varan, i stället för att den som i dag tillfaller den ursprunglige köparen. Skälen till det är miljömässiga. Vi vill helt enkelt att det även när en vara bytt ägare ska kunna vara möjligt att påvisa ett fel som har uppkommit. Vi lever i ett samhälle där alltför mycket slits och slängs. Många produkter är inte ens slitna när de slängs utan skulle mycket väl kunna övertas och användas av någon annan. Den som övertar en vara - till exempel den där brödrosten som jag pratade om tidigare - inom sex månader efter att den köptes har alltså enligt konsumentköplagen ingen rätt att returnera varan och få den utbytt, utan måste kasta bort den.

Herr talman! I en ekonomi som är cirkulär och där vi delar på nyttan av varor och tjänster måste lagstiftningen följa med och främja en hållbar konsumtion - därav vår reservation 1. Jag upprepar mitt yrkande av bifall till reservation 2.


Anf. 12 Hamza Demir (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Herr talman! Ledamöter och lyssnare! Vänsterpartiet har två reservationer i civilutskottets betänkande om konsumenträtt.

Ett bra sätt att inte överkonsumera är att dela, hyra eller låna, det som kallas delningsekonomi. Även om delningsekonomin befinner sig i ett tidigt skede i Sverige finns det tydliga tendenser till att denna typ av ekonomi växer i allt snabbare takt.

Utredningen om användarna i delningsekonomin har i sitt betänkande inte ansett att det finns skäl att nu se över lagstiftningen på området. Jag delar inte utredningens bedömning. I dag är konsumentlagstiftningen utformad för köp mellan en näringsidkare eller företagare och en privatperson. Vid gemensam konsumtion hyrs, delas eller köps varor eller tjänster ofta privatpersoner emellan. För sådan konsumtion är konsumentskyddet i dag mycket begränsat.

Jag tycker att det är bra att regeringen har gett Konsumentverket i uppdrag att lämna allmän information om vilka regler som kan vara tillämpliga vid transaktioner inom delningsekonomin och vid andra avtal mellan privatpersoner om köp av varor eller tjänster samt att följa hur sådana transaktioner utvecklas. Men jag tycker även att den nuvarande lagstiftningen behöver ses över för att säkerställa att konsumentskyddet utvecklas så att konsumenterna kan känna sig trygga med gemensam konsumtion. Gemensam konsumtion kallas även kollaborativ - ett nytt ord för mig i alla fall.

Jag anser därför att regeringen ytterligare bör utreda frågan om hur konsumentskyddet i delningsekonomin kan stärkas.

Reservation 5 handlar om betaltider i näringslivet.

Herr talman! Långa betaltider är ett problem för mindre företag. När betalningar drar ut på tiden ansträngs likviditeten, vilket i många fall innebär begränsningar, inte minst vad gäller möjligheter till expansion och nyanställningar. För myndigheter och andra offentliga organ finns en tvingande regel om en längsta betaltid om 30 dagar. Jag anser att regeln även bör gälla i förhållanden mellan företagare. Riksdagen har tidigare riktat två tillkännagivanden till regeringen om betaltiderna i näringslivet.

Våren 2014 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning som innebär att en fordran vid handelstransaktioner mellan näringsidkare alltid ska betalas senast 30 dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning. Det är angeläget att regeringen nu återkommer till riksdagen med ett lagförslag i enlighet med detta tillkännagivande.

Vänsterpartiet står bakom båda reservationerna, men jag yrkar bifall bara till reservation 3.


Anf. 13 Eva Sonidsson (S)

Herr talman! Vi ska nu behandla civilutskottets betänkande nr 10, som några har nämnt här tidigare, som handlar om konsumenträtt. Motionerna och reservationerna gäller bland annat reklamationsrätt vid köp av varor, köp av levande djur, användarnas ställning i delningsekonomin, köp av varor i samband med hantverkstjänster samt betaltider i näringslivet.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Det är 45 motionsyrkanden som behandlas i förenklad ordning. Det innebär att utskottet hänvisar till ställningstaganden som gjorts tidigare under valperioden. Jag börjar med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet.

I många av de ämnen som behandlas i dessa motioner pågår det arbete både på EU-nivå och i regeringen, varför utskottet inte finner anledning att gå händelserna i förväg utan vill vänta i det fall det finns utredningar som pågår eller pågående förhandlingar med EU. Jag tänker i stället ägna min talartid åt vad som hänt under innevarande mandatperiod när det gäller rättigheter för konsumenter.

Herr talman! Här är några exempel:

Konsumentombudsmannen har fått möjlighet att under vissa förutsättningar omedelbart, utan att först behöva gå till domstol, förbjuda företag att ägna sig åt otillåtna marknadsföringsmetoder. Det kom en proposition om det 2015/16 och ett betänkande i samma ärende i utskottet.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att motverka överskuldsättning. Det är något av det viktigaste som har hänt under mandatperioden. En strategi mot överskuldsättning presenterades i budgetpropositionen 2016. Den strategin omfattar bland annat en ny skuldsaneringslag och satsningar på förebyggande arbete. Det sker bland annat genom att uppdra till Konsumentverket att samverka med olika typer av aktörer för att motverka överskuldsättning och ta fram rekommendationer för budget- och skuldrådgivares verksamhet. En proposition om räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter har överlämnats till riksdagen, vilket är mycket välkommet.

Man har genom ett ökat anslag till Allmänna reklamationsnämnden gjort många förbättringar för konsumenters möjligheter att få tvister med företag lösta.

Konsumentupplysningen har förbättrats genom ytterligare ekonomiska satsningar på upplysningstjänsten Hallå konsument, som drivs av Konsumentverket.

Fastighetsmäklarinspektionen har fått ett utökat anslag för en mer aktiv, omfattande och underbyggd tillsyn av fastighetsmäklare. Det fanns med i budgetpropositionen för 2017.

En strategi för hållbar konsumtion som ska göra det lättare för konsumenter att agera hållbart presenterades i budgetpropositionen för 2017. Strategin inkluderar bland annat uppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla ett forum för miljösmart konsumtion och stimulera miljösmarta konsumtionsmönster.

Ett förnyat uppdrag har getts till Konsumentverket att rapportera om tillståndet på olika konsumentmarknader och om konsumenters förutsättningar och problem.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Regeringen har också tillsatt en utredning för att kartlägga användares villkor i delningsekonomin, och uppdrag har getts till Konsumentverket att förmedla allmän information om sådana transaktioner och andra avtal mellan privatpersoner.

Det har tillsatts en utredning för att kartlägga och analysera det förändrade reklamlandskapet.

Konsumentverket har tilldelats ekonomiska medel för fortsatt drift och utveckling av informationstjänsten Money from Sweden. Det finns i budgetpropositionen för 2018.

Uppdrag har getts till Konsumentverket att tillsammans med Upphandlingsmyndigheten främja mer tillförlitlig information om produktionsvillkor i andra länder och vidare att förmedla stöd till det civila samhällets aktörer för information till konsumenter om dessa frågor. Till det har Konsumentverket tilldelats medel.

Det ekonomiska stöd till det civila samhällets aktörer som förmedlas av Konsumentverket enligt förordningen om statligt stöd till organisationer verksamma på konsumentområdet har ökats. Det finns också med i budgetpropositionen för 2018.

Slutligen har ett uppdrag har lämnats till Diskrimineringsombudsmannen att kartlägga förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam och överväga om det finns behov av ytterligare åtgärder i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser.

Sammantaget innebär detta att det har skett en hel del till konsumenternas fördel under innevarande år.


Anf. 14 Ola Johansson (C)

Herr talman! Jag är tacksam för att få lyssna till den redogörelse som Eva Sonidsson gör av allt regeringen åstadkommit på det konsumentpolitiska området under mandatperioden.

En sak som jag tog upp i mitt anförande, och som jag tror att hon också nämnde, är det lagförslag som är på väg och som handlar om att begränsa och ställa krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Vi har fått en del information om vad lagförslaget kommer att innebära och hur inskränkande det kommer att vara i olika branscher.

Jag har förstått att det är lagstiftarens andemening att lotterier ska vara undantagna vid telefonförsäljning. Är det någonting som skapar stora sociala problem och leder till personliga tragedier är det att fastna i spelberoende. Man övertygas av en telefonförsäljare att teckna sig för ett abonnemang på lotter för stora nationella organisationer som har tillstånd att bedriva lotterierna.

Det finns tankar på att undanta just lottförsäljning från kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Det tycker jag är rent osnyggt. Jag vet att det är andra talare som kommer att ta upp det lite senare. Jag undrar varför Eva Sonidsson tänker ställa sig bakom en sådan sak och hur hon annars tänker komma åt oskicket att låta människor fasta i spelberoende genom lottförsäljning via telefon.


Anf. 15 Eva Sonidsson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Herr talman! Tack, Ola Johansson, för inlägget i debatten!

Det här är en stor fråga. Frågan om telefonförsäljning har debatterats ganska länge både i regeringen och i vårt utskott. Det är ett stort problem. I det här läget får vi kanske ta ett steg i taget. Den proposition som nu kommer spänner ändå ganska vitt över ett område som är svårt att hantera.

Jag håller med om att spelberoendet är en stor problematik i frågan. Man tecknar ett avtal via telefon, som många lockas till att göra när man blir övertalad om att vinna stora summor pengar som man kanske inte gör. Här har vi också hela reklambiten med tv-reklamen. Den sköljer över oss dagligdags när man tittar på de finansierade kanalerna. Där kan man titta på tio olika spelbolag som gör reklam under en kväll för att man ska börja att spela. Det är ett stort problem.

Jag tror inte att man löser den frågan med enbart telefonförsäljningen. Men jag hoppas att vi på sikt även kan komma åt den problematiken.


Anf. 16 Ola Johansson (C)

Herr talman! Tack, Eva Sonidsson, för svaret! Det är ett stort och komplext problem vi talar om. Jag försökte i mitt inlägg att vara lite resonerande. Telefonförsäljning kan ha många fördelar. Det är ett enkelt och snabbt sätt att kunna träffa ett avtal om att köpa en vara eller en tjänst som man behöver. Det är onödigt att ställa upp alltför höga krav på hur ett sådant skriftligt avtal ska vara utformat.

Det är också viktigt att vi inte hindrar människor från att kunna komma åt varor och tjänster som de faktiskt behöver. I min värld är inte lotter och spel någonting som någon behöver. Det är möjligt att jag inte har den tävlingsinstinkt som krävs av en lottköpare. Men jag inser att det finns väldigt många människor som har en alldeles för överdriven tävlingsinstinkt och lätt hamnar i ett sådant beroende.

Därför är det extra förvånande och nästan lite sorgligt att Socialdemokraterna när man nu lägger fram ett lagförslag om skriftliga avtal vid telefonförsäljning, som vi alla har önskat, undantar denna bransch. Där är syftet naturligtvis att tjäna pengar. Det är viktigt att föreningslivet kan göra det. Men detta gör också att människor hamnar i ett beroende. Sedan får vi gå in med samhällets insatser i form av skuldsanering. Vi får ta hand om barn som far illa och sörja för människors fortsatta försörjning när upphovet till deras situation har kommit sig av att de har blivit övertalade att köpa lotter som de inte behöver.


Anf. 17 Eva Sonidsson (S)

Herr talman! Ola Johansson! Jag kan dela den uppfattningen. Jag tycker heller inte att spel borde finnas på kartan, inte på den nivå som det är i dag och inte med tanke på den effekt det kan få. Det kan finnas fördelar med det också, men inte så som du beskriver det.

När det gäller telefonförsäljning tror jag inte att man har förknippat problematiken med spelberoende med just telefonförsäljning. Här är det precis som du beskrev i ditt anförande. Det handlar om dem som lockas att sluta andra avtal, som de inte är medvetna om. Man prenumererar på olika saker eller tecknar sig för ett abonnemang som man kanske inte alls har tänkt i inledningsskedet - detta för att man inte kan stå emot och för att man inte kan värja sig mot den argumentation som säljaren i detta fall lockar med.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Vi får se vad som händer. Jag tycker kanske heller inte att spel borde ha undantagits. Men vi får se var vi landar. Vi hoppas i alla fall att det blir stopp på åtminstone den vardagliga telefonförsäljningsproblematiken. Det är ju många som har hamnat i problem med abonnemang och så vidare.


Anf. 18 Lars Beckman (M)

Herr talman! Under alliansregeringen var regeringens mål för konsumentpolitiken att konsumenten skulle ha makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. Målet utgick från konsumentens kapacitet att göra egna val och från behovet av ett regelverk som underlättar för konsumenterna att göra medvetna och informerade val. Det målet bör naturligtvis återinföras.

I dagens debatt tänkte jag lyfta några konsumentfrågor som är särskilt angelägna, utöver det som vi tidigare har debatterat. Jag tänkte ta vid där Ola Johansson var nyss. Det finns en bred samstämmighet i riksdagen om att telefonförsäljning kan vara ett problem och att aggressiv telefonförsäljning kan vara ett problem. Därför blir det närmast obegripligt att Socialdemokraterna vill undanta just lotteriförsäljning via telefon. Man vill alltså undanta lotteriförsäljning via telefon från skriftliga bekräftelser.

Jag besökte Konsumentverket i Karlstad och lyssnade på några av de telefonsamtal som de hade. Jag och svenska folket kan vara glada och tacksamma över det resoluta agerande som Konsumentverket gjorde mot en lotteriverksamhet som hade väldigt påstridiga telefonförsäljare - och det var naturligtvis ren bluff de höll på med. Där är det väldigt bra att våra myndigheter har agerat. Därför är det sorgligt att Socialdemokraterna går fram med ett lagförslag om att undanta lotteriförsäljning.

Herr talman! Detta beror naturligtvis på - det är min teori - att Socialdemokraterna har betydande intäkter från lotterier. Man har tidigare sålt lotter på avbetalning till personer som är skuldsatta. Jag tycker att det är väldigt dåligt. Jag hoppas att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer till sans och kompletterar det eventuella lagförslaget med just skriftlig bekräftelse vid lotteriförsäljning.

Sedan är det så som min kollega Ola Johansson sa. Vi är alla konsumenter. I dag är handeln betydligt mer global. Jag själv blev ganska förbannad när jag läste om en smartphonetillverkare som drar ned hastigheten när man uppdaterar sin smartphone. Man är egentligen ganska maktlös när man trycker på uppdateringsknappen och märker att telefonen blir slö. Detta har jag uppmärksammat regeringen på. Jag fick till svar att regeringen arbetar med det på EU-nivå. Det är bra att Sverige är med i EU. Det innebär att vi kan jobba mot eller med globala företag på internationell nivå.

Sedan vill jag lyfta den kommunala konsumentvägledningen, som är oerhört viktig. Där blir jag bekymrad. Jag är också lokalpolitiker i Gävle. Det är bekymmersamt när regeringen höjer försörjningsstödet väldigt kraftigt men inte skickar med någon finansiering. Man höjer försörjningsstödet, men man skickar inte med någon finansiering. Det är klart att det ur ett kommunalt perspektiv kan bli bekymmer när kommuner måste börja titta på: Vad är icke lagstadgad verksamhet? Var ska man skära ned om man får utgifter på flera miljoner? Sådan politik riskerar naturligtvis att slå mot den kommunala konsumentvägledningen. Jag vill rikta en allvarlig uppmaning till Sveriges kommuner: Var rädda om den kommunala konsumentvägledningen! Den behövs för väldigt många.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Vi har debatterat tidigare i denna kammare. Jag noterade att den socialdemokratiska riksdagsledamoten Eva Sonidsson lyfte fram vad regeringen har gjort. Det är väl då naturligt att jag poängterar vad regeringen inte har gjort.

En av de mest allvarliga saker som man inte har gjort någonting åt gäller skönhetsbehandlingar. Där finns det inget som helst konsumentskydd. Varje dag, varje vecka och året runt riskerar främst unga människor i Sverige att få allvarliga men och allvarliga skador. Jag tror att det är ganska naturligt att man i Sverige tror att vi har ett starkt konsumentskydd på alla områden, men på detta område finns det ett obefintligt konsumentskydd. Och regeringen har haft en hel mandatperiod på sig att lösa problemet. Detta kan vi bara beklaga. Jag hoppas att den kommande alliansregeringen ska ta tag i den frågan så fort som möjligt.

En annan fråga som regeringen kanske inte har jobbat så aktivt med skriver Svenska Dagbladet om i dag. Rubriken är: Stora risker med piratkopierade däck. Det är rent livsfarligt när konsumenter köper vad de tror är ett märkesdäck, och så visar det sig vara en kopia. Konsumentfrågorna tenderar att bli mer och mer globala.

Herr talman! Vi har haft fyra år då regeringen tyvärr inte har levererat särskilt mycket på det konsumenträttsliga området. Jag hoppas att den tillträdande eventuella alliansregeringen kommer att ta tag i viktiga frågor. Det handlar till exempel om skönhetsoperationer, om att stärka konsumentskyddet och om den globala handeln med smartphones. Vi har den internationella handeln, där både Postnord och tullen mer eller mindre har struntat i att ta in moms av svenska konsumenter. När man nu helt plötsligt gör det görs en retroaktiv lagstiftning. Från och med i dag kan jag få betala höga avgifter trots att jag kanske beställde mina produkter i december. Så kan vi inte ha det, utan det måste vara ordning och reda även i konsumenträttspolitiken.


Anf. 19 Eva Sonidsson (S)

Herr talman! Ibland tar det en liten stund att landa i olika frågor. Jag vill bara göra ett förtydligande i fråga om skriftlighetskravet vid telefonförsäljning av lotter. Det ingick inte i uppdraget, i direktivet till utredningen. Detta landade i att kravet skulle införas i distansavtalslagen, och där ingår inte lotteriförsäljningen - det finns i andra områden. Det är förklaringen till att speltjänster inte heller omfattas av EU:s konsumenträttsliga direktiv, som distansavtalen bygger på, och att det finns ett särskilt konsumentskydd på det området. Det är väl en av förklaringarna till att inte lotteriförsäljningen finns med i just detta direktiv och lagförslag.


Anf. 20 Lars Beckman (M)

Herr talman! Vi har hört den förklaringen tidigare från andra socialdemokratiska politiker. Det hade förvånat mig väldigt mycket, herr talman, om Socialdemokraterna hade sagt ungefär så här: Nej, självklart gör vi ett undantag för telefonförsäljning av lotter, eftersom vårt parti är beroende av alla tiotals miljoner kronor som vi drar in på lotterierna varje år. Därför har vi tidigare sålt lotter till skuldsatta i Sverige på kredit.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Konsumenträtt

Nej, herr talman, jag tror inte att Socialdemokraterna skulle säga det, men det är naturligtvis det som är orsaken. Sedan kan man alltid hitta på många olika anledningar till att man inte åtgärdar ett allvarligt samhällsproblem som kräver en lösning.

Jag är väldigt glad att Konsumentverket och Patent- och marknadsdomstolen väldigt resolut beslutade till exempel att IOGT-NTO helt enkelt inte fick sälja lotter, eftersom deras telefonförsäljare var väldigt påstridiga och det inte var okej.

Jag hade hoppats och trott att Socialdemokraterna, trots att ni riskerar att få er ekonomi påverkad, skulle ta tag i den här frågan och naturligtvis lägga in att man ska ha skriftliga avtal även vid lotteriförsäljning.


Anf. 21 Eva Sonidsson (S)

Herr talman! Om jag inte minns helt fel påbörjades den här utredningen under Alliansens tid, så jag vet inte vem man ska skylla på för att det inte finns med.

Som framgår av lagrådsremissen utesluter inte regeringen att det finns möjligheter framöver att titta även på speltjänster och telefonförsäljning av speltjänster. Vi får alltså se fram emot en klok regering som tänker jobba med att även den biten ska förändras och tas bort.


Anf. 22 Lars Beckman (M)

Herr talman! Om det är något parti i Sverige som har god kännedom om lotteriförsäljning på telefon är det faktiskt Socialdemokraterna, inte minst efter den stora skandalen där vi kunde se hur Socialdemokraterna sålde lotter på kredit till överskuldsatta.

Problemet måste alltså vara välkänt för regeringspartiet, och vore det så att man verkligen ville åtgärda detta samhällsproblem hade man naturligtvis gjort det. Det är ju Eva Sonidssons parti som sitter i regeringen. De är fria att ta fram förslag när som helst; det kan vi ju inte göra i framtiden.

Jag tror att svenska folket skulle förstå om Socialdemokraterna var ärliga: Ni har betydande intäkter från lotteriförsäljning, så det är en viktig inkomstkälla för Socialdemokraterna. Tyvärr verkar man därför inte vara beredd att vidta några som helst åtgärder för att komma till rätta med telefonförsäljningen när det gäller lotterier.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 12.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2018-03-01
Förslagspunkter: 8, Acklamationer: 5, Voteringar: 3

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Reklamationsrätten vid köp av varor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 47.
   • Reservation 1 (C)
  2. Köp av levande djur

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:946 av Ola Johansson (C) yrkande 4,

   2017/18:2811 av Cecilia Widegren och John Widegren (båda M) yrkandena 1-3 och

   2017/18:2936 av Gunilla Nordgren (M).
   • Reservation 2 (C)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (C)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S950018
   M720011
   SD39006
   MP19006
   C01606
   V16005
   L13006
   KD11005
   -2003
   Totalt26716066
   Ledamöternas röster
  3. Användarnas ställning i delningsekonomin

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkande 6.
   • Reservation 3 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S950018
   M720011
   SD39006
   MP19006
   C16006
   V11505
   L13006
   KD11005
   -2003
   Totalt26815066
   Ledamöternas röster
  4. Köp av varor i samband med hantverkstjänster

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:3527 av Josef Fransson (SD).
   • Reservation 4 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S950018
   M720011
   SD13806
   MP19006
   C16006
   V16005
   L13006
   KD11005
   -0203
   Totalt24340066
   Ledamöternas röster
  5. Uppföljning av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:1406 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S).
  6. Redovisning av beräknade koldioxidutsläpp vid köp av resor

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2017/18:2650 av Stefan Nilsson (MP) yrkandena 1 och 2.
  7. Betalningstider i näringslivet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:1379 av Krister Örnfjäder (S) och

   2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 15.
   • Reservation 5 (V)
  8. Motioner som bereds förenklat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2017/18:274 av Per-Ingvar Johnsson och Staffan Danielsson (båda C),

   2017/18:611 av Lawen Redar (S),

   2017/18:690 av Carina Ohlsson m.fl. (S),

   2017/18:787 av Anna Wallén m.fl. (S),

   2017/18:920 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2,

   2017/18:984 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD) yrkande 4,

   2017/18:1571 av Johnny Skalin (SD),

   2017/18:1701 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,

   2017/18:2294 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 3 och 4,

   2017/18:2540 av Lars-Axel Nordell (KD) yrkande 1,

   2017/18:2656 av Hanna Westerén (S),

   2017/18:2660 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S),

   2017/18:2661 av Hans Hoff (S),

   2017/18:2780 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP),

   2017/18:2852 av Rickard Nordin (C),

   2017/18:2893 av Sten Bergheden (M),

   2017/18:3079 av Cecilia Magnusson (M),

   2017/18:3213 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 2, 3, 17 och 18,

   2017/18:3364 av Sten Bergheden (M) yrkande 3,

   2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 14,

   2017/18:3536 av Johnny Skalin (SD),

   2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 3, 5 och 7,

   2017/18:3598 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V) yrkandena 1-5, 7, 10 och 11,

   2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 23,

   2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19,

   2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 46,

   2017/18:3756 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkandena 1 och 8 samt

   2017/18:3896 av Runar Filper och Martin Kinnunen (båda SD) yrkande 9.