Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Betänkande 2016/17:SfU18

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
5 april 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning gäller inte personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen börjar gälla den 1 maj 2017. Riksdagen sa nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-14
Justering: 2017-03-28
Trycklov: 2017-03-31
Reservationer: 12
Betänkande 2016/17:SfU18

Alla beredningar i utskottet

2017-03-14

Tidigarelagd åldersbedömning av asylsökande ensamkommande barn (SfU18)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Det innebär att Migrationsverket så tidigt som möjligt ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

En tidigarelagd åldersbedömning ska endast göras i osäkra fall, då det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Det ska vara frivilligt för den asylsökande att medverka i den medicinska åldersbedömningen. Det tillfälliga beslutet om ålder ska också vara möjligt att överklaga.

De nya reglerna om tidigarelagd åldersbedömning kommer inte gälla personer vars ansökningar om uppehållstillstånd som har registrerats före 1 februari 2017.

Ändringarna i lagen ska börja gälla den 1 maj 2017. Socialförsäkringsutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till alla inkomna motioner i samband med ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
Stillbild från Debatt om förslag 2016/17:SfU18, Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Debatt om förslag 2016/17:SfU18

Webb-tv: Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Mikael Cederbratt (M)

Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 7 och 8.

Det här är en efterlängtad proposition, men ack vad den har dröjt. Tyvärr är detta ett signum för den nuvarande regeringen.

Propositionen är på det hela bra, men den har sina brister. För det första borde åldersbedömningen göras direkt vid ankomsten till Sverige. Det är viktigt att barn behandlas rätt och får det stöd som de behöver. Det måste vara en omskakande resa att färdas över jorden ensam, utan mor eller far. Detta innebär att det är viktigt, och ibland helt nödvändigt, att ge dessa barn stöd och behandling.

Vi behöver använda varenda krona av de resurser som finns till dessa barn. Därför måste de medlen gå till barn och inte till vuxna som säger att de är barn. Det kan också innebära onödiga risker att blanda barn, utan föräldrar närvarande, med andra vuxna som inte är släktingar. Det är därför vi moderater anser det mer än rimligt, för barnens skull, att åldersbedömningen görs direkt vid ankomsten.

För det andra vet vi att det har varit svårt för Migrationsverket att få åldersbestämningar på plats. Detta har i mångt och mycket berott på att landstingen har ansvarat för sådana åtgärder, och där har intresset - minst sagt - varit svalt. Vi moderater tror därför att det vore bra om Migrationsverket anställer egna läkare för att tillgodose de ungas och statens intressen i denna fråga.

För det tredje, fru talman, bör det vara frivilligt att genomgå en sådan åldersbedömning. Men om någon vägrar, i ett fall då åldern bedöms som oklar, bör den personen bedömas som vuxen. Detta gäller naturligtvis inte om det föreligger särskilda skäl att vägra. Tesen att den som intet har att dölja inte har något att förlora på sanningen bör tillämpas.

För det fjärde: Som ett led i att ge dessa ensamkommande barn det stöd de behöver har de placerats i HVB-hem, där kommunen är huvudman. Det innebär att de anställda vid hemmen dagligen ser och träffar dessa barn, och de anställda kommer efter en tid att lära känna dem. Om det då skulle uppstå tvivel om huruvida det rör sig om ett barn eller en vuxen bör kommunen ha rätt att begära en åldersbedömning - detta för att barnen ska känna sig trygga.

Slutligen, fru talman, vill jag nämna att vi moderater anser att de nya föreskrifterna bör kunna tillämpas även om ansökan har registrerats före den 1 februari 2017, vilket är det datum som regeringen föreslår.


Anf. 2 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Även jag vill börja med reservationerna. Vi står bakom samtliga våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 7, gemensamt med Moderaterna, och till reservation 11.

I det förra anförandet kunde vi höra att lagstiftningen är välkommen, men ack vad sent den kom. Dessa ord stämmer jag givetvis in i - det är ingen hemlighet att vi från Sverigedemokraterna under lång tid har pekat på behovet av liknande lagstiftning och av att säkerställa att de som behandlas som barn också är barn.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Jag kan samtidigt inte låta bli att tycka att detta är lite hycklande av någon från ett parti som hade regeringsmakten under tidigare mandatperiod. Vi vet att även allianspolitiker har lyft fram behovet av åldersbedömningar - exempelvis finns en artikel från 2012 av centerpartisten Staffan Danielsson som handlar om just detta. Lagstiftningen hade kunnat komma på plats betydligt tidigare än vad som nu är fallet.

Fru talman! Med detta sagt är det här definitivt ett bra första steg, även om det kommer alldeles för sent. Det är ohållbart att ha en ordning där resurser som är avsedda för barn riskerar att gå till vuxna. Framför allt är det ohållbart att - som vi nyss hörde - barn som placeras i boenden för att de ska få extra trygghet riskerar att hamna med vuxna personer. Dessa personer är inte bara vuxna utan har även visat att de inte har någon respekt för regelverk och lagar. Det skapar otrygghet och osäkerhet.

Förra veckan kunde vi i samband med flera fall läsa att det inte är av misstag som personer uppger fel ålder. Det har kommit flera vittnesmål under lång tid, inte minst i den granskning som Expressen gjorde förra veckan, där personer som har kommit hit först har uppgivit att de är ensamkommande barn och att de är 16-17 år men sedan har erkänt att de är vuxna. Den artikel från förra veckan som hade rubriken "Ja, jag är 22. fast i Sverige är jag 17 år" är ingen ny historia - det är ingen ny berättelse. Just därför är det extra allvarligt att vi inte har vidtagit konkreta granskningsåtgärder för detta.

I våra grannländer har man ålderstestat sedan flera år tillbaka, och det har rapporterats att uppemot 50, 60, 70 eller ibland 80 procent av de personer som har ålderstestats har visat sig vara vuxna. Det ska givetvis påpekas att man inte testar samtliga som uppger att de är ensamkommande, utan detta sker när det finns en viss osäkerhet, men det är ändå en väldigt hög siffra. Många har sett möjligheten och tagit tillfället i akt att uppge en lägre ålder, eftersom de vet att de då har en chans ett bli bedömda på ett annat sätt.

Det är också givet att man väljer det land som inte gör noggranna granskningar. När jag för tre fyra veckor sedan var i Bryssel på en konferens om asylsituationen i Europa just nu - om migrantströmmarna hit - frågade jag en representant för gode män från Nederländerna om hur de arbetar med åldersbedömningar. Han svarade bland annat att de gör åldersbedömningar till och från. Nu har de haft en period där de inte har behövt göra detta, eftersom antalet fall minskade drastiskt sedan de började med att göra åldersbedömningar. Det var inte längre lika många som uppgav fel ålder.

Detta gav en preventiv effekt. Det påverkar migrationsflödet och hur människor beter sig - det påverkar huruvida de försöker att lämna felaktiga uppgifter eller inte. Nu såg man i Nederländerna åter ett ökat behov och skulle därför börja med ålderstesterna igen. Lagstiftning har effekt, liksom - tyvärr - vår släpphänthet.

Fru talman! Jag sa inledningsvis att detta är ett bra första steg, och det är just ett första steg. Det finns betydligt mer att göra än dessa små steg i rätt riktning, där man åtminstone får till stånd en lagstiftning som tydligare visar att bevisbördan när det gäller fakta som ger särskilda fördelar ligger på den person som uppger att den befinner sig i en viss situation - i detta fall att den är minderårig.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Det är inte staten som ska bevisa att en person är vuxen, utan det är den som hävdar att den är minderårig och som därmed hävdar rätt till särskilda fördelar som ska styrka sitt behov av detta.

Därför införs också ett erbjudande till dem vars ålder riskerar att skrivas upp av Migrationsverket. De kan välja att bli ålderstestade för att visa att de verkligen är minderåriga. Som detta är utformat i förslaget handlar det dock, som sagt, bara om de personer vars ålder Migrationsverket planerar att skriva upp - inte om samtliga fall där åldern är oklar.

Det kan vid en första anblick tyckas räcka, för om det är oklart kommer man rimligtvis att skriva upp åldern så som bevisbördan är. Men givet de berättelser och rapporter vi har hört från Migrationsverket förra eller förrförra året tenderar man av tidspress och en önskan att avsluta så många ärenden så snabbt som möjligt och med så få överklaganden som möjligt att snabbt ge den asylsökande ett bifall i stället för att göra en längre prövning. Därmed finns det en uppenbar risk för att vi hamnar i en liknande situation som 2015 med ett mycket stort inflöde till Sverige och att man för enkelhets skull inte skriver upp åldern för att det kommer att bli en utdragen process. Man låter i stället personen som säger sig vara ett barn bedömas som barn för att kunna gå vidare.

Fru talman! Därför anser vi i Sverigedemokraterna att man bör göra det tydligt i lagen att i samtliga fall där det inte är uppenbart att det rör sig om ett barn ska man utgå från att personen ska bedömas som vuxen, om inte personen genomgår en ålderstest som tydligt visar att det är ett barn och om inte det är oklart även efter en medicinsk åldersbedömning, för medicinska åldersbestämningar är inte alltid hundraprocentigt säkra. Det kommer alltid att finnas fall där barnens eller de vuxnas ålder är oklar.

Då har vi en princip, benefit of the doubt, som innebär att man ska döma till personens fördel. Personen kommer alltså att registreras som barn. Det är en procedur som ändå är rimlig. Har man använt alla de möjligheter som finns för att se om det är ett barn eller inte och det fortfarande är oklart är det rimligt att inte riskera att ett barn bedöms som vuxen. Men problemet att vuxna eventuellt kan bosätta sig med barn och därmed utsätta barnen för risk kvarstår. Därför är det Sverigedemokraternas mening att alla de fall där personer registreras som barn därför att man efter en medicinsk åldersbedömning fortsatt inte vet helt säkert ska särskiljas från de fall där det faktiskt kunnat styrkas att det rör sig om barn - för barnens trygghets skull.

I den lagstiftning som föreslås talar man egentligen om att de beslut som ska komma tidigare under asylprocessen, vilket är välkommet, ska vara tillfälliga. Men vi sverigedemokrater anser att de bör kunna vara slutgiltiga i och med att alla de beslut som ska fattas ska vara baserade antingen på uppenbarhet eller på en medicinsk bedömning på vetenskaplig grund, alternativt på att det finns verkligt starka bevis i annan form, som godkända och styrkta identitetshandlingar. Detta ska gälla, utom i de få fall där åldern fortfarande kommer att vara oklar. Därför menar vi att samtliga beslut bör kunna betraktas som slutgiltiga från start. Det är orimligt att det skulle komma fram nya uppgifter senare i processen som gör att man ändrar åldern, utom de oklara fallen fortsatt. Det är de enda fall som vi anser ska kunna överklagas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Bland annat Moderaterna har en reservation om att kommuner ska kunna be om åldersbedömningar. Sverigedemokraterna stöder inte reservationen utan föreslår en bredd i åtgärder, bland annat som sagt att samtliga ska prövas men också att man ska kontrollera åldern på dem som har registrerats som ensamkommande barn redan sedan 2011, eftersom det var då vi fick en betydligt generösare tolkning av vår migrationslagstiftning med förändrad praxis. Med våra förslag skulle det inte längre finnas ett behov för kommuner själva att begära åldersbedömningar, utan samtliga oklara fall bör ändå kunna fångas upp.

Däremot stöder vi yrkandet om att om man nekar till att delta i medicinsk åldersbedömning, trots att det egentligen är för personens eget bästa, ska det ses som ett medgivande att bedömningen att man är över 18 år egentligen är korrekt och att man inte vill ta chansen att bevisa att den är fel.

Vi vill också gå ett steg längre än Moderaterna, som förvisso föreslår att man ska kunna använda den nya lagstiftningen även för fall som har registrerats före den 1 februari i år. Vi anser att alla fall som Migrationsverket fortfarande hanterar, som handlar om personer som uppgett att de är barn men där åldern är oklar, också ska omfattas av lagstiftningen.

Vi kunde i januari läsa ett flertal artiklar där Migrationsverket pratar om att det i dagsläget finns 20 000 öppna ärenden med personer som skulle kunna komma i fråga för åldersbedömningar. Men de omfattas ju inte av dagens lagstiftning, eftersom det är ärenden som var registrerade redan i januari i år.

Regeringen hävdar i propositionen att man undantar de här personerna därför att de redan borde ha hunnit så pass långt i processen att det slutgiltiga beslutet efter att asylprövningen avslutas ligger så pass nära i tiden. Men alla som har vistats i det här landet den senaste tiden vet ju att handläggningstiderna hos Migrationsverket är oerhört långa. Tiden från det att en ansökan registreras tills att den är färdigbehandlad är väldigt lång. Därför, återigen, ska samtliga ärenden som är öppna omfattas av lagstiftningen.

I detta anförande instämde Heidi Karlsson (SD).


Anf. 3 Solveig Zander (C)

Fru talman! Det måste erkännas att det här är ett betänkande som innehåller en hel del bra förslag, även om vi centerpartister hade velat se några ytterligare punkter som skulle göra det ännu bättre.

Låt mig börja med det som är lite positivt i sammanhanget, och det är att man nu säger att åldersbedömningarna på barn och ungdomar ska göras mycket tidigare i asylprocessen, vilket är jätteviktigt. Det är också viktigt att Migrationsverkets beslut kan överklagas, för det ger en rättssäkerhet. Sist men inte minst kan jag nämna som positivt att den här processen inte ska dra ut på tiden, för all väntan skapar ju oro.

Den första av de fyra punkter som vi centerpartister speciellt skulle vilja trycka på som angelägna i sammanhanget är att det ska vara tidiga, rättssäkra och inte godtyckliga åldersbedömningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Den andra punkten är att de som åldersbedömdes enligt den äldre rutinen och fått avslag ska få möjlighet att prövas enligt den nya metoden.

Den tredje punkten är att ungdomar som har skrivits upp i ålder och fått avslag som håller på att omprövas ska få möjlighet att stanna kvar i den kommun där de har sin trygghet sedan tidigare.

Den fjärde punkten är att de som har fått ett jobb i Sverige ska få stanna kvar.

Vi har den senaste tiden hört hur ohyggligt dåligt de ensamkommande asylsökande barnen och ungdomarna mår. Det kommer larmrapporter om barn som begår självmord, försöker begå självmord eller har självskadebeteenden, och det kan inte vi acceptera. Vi kan inte acceptera att barn har det så förskräckligt i vårt välfärdsland Sverige, där regeringen dessutom vill att vi ska lagstifta om barnkonventionen. Då är det ju barn och ungdomar som vi i allra högsta grad ska värna.

Den främsta anledningen till att barn och ungdomar är oroliga och känner en otrygghet ligger i den lagstiftning som regeringen har beslutat om och även de åldersuppskrivningar som Migrationsverket gör.

Rättsmedicinalverkets nya metod för medicinsk åldersbedömning ska vara och är mycket bättre. Det betyder att de åldersbedömningar man gör enligt den nya metoden blir mer rättssäkra och inte lika godtyckliga.

Migrationsverket erkänner att de tidigare bedömningarna var mer godtyckliga och inte alls lika rättssäkra. Det betyder att man måste få en andra prövning när man har överklagat, om man fick sin bedömning enligt de gamla rutinerna och metoderna.

Vad skulle det innebära om man inte gör om och gör rätt? Då riskerar ungdomar som är under 18 år att utvisas till Afghanistan, och ingen enda människa vill ju att det ska ske.

Får dessa ungdomar en omprövning enligt de nya medicinska bedömningarna vet vi att de har skrivits upp och därför behöver få en andra prövning.

I avvaktan på omprövningen ska man få stanna kvar i sin kommun, för där har man sin trygghet, vilket är viktigt.

De ungdomar som har jobb i Sverige måste få stanna. Det är i allra högsta grad ett skäl att göra ett spårbyte. Centerpartiet vill ta bort gränsen på fyra månader. Alla människor i vårt land som arbetar är med och bidrar till allas vårt välstånd och till sitt eget. Har man fått ett jobb i Sverige har man kommit långt in i det svenska samhället och lyckats med sin integration.

Fru talman! Med Centerpartiets förslag på ändringar och kompletteringar skulle lagen bli ännu mer rättssäker och tydlig. De desperata, oroliga och otrygga ungdomarna skulle få tillbaka hoppet och drömmen om en annan värld och ett annat liv.

Alla som söker asyl ska inte få uppehållstillstånd. Det vill inte Centerpartiet. Men de regler som man söker utifrån och som man ska få sina individuella skäl prövade utifrån ska vara tydliga och lika för alla.

Fru talman! Vi politiker har ett stort ansvar för att värna om de mest utsatta personerna i vårt land, barn och ungdomar, i alla hänseenden.

Fru talman! Jag yrkar bifall till Centerpartiets reservation, nr 9.


Anf. 4 Christina Höj Larsen (V)

Fru talman! Ålder har stor betydelse i det svenska asylsystemet och rättsväsendet, och därför är det i många fall viktigt att vi fastställer en persons ålder. Men tyvärr är det ibland omöjligt att fastställa den exakta åldern. Människor är inte träd med årsringar, utan vi är ganska olika.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

De metoder som finns för att bestämma ålder är aldrig perfekta utan ger svar inom ett visst intervall. Vänsterpartiets kritik mot åldersbedömningar har historiskt inte handlat om bedömningarna i sig utan om att metoderna för bedömning har varit så osäkra att det har lett till bristande rättssäkerhet. Denna åsikt är ganska utbredd och delas av ett flertal organisationer och experter, som Advokatsamfundet och Svenska Barnläkarföreningen.

Nu finns det mer tillförlitliga metoder och ett tydligare regelverk för hur bedömningarna ska tolkas och genomföras. Förslaget vi i dag debatterar innebär att reglerna ska tolkas så att de är till förmån för den sökande vid eventuell osäkerhet. Detta välkomnar Vänsterpartiet.

Samtidigt finns alltid en risk att bedömningen blir missvisande. Därför måste de medicinska bedömningarna kompletteras med andra metoder, till exempel med en bedömning av barnets psykosociala utveckling och allmänna mognad. Det måste också finnas möjlighet att göra undantag vid särskilda skäl, och integriteten hos dem som undersöks måste värnas noga.

Regeringen motiverar förslaget med att detta ska förhindra att vuxna asylsökande bor tillsammans med ensamkommande barn på boenden som är anpassade för barn och att resurser avsatta för barn inte ska gå till vuxna asylsökande.

Vänsterpartiet instämmer i att det är bra att dessa problem åtgärdas genom förslaget. Men vi motiverar snarare behovet av mer rättssäkra åldersbedömningar med att det ska förhindra de godtyckliga uppskrivningarna av ensamkommandes ålder som riskerar att leda till att barn utvisas eller förlorar de rättigheter de har som just barn. Man kan också fråga sig varför vi talar så lite om att det är viktigt att förhindra att barn kan tvingas bo med vuxna om de skrivs upp i ålder.

Fru talman! Låt oss titta lite bakåt på vad som har hänt. Metoderna för att göra åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande barn har varierat genom åren och gjorts med mer eller mindre godtyckliga metoder.

Under en period runt 2005 röntgades i stort sett alla, och hela osäkerhetsintervallet, två till fyra år, utnyttjades då till den asylsökandes nackdel.

I och med att nya riktlinjer infördes med krav på att osäkerhetsintervallet skulle vara till den sökandes fördel upphörde i praktiken åldersbedömningarna. Det resulterade i problem med att vuxna placerades i ungdomsboenden. Då började i stället åldersbedömningar göras efter handläggarnas egna uppfattningar, vilket såklart ledde till tveksamma bedömningar och omfattande kritik.

År 2012 kom Socialstyrelsen med nya riktlinjer om hur åldersbedömningar skulle gå till. Utifrån dem gjordes en överenskommelse mellan Migrationsverket, Socialstyrelsen och Svenska Barnläkarföreningen. Det bestämdes att barnläkare skulle göra bedömningarna och att röntgen skulle vara bara en del av underlaget. Åldern skulle fastställas utifrån en samlad bedömning baserad på de medicinska bedömningarna och barnets psykosociala utveckling och allmänna mognad. Det var barnläkarna som gjorde de samlade bedömningarna, och de lämnade endast de samlade bedömningarna till Migrationsverket. Det var en bra ordning.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

År 2015 började Migrationsverket gå runt denna överenskommelse och begära ut röntgenbilderna ur den samlade bedömningen. Röntgenbilder är dock inte särskilt exakta eftersom det som sagt är en differens på två till fyra år, vilket är ganska mycket. Migrationsverket ignorerade helt enkelt barnläkarnas kunskap och expertis. Barnläkarna vägrade att lämna ut röntgenbilderna varpå Migrationsverket sa upp avtalet.

I dagsläget har både barnläkarna och Advokatsamfundet beslutat att inte medverka till åldersbedömningar, vilket gör det svårt för barn att bevisa sin faktiska ålder.

I debatten har barnläkarna ofta beskyllts för att bromsa i frågan och förvärra problemet. Även Vänsterpartiet har påståtts vara mot åldersbedömningar fast det är metoderna i sig vi kritiserar. Bland annat har kritik uttalats av migrationsminister Morgan Johansson - även om det i själva verket var Migrationsverket, en myndighet som migrationsministern ansvarar för, som bröt överenskommelsen.

Sedan en tid tillbaka görs relativt få utredningar och åldersbedömningar, med undantag för ett stort antal snabba åldersuppskrivningar i anslutning till registrering under slutet av 2015. I slutet av 2016 gjordes också en stor mängd åldersuppskrivningar, ofta på beslutsdagen och utan utredning. Nära hälften av de ensamkommande barn från Afghanistan som fick beslut under 2016 fick samtidigt en åldersuppskrivning.

Jag tror att vi alla minns Systembolagets massiva kampanj om ålder. Vi vet allihop att vi behöver visa id tills vi är 25, just för att det är väldigt svårt att genom att bara titta på en människa se om den är 17 ½, 21 och så vidare. Det är väldigt olika. Det som har hänt vid de snabba uppskrivningarna är just att personal på Migrationsverket har tittat och höftat och sagt: Du är nog ungefär i den åldern. Det inte en rättssäker ordning i Sverige.

Den 5 mars gick Migrationsverket ut med en kraftig kritik av de åldersbedömningar som gjordes av myndigheten under 2016. De meddelade att inga fler beslut som behöver innehålla en bedömning av den asylsökandes ålder ska fattas förrän de nya metoder som Rättsmedicinalverket rekommenderat är i bruk.

Migrationsverket meddelade också att en särskild ledningsgrupp tillsatts för att stärka kvaliteten och för att utgöra ett stöd för handläggarna samt att omfattande utbildningsinsatser har inletts. De som har fått beslut och överklagat det kan begära att migrationsdomstolen ber Migrationsverket beställa en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket.

Vänsterpartiet välkomnar verkligen Migrationsverkets granskning av de åldersbedömningar de genomfört och den självkritik myndigheten uttryckt. Men mot bakgrund av hur allvarliga fel som uppdagats, hur metoderna för åldersbedömningar varierat genom åren och vilka långtgående konsekvenser besluten får för enskilda personer bör en närmare genomlysning göras av hur åldersbedömningarna genomförts genom åren och vilka konsekvenser de har fått. En sådan genomlysning bör syfta till att klargöra ansvaret för hur bedömningarna gått till och förhindra att liknande situationer uppstår i framtiden.

På tisdagskvällen i förra veckan lyfte ett plan med tvångsutvisade till Kabul. Vi vet att det ombord på planet fanns personer som skrivits upp i ålder. Mot bakgrund av allt jag har sagt här - att det inte funnits en tillförlitlig metod för åldersbedömning och att Migrationsverket har stoppat åldersuppskrivningarna eftersom de själva såg brister i rättssäkerheten - är det uppenbart att en del ensamkommande kan ha befunnit sig på planet och hamnat i en mycket allvarlig situation.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Sverige får inte riskera att tvångsutvisa barn till ett av världens farligaste länder. En regering som säger sig vilja göra barnkonventionen till lag borde inse detta. Därför har Vänsterpartiet ställt sig bakom det yrkande om åldersbedömning före verkställighet som lagts fram av Centerpartiet.

Vi kommer om en månad, när vi debatterar regeringens proposition om uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå, att debattera de svåra omständigheter som ensamkommande lever under och vad som ytterligare behöver göras. Det ser jag fram emot.

Fru talman! Det är som sagt mycket bra att regeringen lägger fram ett förslag för att förbättra rättssäkerheten i åldersbedömningarna. Det är också bra att propositionen tydligt fastslår att principen benefit of the doubt ska gälla och att bedömningarna vid osäkerhet ska tolkas till den sökandes fördel samt att de medicinska åldersbedömningarna ska bekostas av staten och inte den sökande.

Vänsterpartiet välkomnar också att bedömningen görs tidigare i processen och att det kommer att finnas möjlighet att överklaga besluten, även om det sistnämnda kan stärkas i vissa avseenden. Vänsterpartiet står bakom förslaget men ser som sagt ett par brister som måste åtgärdas.

Vi vill att den psykosociala bedömningen ska kunna vara ett viktigt underlag i de fall det inte går att genomföra en medicinsk ålderbedömning. Det är viktigt att kunna göra detta. Metoderna för åldersbedömning bör därför kompletteras med en bedömning av barnets psykosociala utveckling och allmänna mognad.

Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 4. Jag ber om ursäkt för att jag drog över tiden lite.


Anf. 5 Fredrik Malm (L)

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till Liberalernas reservation 5 under punkt 1.

Betänkandet är väldigt viktigt av ett grundläggande och fundamentalt skäl: Vi behandlar barn och vuxna olika i Sverige. Barn har i Sverige särskilda skyddsbehov. Barn har särskilda rättigheter i Sverige. Vuxna har däremot särskilda skyldigheter gentemot barn. Detta innebär att om en person kommer till Sverige och söker asyl är det stor skillnad om personen är 17 år eller till exempel 22.

Vi vet att det tyvärr, sannolikt oftare än vad man har trott, förekommer att människor uppger att de är yngre än vad de är. Därför behövs medicinska åldersbedömningar, och dessa måste göras tidigt i processen så att vi inte blandar barn och vuxna på boenden. Det är fullständigt orimligt om vi har flickor som är 15-17 år och traumatiserade av krig och som befinner sig på ett boende där det finns män över 20 år i korridoren och så vidare. Detta kan leda till mycket stora problem.

I Sverige är det många som har motarbetat att man ska kunna använda sig av medicinska åldersbedömningar. Jag och Liberalerna tycker att det är viktigt att man kan göra dessa bedömningar för att få ett bättre underlag för att fatta beslut om hur gamla människor är.

Jag har väldigt svårt att se varför Sverige som land ska säga att det är oviktigt att veta hur gamla människor är i vårt land. Det är klart att det är jätteviktigt att vi vet detta, ända tills människor ska gå i pension i framtiden.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Om vi nu låter tusentals människor komma in i Sverige och personer uppger att de är yngre än vad de är och det slutar med att de bedöms vara flera år yngre kommer det att få konsekvenser under människors hela liv. Därför är det viktigt att vi gör medicinska åldersbedömningar.

Detta betyder inte att åldersbedömningarna är helt vattentäta. De är mer träffsäkra nu än vad de har varit tidigare, och det innebär att man får en bättre grund för att fatta beslut om människors ålder. Därtill är det viktigt att de görs så tidigt som möjligt i processen av det skälet att de kommer att styra vilken boendeplacering en person får.

Om vi har ambitionen i Sverige att ha en fungerande, rimlig och rättssäker asylpolitik är det självklart att vi också måste göra allt för att så tidigt som möjligt fastställa hur gamla människor är.

Jag tycker egentligen inte att det finns så mycket mer att säga om detta. Liberalerna har en reservation som gäller att ensamkommande personer som är mellan 18 och 21 när de skrivs upp i ålder eller blir 18 år förlorar mycket av det stöd som tidigare har satts in under ett antal år. Det blir ett ganska abrupt skifte i tillvaron för dessa killar, och därför är det rimligt att de ska kunna ha en kontaktperson under ytterligare några år.

Liberalerna har också en reservation tillsammans med Moderaterna som innebär att kommuner, om man misstänker att det förekommer att personer finns på boenden för barn fast de är vuxna, ska kunna begära att en medicinsk åldersbedömning görs.


Anf. 6 Aron Modig (KD)

Fru talman! Vi i KD står bakom alla våra tre reservationer i betänkandet, men här i kammaren yrkar vi bifall endast till reservation 9.

Vi debatterar i dag regeringens förslag om att åldersbedömning ska ske tidigare i asylprocessen. Om det råder oklarhet kring om en asylsökande är under 18 år eller inte ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ålder. Innan ett sådant tillfälligt beslut fattas ska den asylsökande ges tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning. De tillfälliga besluten ska kunna överklagas.

Kristdemokraterna stöder dessa förslag. Vi tycker att det är bra att regeringen tar detta initiativ. Åtgärderna är viktiga för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att vuxna asylsökande placeras tillsammans med ensamkommande barn men också för att vi ska kunna försäkra oss om att de resurser som ska gå till barn inte används till vuxna.

Fru talman! Kristdemokraterna har tre reservationer i det aktuella betänkandet. Alla syftar till att åstadkomma ökad rättssäkerhet. Det handlar bland annat om de övergångsregler som ska gälla för förslagen.

I propositionen föreslås att de nya reglerna ska gälla från och med den 1 maj och omfatta de personer som har sökt asyl efter den 1 februari. Detta kan komma att innebära att en person som har inkommit med sin ansökan om asyl före den 1 februari och som har fått eller får en tillfällig bedömning av åldern inte får möjlighet att överklaga denna bedömning.

Kristdemokraterna anser att möjligheten att överklaga ett tillfälligt beslut om, eller en bedömning av, en asylsökandes ålder bör omfatta alla, oavsett när asylansökan har lämnats in. Om detta handlar reservation 12.

Kristdemokraterna konstaterar vidare att Barnombudsmannen och Unicef Sverige i sina remissvar anför att Migrationsverket ska inhämta uppgifter från socialtjänsten och andra personer som har träffat den asylsökande innan myndigheten fattar ett tillfälligt beslut om ålder.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Regeringen svarar på detta i betänkandet och säger att Migrationsverket ska se till att det finns ett fullgott beslutsunderlag och, precis som hittills, kommer att ha möjlighet att begära in uppgifter från socialtjänsten i de fall där det kan anses befogat och där det kan antas bidra till utredningen.

Fru talman! Detta är ett rimligt svar. Men Kristdemokraterna vill betona att det nu ankommer på regeringen att följa upp att Migrationsverket faktiskt inhämtar sådana uppgifter i de fall som det behövs. Om detta handlar reservation 6.

Fru talman! Slutligen välkomnar Kristdemokraterna att Rättsmedicinalverkets nya metoder för medicinsk åldersbedömning nu kommer igång. Men vi välkomnar också att Migrationsverket med anledning av detta nyligen beslutade att inga nya beslut ska tas i asylärenden där åldern är oklar innan de nya metoderna för åldersbedömning har kunnat tillämpas.

Kristdemokraterna tycker att det är bra men menar att även de som har fått beslut om avvisning eller utvisning, och där åldern varit avgörande för beslutet, ska erbjudas möjligheten att genomgå en medicinsk åldersbedömning enligt Rättsmedicinalverkets nya metoder innan avvisningsbeslutet verkställs. Anledningen till detta är att minderåriga inte ska riskera utvisning på grund av att de ansökt om uppehållstillstånd en kort tid innan en fungerande metod för åldersbedömning infördes. Om detta handlar reservation 9.


Anf. 7 Yilmaz Kerimo (S)

Fru talman! Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att åldersbedömningar av ensamkommande barn ska göras tidigare i asylprocessen jämfört med i dag. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i socialförsäkringsutskottets betänkande 18 och avslag på samtliga reservationer.

Under 2015 sökte sig rekordmånga asylsökande till Sverige - närmare 163 000. Vi ansträngde oss till det yttersta för att klara detta, och vi kan vara stolta över den insats som Sverige gjorde under hösten. Men situationen blev till slut ohållbar. Det stod då även klart för oss att EU:s gemensamma asylpolitik inte fungerade. De yttre gränserna upprätthölls inte, och asylsökande tilläts själva välja vilket EU-land de skulle söka asyl i. För Sveriges del ledde flyktingsituationen till att hela asylsystemet sattes under stor press. Även andra centrala samhällsfunktioner, såsom hälso- och sjukvården, skolan och den sociala barn- och ungdomsvården, har blivit hårt belastade.

Den stora flyktingvågen hösten 2015 gjorde det tydligt att vår modell att genomföra åldersbedömning senare i asylprocessen inte fungerar. Detta leder bland annat till att många asylsökande, som senare bedöms vara vuxna, under asylprocessen behandlas som ensamkommande barn. Förutom att det innebär en stor kostnad för samhället, där resurser avsedda för barn i stället går till vuxna, är det inte bra att vuxna personer bor tillsammans med barn på HVB-hem eller stödboenden.

Det är olyckligt att vuxna asylsökande kan komma att behandlas som barn under asylprocessen och därmed få del av de rättigheter och förmåner som är avsedda för barn. Det kan gälla placering i särskilt boende, skolgång och hälso- och sjukvård.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

För att förslaget ska få en önskad effekt krävs att en bedömning av den sökandes ålder görs så tidigt som möjligt. Det innebär att Migrationsverket måste utreda frågan om den sökandes ålder mer noggrant vid den initiala muntliga utredningen och i förekommande fall ge den sökande skäligt rådrum för att ta ställning till frågan om samtycke till en medicinsk åldersbedömning.

I de fall myndigheten erbjuder den sökande att genomgå en medicinsk åldersbedömning torde dock ett nekat samtycke utan godtagbar anledning leda till att myndighetens preliminära bedömning kvarstår, det vill säga att den sökande inte har gjort sannolikt att han eller hon är under 18 år.

Regeringen föreslår i propositionen att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. Om det råder oklarhet om huruvida en asylsökande som uppger sig vara ett ensamkommande barn är under 18 år eller inte ska Migrationsverket så snart som möjligt göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om den sökandes ålder. Innan ett tillfälligt beslut fattas som innebär att den sökande bedöms vara 18 år eller äldre ska Migrationsverket ge den sökande tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Regeringen föreslår också att Migrationsverkets tillfälliga beslut ska kunna överklagas.

Fru talman! Vi socialdemokrater anser att detta är en efterlängtad förändring, som nu kan bli verklighet redan den 1 maj om riksdagen ställer sig bakom förslaget i betänkandet. Jag yrkar därför återigen avslag på samtliga tolv reservationer och bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 8 Mikael Cederbratt (M)

Fru talman! Som jag sa i mitt anförande tycker vi moderater att man ska ge kommuner möjlighet att begära en åldersbedömning. Jag redovisade lite grann varför vi tycker det. Det beror helt enkelt på att kommunerna är huvudmän för HVB-hemmen.

Min svärson jobbade ett par år på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Han jobbade inte 24 timmar om dygnet, men han jobbade dygnets alla timmar. När vi talade om hans arbete uppfattade jag därför att han hade lärt känna dessa människor - i detta fall pojkar - väldigt väl. Han såg när de var glada, han såg när de var ledsna, han såg när de var arga och han såg när de var uppgivna. När en sådan person, som lär känna människor så väl, börjar misstänka att något av dessa flyktingbarn faktiskt inte är ett barn måste jag fråga Yilmaz Kerimo: Vad är det som gör att regeringen faktiskt väljer bort en sådan viktig resurs som skulle kunna bedöma och upptäcka att vi har vuxna på ställen där de inte ska vara?


Anf. 9 Yilmaz Kerimo (S)

Fru talman! Först och främst tycker jag att det är beklagligt att Moderaterna som var vid makten under åtta år inte gjorde dessa ändringar tidigare. När vi nu gör dessa ändringar för att tidigarelägga åldersbedömningar är de fortfarande inte nöjda. Det är på sin plats att göra tidigare åldersbedömningar. Det är jätteviktigt.

När dessa människor redan finns på HVB-hem har man utgått från att Migrationsverket har gjort sin bedömning enligt vad som tidigare har gällt. Därför ska kommunerna inte en gång till begära en åldersbedömning. En sådan har redan gjorts, och då har man bedömt att dessa människor är barn under 18 år.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Det kan finnas vissa brister. Därför vidtas nu åtgärder för att tidigarelägga åldersbedömningen.


Anf. 10 Mikael Cederbratt (M)

Fru talman! Jag kan vara självkritisk till vad vi gjorde och inte gjorde när vi satt i regeringen. Men jag tycker att det är ett dåligt argument från en ny regering att säga: Bara för att ni inte gjorde detta gör inte vi det heller.

Jag tycker att detta argument är lite ihåligt.

Detta område är svårt. Men om det finns personer som lär känna dessa människor väldigt väl har jag inte hört ett enda gott argument för att regeringen väljer bort möjligheten för kommunerna att begära en åldersbedömning.


Anf. 11 Yilmaz Kerimo (S)

Fru talman! När Migrationsverket har placerat någon på ett HVB-hem, som i det fall Mikael Cederbratt nämner, innebär det som sagt att Migrationsverket har gjort bedömningen att personen är ett barn under 18 år. Man har gjort den bedömningen, och därför finns ingen anledning att ifrågasätta det igen. Nu har vi däremot börjat med en ny process där bedömningen ska ske så tidigt som möjligt, för att eventuella brister som kan ha förekommit tidigare inte ska upprepas.

Återigen: Vi har tagit ställning för att göra dessa förändringar, medan ni satt vid makten i åtta år utan att göra det - trots att vi har haft samma problem tidigare.


Anf. 12 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Detta är som sagt en lagstiftning som går åt rätt håll men inte når hela vägen fram.

Om man bara lyssnade på Yilmaz Kerimos anförande och inte var fullt uppmärksam kunde man tycka att det lät ganska bra och som att regeringen går ganska långt. Kerimo tog upp att det i den nya lagtexten står att en åldersbedömning ska göras om det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år. Innan beslut fattas om att den sökande bedöms vara 18 år ska en medicinsk åldersbedömning göras. Skillnaden här är dock att den medicinska åldersbedömningen bara ska genomföras om Migrationsverket överväger att justera upp åldern och inte i samtliga oklara fall.

Jag har många gånger hört personer tro att det per automatik är medicinsk åldersbedömning det handlar om bara man pratar om åldersbedömning. Men i de enda fallen där det verkligen gäller att en åldersbedömning ska göras om åldern är oklar kan det fortfarande vara en godtycklig, mer eller mindre okulär, bedömning eller en bedömning baserad bara på ett kortare samtal och så vidare. Det finns alltså inga garantier för att man verkligen ställer hårda krav på någon form av bevis i de oklara fallen.

Min första fråga, fru talman, är därför helt enkelt varför man från regeringens och Socialdemokraternas sida har valt att ha en lagtext som har detta hål där det fortfarande finns en risk att man inte gör medicinska åldersbedömningar i samtliga fall där det råder oklarhet. Om det finns godtagbara handlingar eller om det är uppenbart att en person är minderårig ska det givetvis inte behövas, men det går att föra in även sådana textstycken i stället för att lämna en stor, öppen lucka för godtycklig åldersbedömning även framöver.


Anf. 13 Yilmaz Kerimo (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Fru talman! Som jag sa i mitt anförande ska möjligheten finnas om det finns oklarheter. Ifall den sökande inte kan bevisa sin ålder kan man fatta ett tillfälligt beslut och erbjuda medicinsk åldersbedömning. Det är ett erbjudande, och man måste ha samtycke.

Det jag förstår av dig, Paula Bieler, är att ni vill ha ett kollektivt beslut som gäller för alla som är minderåriga. Alla ska undersökas. I det här fallet är det så att de som kan bevisa sin ålder har gjort det, och har de inte bevisat sin ålder kan Migrationsverket i muntlig förhandling initialt ta ett tillfälligt beslut och erbjuda sökanden att genomgå en medicinsk undersökning. Det ska dock inte vara kollektivt så att alla ska göra det. Om man misstänker något ska det göras. Det är ett erbjudande till sökanden.


Anf. 14 Paula Bieler (SD)

Fru talman! Då har du tyvärr missförstått min fråga, Yilmaz Kerimo. Jag säger inte att samtliga alltid ska ha en medicinsk åldersbedömning. Jag sa just att det i fall där det är uppenbart att personen är minderårig inte ska behövas. Har man styrkta identitetshandlingar som är uppenbart giltiga ska det inte heller behövas.

Problemet är att där det står att åldersbedömning ska göras, kopplat till de oklara fallen, står det bara "åldersbedömning". Det finns fortfarande en lucka där den åldersbedömning som görs om det finns en osäkerhet inte behöver baseras på vetenskaplig grund. Om Migrationsverkets handläggare gör en åldersbedömning på vilka grunder som helst och säger att en person nog är under 18 - kanske för att det är lättare att fatta det beslutet eller vad det nu må vara - finns det inga garantier för att det är personen själv som har bevisat sig vara under 18 år. Ett sådant krav finns inte, och jag undrar varför man har den luckan.

Jag vill passa på att ställa en till fråga. Precis som jag nämnde i mitt anförande talade Migrationsverket så sent som i januari om att det finns ungefär 19 000-20 000 öppna ärenden där en stor del skulle kunna komma i fråga för åldersbedömningar. Ändå väljer regeringen att lägga fram ett lagförslag som bara omfattar dem som har registrerats från och med februari. Alla dessa 20 000 ärenden, som då var öppna, omfattas alltså inte av lagstiftningen. Varför väljer man det datumet?

Varför har man en lucka där Migrationsverkets handläggare fortfarande kan göra åldersbedömningar på i princip vilka grunder som helst och där man inte ställer krav på vetenskapliga grunder för åldersbedömningen om det finns osäkerhet om åldern?


Anf. 15 Yilmaz Kerimo (S)

Fru talman! Först vill jag återigen säga att man ska fatta ett tillfälligt beslut om man är osäker, och det kan fattas på till exempel psykosociala eller andra sociala grunder, eller muntliga samtal. Man kan inhämta uppgifter från socialtjänsten för att fatta ett tillfälligt beslut. Nästa steg är att erbjuda medicinsk åldersbedömning. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det återigen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

När det gäller den andra frågan handlar hela propositionen om att bedömningarna ska göras tidigare. Om vi går jättelångt tillbaka blir bedömningarna inte tidigarelagda, utan då har man blivit äldre. I det här fallet vill vi att det ska vara så tidigt som möjligt, och då är tre månader lagom lång tid för att kunna göra tidigare åldersbedömningar i processen. Därför är det inte rimligt att gå jättelångt tillbaka.

Jag vill också betona att 84 procent av alla ensamkommande stannar. De får bifall. Det är enligt prognosen 84 procent som har fått bifall. Av dessa är 81 procent afghanska barn, men totalt 84 procent får stanna. För de andra 16 procenten kanske åldern är oklar, och det är då man tittar på detta. Allt detta handlar om att tidigarelägga åldersbedömningen, så går man tillbaka längre tid - som du vill, Paula Bieler - hamnar man mycket snett.


Anf. 16 Solveig Zander (C)

Fru talman! Ett enda felaktigt beslut för ett barn - för det är man när man är under 18 år - är ett felaktigt beslut för mycket. Man borde få en chans till en rättvis bedömning och få stanna i Sverige om man är under 18 år, inte få åldern uppjusterad.

Den 1 maj ska detta nya träda i kraft, och därför undrar jag om inte alla som nu har fått avslag borde få omprövas enligt den nya lagen och få en rättssäker åldersbedömning. Borde man inte i det sammanhanget också få möjlighet att prövas utifrån den ålder man hade när man kom hit? Man kan ju inte rå för att processen har tagit flera år och att man under den tiden kan ha blivit över 18 år, vilket betyder att man skulle avvisas på en grund som inte skulle ha gällt om vi haft ett migrationsverk som hade gjort tidigare bedömningar.


Anf. 17 Yilmaz Kerimo (S)

Fru talman! Alla har rätt att överklaga. Har man fått beslutet att man inte uppfyller vissa krav och ska utvisas har man rätt att överklaga det. Vi utgår ifrån att Migrationsverket i det enskilda fallet har gjort bedömningen att personen inte kunde bevisa sin ålder, och vi litar på detta.

Vi ska inte gå in på enskilda fall, men det har funnits brister. Just därför tar vi detta initiativ, för att det ska göras säkrare bedömningar av ålder. Bevisbördan ligger alltid på den sökande, och när man överklagar får man bevisa sin ålder. Är det så att man inte har gjort det innebär det att Migrationsverket har gjort den bedömningen. Det är en samlad bedömning där man väger in uppgifter inhämtade från socialtjänsten, psykosociala förhållanden och muntliga intervjuer. Allt detta ger en samlad helhetsbild. Fattas ett sådant beslut innebär det att den sökande inte har kunnat bevisa sin ålder.

Just därför tycker vi inte att man ska erbjuda detta retroaktivt. Detta handlar om att tidigarelägga det i processen, och därför är tre månader en lagom lång tid.


Anf. 18 Solveig Zander (C)

Fru talman! Det som skiljer oss centerpartister från till exempel sverigedemokrater är att vi vet att det är fler ungdomar vars ålder har justerats upp. Därmed har de fått lämna landet på helt osäker grund.

Åldersbedömning tidigare i asyl-processen

Vi menar att det skulle göra oerhört stor skillnad om man nu omprövade ärenden och tog hänsyn till den ålder de sökande hade när de kom. Om du var 16 år när du kom och processen har tagit mer än två år utvisas du nämligen på rätt osäker grund, skulle jag vilja säga. Har man då inte gjort den bedömning som nu har blivit mer rättssäker kan också det ha varit felet.

När det är öppna processer borde man i ärlighetens namn få möjlighet att prövas utifrån den ålder man var i när man kom. Det skulle vara möjligt att göra. Skulle inte det för en socialdemokrat vara att ta hänsyn till barn och ungdomar?


Anf. 19 Yilmaz Kerimo (S)

Fru talman! Jag utgår från att Migrationsverket har gjort sitt yttersta för att bestämma åldern så korrekt som möjligt genom att inhämta uppgifter från socialtjänsten och genom att titta på de psykosociala förhållandena. Genom att göra en samlad bedömning har man sedan fattat beslut. Ibland har det tagit längre tid. Det har varit så tidigare. Men i och med denna förändring ska det gå skyndsamt och mycket fortare.

Återigen: Jag tycker inte att det finns anledning att ändra på detta. Tre månader är lagom för att komma in i ett tidigt stadium vad gäller asylprocessen och för att inte fatta retroaktiva beslut.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 10.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-04-05
Förslagspunkter: 6, Acklamationer: 1, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:1025 av Katarina Brännström (M),

  2016/17:1065 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 10,

  2016/17:1979 av Staffan Danielsson (C),

  2016/17:2038 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD),

  2016/17:2325 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 3,

  2016/17:2341 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2,

  2016/17:2598 av Anders Forsberg (SD),

  2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 6,

  2016/17:3371 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 7-10,

  2016/17:3384 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5,

  2016/17:3409 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 15 och 16,

  2016/17:3636 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 1-6,

  2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 1,

  2016/17:3639 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 1-3 och 5-8,

  2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 2 och

  2016/17:3641 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 1.
  • Reservation 1 (M)
  • Reservation 2 (SD)
  • Reservation 3 (C)
  • Reservation 4 (V)
  • Reservation 5 (L)
  • Reservation 6 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (V)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000013
  M007410
  SD00389
  MP21013
  C00193
  V01902
  L00172
  KD00133
  -0011
  Totalt1211916346
  Ledamöternas röster
 2. Nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:2325 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2 och

  2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.
  • Reservation 7 (M, SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (M, SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000013
  M074010
  SD03908
  MP22003
  C19003
  V19002
  L17002
  KD13003
  -0101
  Totalt190114045
  Ledamöternas röster
 3. Medicinsk åldersbedömning på begäran av en kommun

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

  2016/17:3641 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 2.
  • Reservation 8 (M, L)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 8 (M, L)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000013
  M074010
  SD39008
  MP22003
  C19003
  V19002
  L01702
  KD13003
  -1001
  Totalt21391045
  Ledamöternas röster
 4. Åldersbedömning före verkställighet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3637 av Johanna Jönsson och Anders W Jonsson (båda C) yrkande 2 och

  2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 3.
  • Reservation 9 (C, V, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (C, V, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000013
  M740010
  SD38009
  MP22003
  C01903
  V01902
  L17002
  KD01303
  -1001
  Totalt25251046
  Ledamöternas röster
 5. Övergångsregler

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna

  2016/17:3638 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3,

  2016/17:3639 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 4 och

  2016/17:3640 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 1.
  • Reservation 10 (M)
  • Reservation 11 (SD)
  • Reservation 12 (KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 11 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S1000013
  M007410
  SD03908
  MP22003
  C19003
  V19002
  L17002
  KD10123
  -0101
  Totalt178408645
  Ledamöternas röster
 6. Lagförslaget

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till ändring i utlänningslagen (2005:716).Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:121.