Lotsplikten på inre vattenvägar

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3416 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2020/21:3416 av Mikael Larsson (C)
Lotsplikten på inre vattenvägar

Mikael Larsson har frågat mig vad jag avser att göra för att möjliggöra för godspendling på Mälaren genom mer funktionsbaserade lotskrav likt det som finns på kontinenten.

Jag vill börja med att påtala att jag är mycket positiv till de försök som nu inleds med godspendel på Mälaren för att därigenom avlasta väginfrastrukturen med tung trafik kring Stockholm och Mälardalen.

Jag är emellertid väl medveten om att lotsavgifterna blir höga för sjöfarten på Mälaren, trots att Sjöfartsverket ger viss rabatt, eftersom det är lotsplikt på hela Mälaren med hänsyn till att Mälaren är en dricksvattentäkt för väldigt många. Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt med högt ställda krav kring säkerheten på Mälaren. Regeringen avser dock fortsatt arbeta för att effektivisera lotsverksamheten och skapa ett modernt regelverk. Överflyttningen från väg och flyg till sjöfart och järnväg är en viktig del för att nå klimatmålen.

Regeringen har genom det så kallade Mälarprojektet satsat väldigt mycket resurser för att öka kapaciteteten in i Mälaren genom en ny och förbättrad farled in till Södertälje, förstärkningar i kanalen, ny större sluss i Södertälje och muddringsåtgärder i Mälaren. I kombination med hamnarnas investeringar i Västerås och Köping möjliggör detta för att större fartyg kan trafikera Mälaren.

Stockholm den 20 augusti 2021

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-08-05)