Tonnageskatt

Skriftlig fråga 2006/07:280 av Engström, Marie (v)

Engström, Marie (v)

den 6 december

Fråga

2006/07:280 Tonnageskatt

av Marie Engström (v)

till finansminister Anders Borg (m)

Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttalat att det är angeläget att slå vakt om den svenska sjöfartsnäringen. Vidare att denna näring måste ges konkurrensvillkor likvärdiga dem i våra närmaste konkurrentländer.

Tonnageskatteutredningen lade fram sitt betänkande under våren 2006. Tonnageskatt innebär att inkomsten bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens nettodräktighet, vilket anses ge ett mått på fartygens lastkapacitet och därmed intjäningsförmåga.

Begreppet tonnageskatt används internationellt. Det är inte en skatt utan i stället ett sätt för rederiet att beräkna inkomsten av den delen av verksamheten som kan hänföras till transport av gods eller passagerare. Den delen av rederiets inkomst som beräknas med stöd av tonnageskattereglerna ska läggas samman med rederiets övriga inkomster och beskattas med den bolagsskattesats som tillämpas på näringsverksamheten i övrigt.

Enligt Tonnageskatteutredningen bedöms tonnageskatteinkomsterna, sett över ett längre tidsperspektiv med en konjunkturcykel, ligga i paritet med skatteinkomsterna enligt nuvarande skattesystem. Vidare kommer Skatteverkets hanteringskostnader, enligt utredningen, att vara försumbara vad gäller driftskostnader.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att införa ett tonnageskattesystem för svensk sjöfartsnäring? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-06 Anmäld: 2006-12-06 Besvarad: 2006-12-13 Svar anmält: 2006-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-13)