Till innehåll på sidan

Begränsning av rätten till avdrag förkapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhetpå delägarrätter och på andelar i svenska ochutländska handelsbolag

Betänkande 2001/02:SKU25

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
30 maj 2002

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas (SkU25)

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas i avvaktan på nya skatteregler för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det blir därmed begränsade möjligheter att i inkomstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i handelsbolag samt på andelar i utländska delägarbeskattade företag. Syftet är att motverka att nuvarande regler utnyttjas för skatteplanering. Huvuddelen av lagändringarna ska gälla retroaktivt fr.o.m. den 7 december 2001.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2002-05-13
Justering: 2002-05-21
Trycklov: 2002-05-22
Reservationer: 1
Betänkande 2001/02:SKU25

Alla beredningar i utskottet

2002-05-13

Avdragsrätten för kapitalförluster begränsas (SkU25)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att begränsa avdragsrätten för kapitalförluster i avvaktan på nya skatteregler för kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det blir därmed begränsade möjligheter att i inkomstslaget näringsverksamhet dra av kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i handelsbolag samt på andelar i utländska delägarbeskattade företag. Syftet med förslagen är att motverka att nuvarande regler utnyttjas för skatteplanering. Huvuddelen av lagändringarna föreslås gälla retroaktivt fr.o.m. den 7 december 2001.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2002-05-29

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2002-05-30
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Begränsning av rätten till avdrag för kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på andelar i svenska och utländska handelsbolag

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 2. lag om ändring i lagen (2000:1380) om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation, 3. lag om ändring i lagen (2001:906) om skattereduktion för fastighetsskatt. Därmed bifaller riksdagen proposition 2001/02:140 och avslår motion 2001/02:Sk41 yrkandena 1-3. Riksdagen lägger skrivelse 2001/02:77 till handlingarna.
  • Reservation 1 (m)
  Ledamöternas röster