Desinformation gällande vaccin

Svar på skriftlig fråga 2017/18:575 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Socialminister Annika Strandhäll (S)


S2018/00272/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:575 av Sofia Arkelsten (M)
Desinformation gällande vaccin

Sofia Arkelsten har frågat mig hur jag avser att motverka den desinformation som sprids angående vaccinationer.

Frågan är ställd mot bakgrund av pågående mässlingsutbrott i Göteborg.

Sedan 1971 ingår vaccination mot mässling i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Alla barn får erbjudande om vaccination mot mässling vid två tillfällen, av barnhälsovård respektive elevhälsan. Tack vare ett mycket framgångsrikt vaccinationsprogram med hög vaccinationstäckning har vi lyckats eliminera sjukdomen i Sverige, vilket innebär att mässlingsvirus inte längre cirkulerar kontinuerligt inom landet. Det utesluter inte att det fortfarande kan förekomma enstaka fall eller utbrott likt det som nu pågår i Göteborg. Genom goda smittskyddsåtgärder kring fallen och en hög immunitet i befolkningen har sjukdomen emellertid inte kunnat etablera sig i landet igen.

Nationella vaccinationsprogram regleras sedan 2013 i smittskyddslagen (2004:168) och i smittskyddsförordningen (2004:255). Detta innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten ska följa utvecklingen inom vaccinområdet och lämnar årligen en lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen. Lägesrapporten ska bland annat omfatta en uppföljning av nuvarande program. Den senaste rapporten visar att vaccinationstäckningen för det nationella vaccinationsprogrammet för barn fortsatt är hög och stabil. Detta tyder på att allmänheten har ett högt förtroende för programmet och för personalen som erbjuder vaccinationerna.

I samband med att den nya ordningen för vaccinationsprogram trädde i kraft fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi om vacciner och vaccinationsprogram som uppfyller de behov av information som finns hos såväl allmänhet som profession. Sedan dess har detta ansvar för vaccinationsfrågorna flyttats till Folkhälsomyndigheten. Myndigheten har ett viktigt uppdrag att, på vetenskaplig grund, förmedla kunskap om sjukdomar som kan förebyggas med vaccin och vaccinationsprogram samt ta fram informationsmaterial som personalen kan använda på barnavårdscentraler och inom elevhälsan. Just riktat till föräldrar finns ett informationsblad om barnvaccinationsprogrammet som översatts till ett tiotal språk.

I sammanhanget kan nämnas den studie av tre grupper med låg vaccinationstäckning som Folkhälsomyndigheten genomförde under 2013 för att förstå bakomliggande orsaker. I projektet använde man sig av en tvärvetenskaplig metod som WHO-Europa har utarbetat. Under 2015 togs sedan ett kommunikations- och utbildningspaket fram, som stöd till de berörda målgrupperna bland föräldrar och vårdpersonal.

Vidare har regeringen nyligen ingått en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som bland annat syftar till att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har lägre vaccinationstäckning. Enligt överenskommelsen bör det i insatserna ingå att informera föräldrar om nyttan med vaccination och även bemöta felaktig information och rykten som sprids om vaccinationer. För att stötta landstingen med information och kommunikation kring vaccinationer avser regeringen därutöver bland annat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stärka sitt arbete inom området för att bemöta felaktig information och nå grupper som har lägre vaccinationstäckning.

Så länge vi har fungerande vaccinationsprogram löper man mindre risk att insjukna, eftersom sjukdomarna hålls borta. Slutar vi vaccinera så kommer sjukdomarna tillbaka och då blir även risken att insjukna i Sverige högre. Vi ska vara stolta över vårt framgångsrika nationella vaccinationsprogram för barn samtidigt som det måste värnas. Jag kommer därför följa frågan nära framöver.


Stockholm den 24 januari 2018

Annika Strandhäll

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-01-12)