Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m.

Proposition 1993/94:90

Regeringens proposition
1993/94:90

Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m.

Prop.

1993/94:90

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 oktober 1993

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen i propositionen berör i huvudsak olika frågor i inkomstslaget
tjänst. Dessutom föreslås att fysiska personers rätt till grundavdrag vid
taxering till statlig inkomstskatt, med vissa undantag, slopas vid 1995 och
1996 års taxeringar.

Förslagen rörande inkomst av tjänst innebär bl.a. att nuvarande regler
för resor mellan bostad och arbetsplats i allt väsentligt behålls oförändra-
de men att avdragsrätt införs för väg-, bro- eller färjeavgifter som den
skattskyldige haft vid sådana
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-11-08 Bordläggning: 1993-11-08 Hänvisning: 1993-11-09 Motionstid slutar: 1993-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (16)