förtydliganden vad gäller lagen om hets mot folkgrupp

Svar på skriftlig fråga 2005/06:897 besvarad av

den 8 februari

Svar på fråga 2005/06:897 om förtydliganden vad gäller lagen om hets mot folkgrupp

Justitieminister Thomas Bodström

Rolf Olsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förtydliga lagen om hets mot folkgrupp. Han har ställt sin fråga mot bakgrund av att gester som utgör eller liknar så kallade Hitlerhälsningar påstås ha utförts vid en demonstration som nyligen hölls i Stockholm.

Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp kriminaliserar hot eller uttryck för missaktning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning. Bestämmelsen har enligt den praxis som utvecklats givits en vid tillämpning. Den omfattar inte bara muntliga och skriftliga uttalanden. Även till exempel framställningar i bild eller gester kan vara hets mot folkgrupp. Det avgörande är om de kan anses hota eller ge uttryck för missaktning mot någon av de skyddade grupperna. I praxis har exempelvis märken på klädsel med anknytning till nationalsocialistiska rörelser och så kallade Hitlerhälsningar ansetts kunna utgöra hets mot folkgrupp.

Om den händelse som Rolf Olsson refererar till är straffbar hets mot folkgrupp eller inte kan jag naturligtvis inte ha någon synpunkt på. Det är i första hand en fråga för de brottsbekämpande myndigheterna. Jag kan däremot konstatera att straffbestämmelsen redan ger ett stort utrymme för att ingripa mot olika slags nationalsocialistiska yttringar men jag följer givetvis rättsutvecklingen på området.

Händelser

Inlämnad: 2006-01-31 Anmäld: 2006-01-31 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08
Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-01-31)