Politiska förskolor

Skriftlig fråga 2006/07:1173 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 16 maj

Fråga

2006/07:1173 Politiska förskolor

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

En nazistisk gruppering vid namn Nationaldemokraterna har i Södertälje aktualiserat frågan om start av en så kallad etniskt helsvensk förskola. I regeringsformen anges tydligt den grund som statsskicket i Sverige vilar på. Där står:

Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller för den enskilde som person.

Såväl skollagen som läroplanen för förskolan vilar på dessa principer. Även om denna förskola nu kommer att stoppas, så aktualiseras samtidigt frågan om politiska partiers och rörelsers möjlighet att i sina syften bedriva förskoleverksamhet. Förskolor av sådan karaktär kan fungera exkluderande på stora medborgargrupper.

Min fråga till skolministern är:

Avser ministern med anledning av händelserna i Södertälje att vidta några åtgärder med bäring på politiska partiers och rörelsers möjlighet att bedriva förskola?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-16 Anmäld: 2007-05-16 Besvarad: 2007-05-24 Svar anmält: 2007-05-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-24)