Uppföljning av OECD-regler

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1652 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

Statsrådet Ewa Björling

den 19 september

Svar på fråga

2006/07:1652 Uppföljning av OECD-regler

Statsrådet Ewa Björling

Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att redovisa resultat och uppföljning av OECD:s riktlinjer och OECD:s riskhanteringsverktyg för företag.

Från regeringen ser vi OECD:s riskhanteringsinstrument som ett viktigt bidrag för att stödja företagens egna ansträngningar, och har därför låtit översätta det till svenska. Vi har låtit trycka upp och sprida det till ca 1 500 företag samt till näringslivsorganisationer, handelskammare och naturligtvis till alla våra utlandsmyndigheter (ambassader). Verktyget finns även i elektronisk form, bland annat via Utrikesdepartementets hemsida, så att det ska finnas lättillgängligt. För att nå de små och medelstora företagen förbereds regionala presentationer tillsammans med företagsorganisationer. En workshop med ekonomiska aktörer i Afrika planeras, bland annat med syfte att lokalt sprida kunskap om verktyget och därigenom stimulera till åtgärder att förbättra förutsättningarna för företagsamhet i konfliktområden. Verktyget bör ses också som ett instrument som är användbart för att förebygga och dämpa konflikter.

Arbetet med verktyget är inte knutet till vare sig ett enskilt land eller något enskilt företag. Tvärtom rör det sig om en viktig internationell process inom ramen för OECD och i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Däremot har vi i Sverige varit aktiva när det gäller att översätta och föra ut både riktlinjerna och riskhanteringsverktyget.

Vi har fört ut verktyget under sommaren och i det tidsperspektivet är de resultat som kan anges kvantitativa, det vill säga hur många företag och organisationer som hittills fått tillgång till verktyget. Inom ramen för OECD sker vidare en uppföljning och ett erfarenhetsutbyte av både arbetet med riktlinjerna och med riskhanteringsverktyget. I det arbetet deltar Sverige aktivt.

Utrikesdepartementet kan inte bedöma och värdera resultaten av enskilda företags arbete med riskhanteringsverktyget. Det handlar om frivilliga åtaganden från företagens sida och det är svårt, för att inte säga omöjligt, att belägga orsaks- och resultatsamband mellan verktyget och konkreta beslut inom företagen. En utvärdering av hur ett antal svenska företag använt sig av verktyget planeras under nästa år.

Det unika med OECD:s riktlinjer är också att det finns en uppföljning om man misstänker att ett företag inte följer riktlinjerna. Detta görs i en så kallad Nationell kontaktpunkt, NKP. I Sverige består denna av Utrikesdepartementet, näringslivsorganisationer och fackliga organisationer. Till NKP kan en anmälan göras (av vem som helst). Kontaktpunkten är ingen juridisk instans men har i uppdrag att göra en bedömning och ett uttalande om företaget följt riktlinjerna eller ej.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-14)