Avskaffandet av ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen

Skriftlig fråga 2017/18:1327 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Socialminister Annika Strandhäll (S)

 

I början av 2018 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen i en dom att huvudprincipen enligt patientdatalagen är att det endast är till patienten själv som vårdgivaren får ge direktåtkomst till information. Med anledning av domen tas ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen därför bort.

Ombudsfunktionen fungerar på så sätt att patienten själv utser ett ombud som med egen inloggning via e-tjänsten Journalen på 1177.se kan ta del av de uppgifter som patienten har valt att dela. Uppgifterna som delas kan vara hela eller valda delar av journalen.

Ombudsfunktionen har varit ett bra sätt att ge möjligheter för närstående att vara delaktiga i sjukvården när det finns ett behov, men på grund av domen från Högsta domstolen kommer ombudsfunktionen att tas bort från och med den 7 juni 2018.

Ombudsfunktionen har fungerat väl för att stärka patienten och dennes anhöriga i vårdprocesserna och att den nu tas bort är oroande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Annika Strandhäll följande:

 

Avser ministern att ta initiativ för en ändring av lagstiftningen kring ombudsfunktionen och i så fall hur och när, och när skulle lagen kunna vara på plats så att tjänsten återigen kan vara ett stöd till patienten och dess anhöriga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-22 Överlämnad: 2018-05-22 Anmäld: 2018-05-23 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga