Underlättande av ansökningsprocesser

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1629 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 21 september

Svar på fråga

2006/07:1629 Underlättande av ansökningsprocesser

Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

Siw Wittgren-Ahl har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att underlätta och förenkla processen för exempelvis pensionärer och äldre att ansöka om olika berättigade bidrag.

Inom Försäkringskassan pågår sedan några år ett omfattande förnyelsearbete som ska medföra en effektivare administration, en bättre service till medborgarna och ökad rättssäkerhet för enskilda. Försäkringskassans styrelse har under våren 2007 fattat beslut om en omfattande förändring av Försäkringskassan för att uppfylla mål om att det ska vara enklare att få kontakt med myndigheten, lättare att få besked i ärenden samt att kundmötena ska förbättras. Förändringarna genomförs under de närmaste två åren och beräknas successivt att märkas för kunderna från 2008.

Bland de åtgärder som vidtas kan nämnas att myndigheten bygger ut med fler kontor där det finns möjlighet till personlig service. Telefonkundtjänsten byggs också ut samtidigt som nya och enklare självbetjäningstjänster över Internet introduceras. Detta sammantaget skapar bättre tillgänglighet till information och tjänster.

Försäkringskassan har inom ramen för förnyelsearbetet ställt ut löfte om att de kunder som har särskilda behov ska få kvalificerad hjälp i form av väl förberedda personliga möten, på lokalkontor eller annan plats som kunden önskar.     

På Försäkringskassan pågår sedan i fjol vidare ett projekt för att identifiera svårbegriplig skriftlig information i blanketter och brev. Informationen bearbetas och förenklas för att blanketterna ska bli enklare att fylla i. 

Jag delar frågeställarens uppfattning att det är viktigt att våra trygghetsfunktioner ska vara användarvänliga och att blanketter och annan information från Försäkringskassan ska vara begriplig. Regeringen har förtroende för det omfattande förändringsarbete som pågår på Försäkringskassan och jag ämnar i dagsläget inte vidta några särskilda åtgärder. 

Händelser

Inlämnad: 2007-09-07 Anmäld: 2007-09-18 Svar anmält: 2007-09-21 Besvarad: 2007-09-21
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-07)