Samplanering vid utbyggnad av infrastruktur

Skriftlig fråga 2021/22:139 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sverige behöver ständigt bygga ut och förbättra sin infrastruktur avseende vägar, järnväg, bredband och el. Det behövs för att hela landet ska leva. 

Vid utbyggnad berörs ofta markägare i större eller mindre omfattning, och för vissa markägare kan utbyggnaden leda till att delar av markerna blir obrukbara även i framtiden. Förlusten för markägaren är då inte bara på nuvarande värde utan även på framtida intäktsförluster när de till exempel inte kan återplantera skog för framtida gallring och avverkning.

Eftersom det inte är självklart att man samplanerar olika infrastrukturprojekt eller samförlägger när nya dragningar ska göras kan en och samma markägare dessutom drabbas på ett större sätt än det enskilda nya projektet. Det i sin tur gör att ersättningen till markägaren inte heller blir i proportion till det verkliga intrånget. 

Som exempel kan anges en markägare i Nyköping som både har både gamla och nya E4:an, den framtida Ostlänken och en planerad kraftledning över sin mark på olika ställen. Det leder till att de olika intrången ger en ersättning motsvarande just det intrånget, men det ger inte ersättning för den totala påverkan det gör, då markägaren kommer att få svårigheter att bruka hela sin mark eftersom den blir avskuren på olika ställen. 

Det är viktigt att det sker utbyggnad och förbättring av infrastrukturen, men det måste ske i samverkan med och med rätt ersättning till markägaren. Utbyggnaden behöver ske med den mest marksnåla tekniken, och ibland handlar det dels om teknikval och dels om samplaneringen av de olika infrastrukturprojekten. 

Om inblandade statliga myndigheter samplanerar och tar på sig ledartröjan för samverkan med regioner och kommuner och samförlägger mer av sin infrastruktur kan intrånget för enskilda markägare minska och förståelsen för utbyggnaden öka. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad har ministern och regeringen vidtagit för åtgärder för att mer samplanering ska ske för att minska intrånget för enskilda markägare vid utbyggnad av infrastruktur?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-10-13 Överlämnad: 2021-10-14 Anmäld: 2021-10-19 Sista svarsdatum: 2021-10-20 Svarsdatum: 2021-10-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga