Mål för friluftslivspolitiken

Skrivelse 2012/13:51

Regeringens skrivelse 2012/13:51

Mål för friluftslivspolitiken

Skr.

2012/13:51

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 20 december 2012

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redovisar regeringen insatser med anledning av riksdagens tillkännagivande från december 2010 (prop. 2009/10:238, 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37 och 2010/11:38).

I skrivelsen redovisas mätbara mål för friluftslivspolitiken och redogörs för de satsningar som har gjorts i syfte att utveckla dessa mål. Dessutom redogörs för regeringens syn på det framtida arbetet med utveckling och uppföljning av målen för friluftslivspolitiken.

Därutöver redovisar regeringen andra relevanta åtgärder och initiativ
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-12-28 Bordläggning: 2013-01-14 Hänvisning: 2013-01-15 Motionstid slutar: 2013-01-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.