Sänkt ersättning för cancersjuka

Skriftlig fråga 2007/08:1464 av Olsson, LiseLotte (v)

Olsson, LiseLotte (v)

den 9 juli

Fråga

2007/08:1464 Sänkt ersättning för cancersjuka

av LiseLotte Olsson (v)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Sedan den 1 juli har försämringar börjat gälla i sjukförsäkringen som bland annat innebär införande av diagnosbaserad sjukpenning, sänkta ersättningsnivåer för långvarigt sjuka och urholkat anställningsskydd. Försäkringskassan har invänt mot det snabba ikraftträdandet och har nu att tillämpa ett regelverk som präglas av många undantagsregler och stor rättsosäkerhet.

SVT har uppmärksammat ett sjukfall där en försäkrad som lider av metastaserande bröstcancer har ansökt om fortsatt sjukpenning och av Försäkringskassan fått svaret att du kan ansöka om fortsatt sjukpenning om du har en mycket allvarlig sjukdom. Med mycket allvarlig sjukdom menas i det här sammanhanget att sjukdomen är så svår att det finns ett påtagligt hot mot den sjukes liv inom de närmaste månaderna. När den försäkrade frågade sin handläggare på Försäkringskassan Menar ni att man ska ligga inför döden för att få rätt till sjukpenningen? så svarade handläggaren Ja, så är det. Den försäkrade får nu sänkt ersättning till 75 procent i max 550 dagar.

I den information som Försäkringskassan nu ger till de försäkrade och den information som finns på myndighetens hemsida anges inget om den diagnosbaserade sjukpenning som riksdagen beslutat om i och med betänkandet 2007/08:SfU12. I betänkandet anges att synnerliga skäl föreligger om de försäkrade som är arbetsoförmögna på grund av mycket allvarliga sjukdomar, t.ex. vissa tumörsjukdomar och neurologiska sjukdomar så som ALS eller om den försäkrade väntar på transplantation av ett vitalt organ. Mot bakgrund av det som anförs vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att cancersjuka inte ska få sänkt ersättning efter 364 dagar med sjukpenning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-09 Besvarad: 2008-07-23 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-23)