Till innehåll på sidan

Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

Betänkande 2015/16:UbU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
17 mars 2016

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Avtal med europeisk forskningsanläggning godkänns (UbU7)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna ett avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric. Organisationen driver en forskningsanläggning som arbetar med neutroner, som bland annat används för att forska på olika material. Riksdagen anser att anläggningen kan ha stor betydelse långsiktigt när det gäller konkurrenskraften för svensk forskning och näringsliv. Avtalet innebär att organisationen inte behöver betala moms eller punktskatter. För att avtalet ska gälla behöver en ny lag antas. Regeringen bestämmer när den nya lagen ska börja gälla.

Utskottets förslag till beslut
Utskottet tillstyrker propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-11
Justering: 2016-03-08
Trycklov: 2016-03-10
Betänkande 2015/16:UbU7

Alla beredningar i utskottet

2016-02-11
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2016-03-16
Debatt i kammaren: 2016-03-17

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 11 Thomas Strand (S)

Herr talman! På den skånska myllan, strax nordväst om Lund, byggs nu ESS eller, som det heter på engelska, European Spallation Source. Det kommer att bli en unik forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur, ett så kallat Eric-konsortium, med medlemsländer i hela Europa.

ESS är en av de största satsningarna på forskningsinfrastruktur i Europa under de senaste decennierna och ett av de största vetenskapsprojekten i Sverige genom tiderna. Det kommer att bli ett mångvetenskapligt forskningscentrum. Här kommer forskarna att kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier - allt för att förstå hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Anläggningen kan liknas vid ett gigantiskt och avancerat mikroskop.

Forskningen vid ESS kommer framför allt att ske inom fysik och kemi samt livs, material- och ingenjörsvetenskap. ESS kommer att öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom många olika områden, bland annat inom medicin och läkemedel, miljö och klimat och kommunikation och transport.

Ett stenkast från ESS-anläggningen invigs snart MAX IV-laboratoriet. Det blir världens ljusstarkaste synkotronljusanläggning. Här kommer det osynliga att göras synligt. ESS och MAX IV blir tillsammans ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen.

Herr talman! Vad är det då vi ska fatta beslut om i dag i denna kammare?

Satsningen på ESS är redan beslutad, och bygget är i full gång. Det vi i dag ska besluta om är det avtal som Sveriges regering ingick med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric den 21 oktober i höstas. Det formella erbjudandet om svenskt värdskap för ESS innehöll utfästelser om befrielse från mervärdesskatt och punktskatter. För att avtalet ska gälla inför svenska domstolar och myndigheter måste det införlivas med svensk rätt. Utbildningsutskottet föreslår därför att riksdagen nu godkänner avtalet mellan Sveriges regering och detta Eric-konsortium.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avtal med konsortiet för europeisk forsk-ningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

Denna fråga var redan hösten 2013 föremål för riksdagsbehandling. Riksdagen godkände då en proposition om ett avtal med det blivande Eric-konsortiet, som innebar att konsortiet skulle vara befriat från indirekta skatter på varor och tjänster. I den propositionen fanns också förslag om lagändring avseende immunitet och privilegier i vissa fall. Det avtal som sedan upprättades kom dock aldrig att undertecknas eftersom det i efterhand visade sig att den skattebefrielse som var avsedd inte åstadkoms genom avtalet. Regeringen beslutade därför att inte sätta lagen i kraft. Det är mot denna bakgrund som vi nu i dag på nytt tar upp denna fråga om ett nytt och mer heltäckande avtal med detta Eric-konsortium.

Herr talman! Forskning ger nya kunskaper och nya insikter som hjälper oss att bättre förstå den värld vi lever i. Sverige ska därför vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Forsknings- och innovationspolitiken ska främja ett svenskt deltagande i den främsta internationella kunskapsutvecklingen. Det är så vi på bästa sätt kan möta de globala samhällsutmaningarna. Det är också vägen framåt om vi ska främja ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Därför är det glädjande att vi har en politisk enighet kring detta avtal samt satsningar på viktiga forskningsinfrastrukturanläggningar, såsom ESS, MAX IV och Sci Life Lab.

Utbildningsutskottet kan konstatera att ESS är en forskningsanläggning av världsklass. Det är en anläggning som kan förväntas ge stor långsiktig betydelse för svensk forskning och innovation samt näringslivets konkurrenskraft genom att attrahera såväl enskilda forskare som högteknologiska företag både i Sverige och i andra länder.

Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 12 Betty Malmberg (M)

Herr talman! Nyligen var jag i Brunnshög, bland annat tillsammans med Thomas Strand. Brunnshög är en plats utanför Lund. Just nu slås man nog mest av de stora leriga byggarbetsplatser som finns där. Men jag skulle ändå vilja karakterisera det som en av Europas mest spännande platser just nu, åtminstone då det gäller framtida möjligheter till avancerad forskning. Det är nämligen där som European Spallation Source, ESS, byggs. Det är den forskningsanläggning som detta betänkande handlar om.

ESS kan, precis som Thomas berättade, liknas vid ett jättemikroskop där ämnet som ska analyseras bestrålas med hjälp av neutroner - här har vi kemilektionerna från högstadiet igång. Den konstruktionen gör att man kommer att kunna titta på ämnena på både molekyl- och atomnivå i alla typer av material, alltifrån proteiner till plast.

Förväntan är sedan stor på att ESS kommer att kunna öppna vägen för framtida forskningsgenombrott inom medicin, miljövetenskap, klimat, kommunikation och transport. Tillsammans med den planerade MAX IV-anläggningen, som invigs i sommar och som ligger i samma område, kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. Det är också något som EU-kommissionen har tagit fasta på och insett. Därför beslutade man, som sagt, att ge anläggningen status som "Eric", det vill säga ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur.

Dagens betänkande tydliggör avtalet, som egentligen redan har slutits mellan Sveriges regering och ESS Eric. Likt övriga partier har vi från Moderaterna inga synpunkter på avtalet utan inväntar i stället att anläggningen ska bli färdigställd, så att den kan tas i bruk av forskare och verksamma vid universitet, högskolor, institut och industrier.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Avtal med konsortiet för europeisk forsk-ningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

Lite efter byggstarten, i oktober 2014, var det faktiskt 500 forskare på plats för att manifestera och visa sitt intresse för anläggningen. 500 forskare på den här leriga åkern är inte illa. Prognosen pekar på att det när anläggningen står färdig runt 2023 årligen kommer att vistas 3 000 gästforskare vid anläggningen.

Det är elva länder som för närvarande är medlemmar i konsortiet, men det finns också fyra länder med observatörsstatus som har uttryckt ett intresse av att bli medlemmar. Ett av dem är Belgien. I början av mars var det faktiskt ett tjugotal personer från dess kärnforskningscentrum på plats vid ESS för att diskutera hur man ska kunna bli medlem och vilka nyttor man ser med det.

Herr talman! Detta är spännande. Det är uppenbart att ESS och även MAX IV kommer att kunna locka till sig en mängd internationella toppforskare, vilket gör att Sverige blir ett betydande internationellt centrum inom det här området. Men det kräver att vi har en regering som arbetar aktivt och strategiskt för att Sverige som värdland ska få ut så mycket som möjligt av anläggningen. Jag tänker då på konkurrenskraft, och jag tänker på resultat för forskning som sker inom såväl akademi som näringsliv.

Stiftelsen för strategisk forskning - SSF - tycker jag verkligen har visat prov på ett starkt och strategiskt ledarskap. De har redan identifierat att fler lärosäten behöver forskare som har kunskap om möjligheterna med neutronspridning, som det specifikt handlar om, och därför har de för avsikt att utlysa ett stöd för forskargrupper inom just detta specifika område.

Syftet med utlysningen är att fler lärosäten på så sätt kan bygga upp kompetens på området och också vara en viktig länk till industrier: dels att de ska kunna förstå och kommunicera industrins användningsbehov, dels att kunna se på möjligheter som olika företag kan ha att ta hjälp av den här anläggningen.

Det handlar alltså om att de vill säkerställa att svensk industri kommer att kunna utnyttja ESS på bästa möjliga sätt.

Vid vårt besök i Brunnshög, som för övrigt anordnades av Rifo, Riksdagens nätverk för riksdagsledamöter och forskare, talades det just om detta: att det finns förväntningar på Sverige som värdland för ESS, förväntningar i form av ett aktivt och starkt ledarskap och ett engagemang där man tänker strategiskt och uppmuntrar presumtiva användare från akademin, instituten och industrierna. Det här är ju en fråga som i dagarna också har uppmärksammats i bland annat Dagens industri.

Vi moderater hoppas därför att Sveriges regering, på samma sätt som Stiftelsen för strategisk forskning har gjort, analyserar och engagerar sig i denna världsledande anläggning. Sverige måste förvalta och benytta oss av det ansvar vi har åtagit oss som värd för ESS och också leva upp till förväntningarna på ett starkt ledarskap. Den chansen får Sveriges regering inte låta gå oss förbi!

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)

Avtal med konsortiet för europeisk forsk-ningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 9.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2016-03-17
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric, Beslut

Beslut: Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen
  1. godkänner avtalet undertecknat den 21 oktober 2015 mellan Sveriges regering och konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric,
  2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2013:1174) om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:77 punkterna 1 och 2.