Vård i livets slutskede

Skrivelse 2004/05:166

Regeringens skrivelse 2004/05:166

Vård i livets slutskede

Skr.

2004/05:166

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2005

Göran Persson

Ylva Johansson

(Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för vidtagna åtgärder inom vården i livets slutskede i Sverige samt hur denna vård fortsatt kan främjas. Skrivelsen utgår från slutbetänkandet Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6).

I skrivelsen behandlas bl.a. frågan om en gemensam etisk grund för palliativ vård, vissa organisatoriska frågor samt huvudmännens roll och ansvar.

Regeringen avser att ge Socialstyrelsen i uppdrag att främja utvecklingen av vården i livets slutskede i landsting och kommuner och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-05-30 Bordläggning: 2005-05-31 Hänvisning: 2005-06-01 Motionstid slutar: 2005-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.