Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Betänkande 2019/20:JuU21

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
3 juni 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Enklare regler vid viss hemlig avlyssning (JuU21)

I kriminella kretsar är det vanligt att anonyma simkort används i mobiltelefoner och att såväl kort som telefoner byts ut i syfte att undvika och försvåra avlyssning. Regeringen har föreslagit att en förenklad beslutsprocess ska införas vid vissa beslut kring tillstånd till hemlig avlyssning. Det innebär att första gången åklagaren begär ett tillstånd om hemlig avlyssning måste domstolen sammanträda, men vid ytterligare tillstånd till hemlig avlyssning ska beslut kunna fattas utan att rätten måste hålla ett fysiskt möte i frågan.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2020.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-05-14
Justering: 2020-05-28
Trycklov: 2020-05-28
Reservationer: 1
Betänkande 2019/20:JuU21

Alla beredningar i utskottet

2020-05-07, 2020-05-14

Enklare regler vid viss hemlig avlyssning (JuU21)

I kriminella kretsar är det vanligt att anonyma simkort används i mobiltelefoner och att såväl kort som telefoner byts ut i syfte att undvika och försvåra avlyssning. Regeringen har föreslagit att en förenklad beslutsprocess ska införas vid vissa beslut kring tillstånd till hemlig avlyssning. Det innebär att första gången åklagaren begär ett tillstånd om hemlig avlyssning måste domstolen sammanträda, men vid ytterligare tillstånd till hemlig avlyssning ska beslut kunna fattas utan att rätten måste hålla ett fysiskt möte i frågan.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-06-02
Debatt i kammaren: 2020-06-03

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 22 Johan Forssell (M)

Fru talman! Vi lever just nu i en verklighet där vi primärt diskuterar coronaviruset. Det är väl den stora frågan. Men det finns också andra ärenden som bubblar upp lite i debatten och som, kan man konstatera, inte har tagit paus i verkligheten trots pågående coronapandemi. Tyvärr är kriminaliteten ett av de områden där vi kan se att skjutningar och sprängningar inte på något sätt har tagit paus under de senaste månaderna. De har tvärtom ökat. Rimfrostoperationen verkar heller inte ha inneburit att sprängningar och skjutningar har minskat, utan de har som sagt ökat under det senaste halvåret. Detta är såklart problematiskt på väldigt många sätt.

Vi lever i en tid då kriminaliteten så att säga har ändrat skepnad. Det är en utveckling som inte är alldeles ny, utan den har pågått under en tid. En sådan sak är att kriminaliteteten tyvärr spridit sig längre ned i åldrarna. Personer börjar begå brott allt tidigare. När man är 17-18 år har man ofta en lång brottsaktiv karriär bakom sig. Vi ser också hur kriminella gäng vidtar allt större försiktighetsåtgärder. Kriminaliteten blir alltmer avancerad. Man är beredd att gå väldigt långt för att undanhålla information och för att försvåra för rättsvårdande myndigheter att klara upp de brott som har begåtts.

Detta är på väldigt många olika sätt såklart problematiskt. Det försämrar möjligheten att klara upp brott. Det försvårar möjligheten att avbryta kriminaliteten i tid. Det gör det även svårare att ge brottsoffer den upprättelse som de förtjänar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett förenklat för-farande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Propositionen handlar om hemlig avlyssning, något som ställer många frågor på sin spets. Det gäller inte minst den enskildes integritet, som man alltid ska ta på stort allvar. Samtidigt måste man säkerställa att rättsväsendet har tillräckliga resurser för att kunna klara upp de brott som begås och förhindra att nya brott begås.

Vi moderater välkomnar på många sätt den här propositionen om ett enklare förfarande. Det är dumt och onödigt att detta viktiga arbete tyngs av ganska onödig byråkrati. Vi är övertygade om att det går att förenkla arbetet utan att man behöver ge avkall på de viktiga integritetsfrågorna. Vi stöder den inriktning som finns i propositionen.

Med det sagt, fru talman, tror vi att det faktiskt finns möjligheter att gå några steg längre och att det är motiverat mot bakgrund av den kriminalitet och allvarliga utveckling som vi just nu ser i samhället. Det gäller den reservation som vi har lämnat in till justitieutskottet. Den handlar om att man i stället för knyta ett beslut om tvångsmedel till ett visst telefonnummer skulle kunna göra det till en specifik person.

Bakgrunden till detta är det som jag tog upp inledningsvis. De kriminella gängen blir allt duktigare på att verka i det dolda och försvåra för rättsvårdande instanser och myndigheter att klara upp brotten. Det är i dag standard att man använder sig av många olika telefonnummer och olika slags utrustning för att försvåra detta. Det är därför lite onödigt att det krävs ett beslut för varje enskilt telefonnummer. Det hade varit betydligt bättre, enklare och mindre byråkratiskt om det i stället gick att koppla detta till en specifik person.

Jag kan konstatera att det inte bara är vi moderater som har lyft upp detta. Även andra partier här i riksdagen har gjort det. Men framför allt pekar brottsbekämpande myndigheter själva på detta i sina svar. Åklagarmyndigheter gjorde det redan så långt tillbaka som 2015.

Om denna förändring blev verklighet skulle den innebära en förenkling. Det skulle bli enklare att följa de kriminella nätverken och lagföra dem för de brott som de har begått och avbryta deras kriminella aktiviteter. Vi tror också att en åtgärd som denna skulle stå i proportion till de eventuella mindre rättssäkerhetsförluster som riskerar att uppstå. Vi tycker att det är en rimlig avvägning som vi här har att göra.

Med anledning av detta vill jag från Moderaternas sida yrka bifall till den reservation som finns i ärendet.


Anf. 23 Adam Marttinen (SD)

Fru talman! Vi debatterar ärendet om ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning. Precis som föregående talare beskrev det är detta ett arbete som är nödvändigt mot bakgrund av den samhällsutveckling som vi har haft och som vi fortfarande har. De kriminella nätverken och gängen existerar på ganska goda villkor i vårt land. Det är därför motiverat att man inom politiken flyttar fram positionerna för att enklare kunna sätta dit personer och binda dem vid de brott som gängen begår.

Sverigedemokraterna har länge haft en annan syn på jämvikten mellan det integritetskränkande intrånget som hemliga tvångsmedel utgör och effektiviteten som rättsstaten måste ha för att kunna bekämpa dessa brott. Skiljelinjen mellan Sverigedemokraterna och den rödgröna regeringen har varit ganska tydlig. Vi har i många frågor förespråkat mer långtgående åtgärder för att man ska kunna sätta dit gängen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett förenklat för-farande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Det handlar exempelvis om den sänkta gränsen för när hemliga tvångsmedel får användas. Regeringen har här en stelbent syn vad gäller balansen mellan integritetsintrånget å ena sidan och samhällets förmåga att bekämpa brotten å andra sidan.

Det handlar också om när man får använda överskottsinformation. Vi har haft synpunkter på detta. Rättsvårdande myndigheter kan sitta på bevis för väldigt integritetskränkande sexualbrott genom de hemliga avlyssningar som man har gjort. Men de får inte använda den här bevisningen för att sätta dit personer för dessa brott.

Vi tycker, fru talman, att regeringen alltid har gjort en avvägning till förmån för de kriminella gängen i valet mellan integritetsintrång å ena sidan och samhällets förmåga att bekämpa brott å andra sidan. Jag tycker mig se att vi har fog för vår kritik när man kan se att de kriminella gängen lyckas flytta fram sina positioner, trots exempelvis Operation Rimfrost som nu har pågått i ett halvår.

Som tidigare talare också tog upp finns i betänkandet en reservation som tar fasta på vad remissinstanser som Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen har angett. De vill att man ska kunna knyta beslutet om hemliga tvångsmedel till en person i stället för till ett telefonnummer, en adress eller liknande. Skälet är att man vill göra det enklare för rättsvårdande myndigheter att agera mot de kriminella miljöerna.

Sverigedemokraterna är mot bakgrund av detta beredda att gå de remissinstanser som har yttrat sig i denna riktning till mötes på den här punkten. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen i betänkandet.


Anf. 24 Ingemar Kihlström (KD)

Fru talman! Sverige ska vara ett tryggt land att leva i oavsett om man bor på landsbygden, i en stad eller i en förort, och polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är centralt.

Svensk polis är i dag hårt ansträngd. Utmaningarna att bekämpa mängdbrottslighet, bostadsinbrott, grov organiserad brottslighet och gängkriminalitet kvarstår. Att polisen kommer när den behövs och har förmåga att beivra brott och lagföra brottslingar är centralt för att vi ska kunna upprätthålla lag och ordning i samhället. Som enskild ska man alltid kunna lita på att polisen har de resurser som krävs för att den ska klara av sina uppgifter - att förebygga, förhindra och beivra brott.

I dagens samhälle är kriminella nätverk ofta mycket medvetna om vilka begränsningar som finns för polisens tvångsmedel, och de utnyttjar dessa begränsningar till max. Vår utgångspunkt är att man ska försvåra för kriminella aktörer. I dag använder sig terrorister och organiserad brottslighet av olika former av kommunikation, och går den inte att komma åt blir brotten enormt mycket svårare att lösa.

Fru talman! Regeringen har lämnat en proposition om ett förenklat förfarande vid hemlig avlyssning till riksdagen. Det föreslås att rätten inte ska behöva hålla ett sammanträde när ett nytt tillstånd för hemlig avlyssning av ett kontantkort behöver beslutas. Kristdemokraterna vill att rättsväsendet får ändamålsenliga tvångsmedel för att beivra brott och stöder därför en förenkling av möjligheten att avlyssna anonyma kontantkort. Svenskt rättsväsen ska inte bakbindas av att lagstiftningen ligger efter den tekniska utvecklingen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett förenklat för-farande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Vi invänder emellertid mot regeringens bedömning att avlyssningsbeslut inte ska bindas till person i stället för telefonnummer, adress eller viss elektronisk kommunikationsutrustning. Kristdemokraterna delar bland annat Polismyndighetens och Tullverkets invändningar i de remissvar som inkommit, där man förespråkar att tvångsmedlen knyts till person i stället för plats.

Fru talman! I samband med propositionen om hemlig dataavläsning, som behandlades tidigare i år, förordade tre remissinstanser - Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket - en lösning där tillståndet knyts till en person. En sådan ordning skulle enligt myndigheterna innebära så stora fördelar ur ett brottsbekämpande perspektiv att dessa överväger nackdelarna.

Vi anser att det är problematiskt att kriminella sätter i system att byta nummer och telefoner för att undvika avlyssning och övervakning. Som vi argumenterade för i våras vill vi att övervakning genom hemlig dataavläsning ska knytas till personer i stället för platser, eftersom kriminella snabbt kan byta både verktyg för kommunikation och mötesplats. Då försvinner hela poängen med övervakningen, och nya tillstånd hinner inte samlas in i tid.

Fru talman! Vi värnar den personliga integriteten och anser att varje åtgärd i det brottsbekämpande arbetet måste stå i proportion till de rättssäkerhets- och integritetsskyddsförluster som uppstår. Samtidigt kan vi konstatera att brottsligheten de senaste åren har ändrat karaktär och att den allra grövsta brottsligheten har blivit alltmer hänsynslös. Det är viktigt att rättsväsendet har ändamålsenliga tvångsmedel för att beivra dessa brott. I dag finns det dock flera brister, och vi anser att de brottsbekämpande myndigheterna behöver få bättre verktyg för att använda sig av hemliga tvångsmedel.

Regeringens lagförslag innehåller en förenkling av användningen av hemliga tvångsmedel. Det är positivt. Samtidigt är förslaget onödigt byråkratiskt, och vi menar att det finns utrymme för ytterligare förenklingar. Det finns anledning att ha invändningar mot den avvägning som regeringen har gjort. Arbetet skulle förenklas och göras mer effektivt genom att ett beslut om tvångsmedel knyts till en person i stället för till telefonnummer, adress eller elektronisk kommunikationsutrustning. På så vis skulle det bli lättare att avlyssna samtal i mobiler med anonyma kontantkort. Det är också något som de brottsbekämpande myndigheterna har framhållit i sina remissvar. Vi menar att en sådan åtgärd skulle stå i proportion till de mindre rättssäkerhets- och integritetsskyddsförluster som riskerar att uppstå.

I propositionen konstateras också att antalet beviljade tillstånd för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation har ökat. Under 2018 fattades cirka tre beslut om hemlig avlyssning per avlyssnad person. Att koppla tillståndet till en person skulle avsevärt minska antalet beslut, och vid en sammanvägd bedömning menar vi därför att tillståndsgivning om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation bör knytas till person.

Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att vi kristdemokrater stöder den gemensamma reservation som finns i ärendet.


Anf. 25 Joakim Sandell (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett förenklat för-farande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Fru talman! Betänkandet vi i dag debatterar handlar om att göra det enklare att ta beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och på det sättet få en mer effektiv brottsbekämpning. Detta är ännu en viktig produkt från regeringen i arbetet för att stärka och vässa samhällets verktyg i bekämpandet av den grova organiserade brottsligheten. Med dagens beslut kommer vi att kunna minska det glapp som kan uppstå när kriminella byter och använder flera nummer eller utrustningar. Snabbare beslut, och därmed snabbare inkoppling, ger en effektivare brottsbekämpning.

Fru talman! Tillgången till uppgifter från elektronisk kommunikation är ofta avgörande för att polis och åklagare ska kunna utreda allvarlig brottslighet. Sådana uppgifter kan svara på viktiga frågor om vem som har haft kontakt med vem och var misstänka personer har befunnit sig. Uppgifter om elektronisk kommunikation kan också vara av största vikt för underrättelseverksamhet som syftar till att upptäcka, förebygga och förhindra brottslig verksamhet.

Regeringen arbetar därför aktivt med frågor på det här området. Förra året infördes nya regler om datalagring, och nyligen trädde lagen om hemlig dataavläsning i kraft. I måndags överlämnades också den utredning där det, i likhet med vårt vallöfte, föreslås regler om en skyldighet att registrera uppgifter om abonnemang för kontantkort. Att polisen och andra brottsbekämpande myndigheter har möjlighet att avlyssna och övervaka brottsmisstänkta är en mycket viktig del i bekämpandet av den allvarliga brottsligheten.

Fru talman! I kriminella kretsar är det vanligt att anonyma simkort används i mobiltelefoner och att såväl kort som telefoner byts ut i syfte att undvika och försvåra avlyssning. Varje gång ett sådant byte sker måste ett nytt tvångsmedelsbeslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation meddelas, och rätten måste hålla ett sammanträde. Den nuvarande ordningen är resurskrävande och inte nog effektiv, vilket vi nu vill ändra på. Det förenklade förfarande som vi nu föreslår får användas om det redan finns ett gällande tillstånd för avlyssning, det vill säga om en förhandling i domstol har hållits, och om anmälan gäller samma person och grundas på samma omständigheter som det tidigare tillståndet.

Fru talman! Avslutningsvis vill jag kort beröra frågan varför tillståndet inte ska knytas till en person. Att domstol prövar kopplingen mellan nummer, adress, utrustning och den person som ska avlyssnas är en grundläggande rättssäkerhetsgaranti. Den effektivitetsvinst som skulle kunna bli följden av en ordning där tillstånd för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation knyts till en person i stället för till ett telefonnummer, en adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning står enligt vår mening inte i proportion till de rättssäkerhets- och integritetsskyddsförluster som skulle uppstå.

När det gäller hemliga tvångsmedel måste frågor om effektivitet alltid balanseras mot skyddet av den personliga integriteten. Det förslag som ligger på riksdagens bord innebär att förfarandet effektiviseras samtidigt som avkall inte görs på skyddet för den personliga integriteten. Det vore kort och gott systemfrämmande att införa en möjlighet att knyta hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation till person. Frågan om kopplingen mellan person och tvångsmedel har varit föremål för överväganden i många lagstiftningsarbeten om hemliga tvångsmedel. Sedan mitten av 90talet har kopplingen mellan person och tvångsmedel diskuterats, och en koppling till person har alltid avfärdats med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten. Så tycker vi att det bör fortsätta vara.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Ett förenklat för-farande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Jag yrkar därmed bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.


Anf. 26 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Att bekämpa kriminalitet, långsiktigt och uthålligt, är en av de viktigaste utmaningarna vi har. Vi måste nöta ned de kriminella strukturer som har fått fotfäste i alltför stora delar av vårt avlånga land. Vi måste göra det smart - vi måste göra det smartare än de kriminella. Att besluta om ett enklare förfarande vid hemlig avlyssning är ett smart steg. Frågan är om det räcker.

I dag beviljas tillstånd till hemlig avlyssning av telefonnummer och epostadress om straffvärdet är över två år. Beslut fattas efter att rätten sammanträtt. Offentligt ombud ska utses, och det är åklagare som ansöker. Detta kan göras enligt rättegångsbalken, preventivlagen och lagen om särskild utlänningskontroll.

Men, fru talman, problemet är att tekniken sprungit ifrån verkligheten. Det är, som vi hört och som vi vet, superenkelt att byta e-postadress eller mobilnummer från en dag till en annan. Detta har de kriminella slagit mynt av för att försvåra för polis med flera brottsbekämpande myndigheter. Rätten måste sammanträda igen för varje ansökan om nytt telefonnummer, och dyrbar tid går till spillo.

Förslaget är alltså att rätten kan besluta om nya tillstånd utan att rätten håller sammanträde - gott så.

Fru talman! Vad finns då mer att önska?

Det finns förslag i följdmotioner och från en del remissinstanser om att tillståndet för hemlig avlyssning ska knytas till en person i stället för till ett mobilnummer eller annan elektronisk utrustning. Det känns vid en första anblick mindre krångligt och på alla sätt mer logiskt att koppla dessa tvångsmedel till person snarare än till telefonnummer eller adress. Denna uppfattning har även Centerpartiet tidigare förfäktat.

Samtidigt känner vi att vi måste lyssna till alla de utredningar som gjorts och till vad en överväldigande majoritet av remissinstanserna säger, nämligen att det givet nuvarande teknik och övriga omständigheter inte är försvarbart ur integritets- och rättssäkerhetssynpunkt. Vår lagstiftning måste vara robust och rättssäker.

Fru talman! Det har visat sig att utredning efter utredning kommer fram till ändamåls, behovs- och proportionalitetsprinciper inte fungerar tillfredsställande med tillstånd kopplat till person. Detta har berörts bland annat vid arbetet med lagen om hemlig kameraövervakning och lagen om hemliga tvångsmedel liksom vid arbetet med försökslagstiftningen om hemlig dataavläsning. Den senare kommer att ge långtgående möjligheter till olika brottsbekämpande metoder. De olika utredningarna och lagförslagen har i stället lett till olika former av enklare förfaranden, liksom förslaget är nu.

Ett förenklat för-farande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

Jag nämnde att en del remissinstanser förordar att beslut om hemlig avlyssning ska kopplas till person, men många, exempelvis Åklagarmyndigheten, har också avstyrkt det av bland annat just integritetsskäl.

Fru talman! Med dagens förslag kan rätten fatta beslut om ett förnyat tillstånd om hemlig avlyssning om det gäller samma förutsättningar som ett redan existerande tillstånd - till exempel vad gäller tid och person - utan att rätten sammanträder om det visar sig att den misstänkte exempelvis börjar att använda ett nytt telefonnummer.

Centerpartiet stöder detta förslag, men därmed inte sagt att det räcker för all framtid. Tekniken kommer att springa före verkligheten igen och igen. När det gäller exempelvis arbetet med husrannsakan i molntjänster kan det visa sig att vi måste omvärdera detta för att komma åt material på servrar i andra länder. Centerpartiet är alltid berett att titta vidare på hur den brottsbekämpande förmågan kan stärkas samtidigt som rättsstatliga principer upprätthålls.

Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 13.)

Vapenfrågor

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-06-03
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:145.
 2. Att knyta tillstånd till hemliga tvångsmedel till en person

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2019/20:3593 av Johan Forssell m.fl. (M),

  2019/20:3596 av Andreas Carlson m.fl. (KD) och

  2019/20:3599 av Adam Marttinen m.fl. (SD).
  • Reservation 1 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S160084
  M011059
  SD010052
  C50026
  V40023
  KD03019
  L30016
  MP30013
  -0002
  Totalt31240294
  Ledamöternas röster