Miljöbalk

Proposition 1997/98:45 Inledning t.o.m kapitel 3

Inledning t.o.m kapitel 3
Regeringens proposition

1997/98:45

Miljöbalk

Prop.

1997/98:45

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 december 1997

Göran Persson

Anna Lindh

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en ny balk, miljöbalken, införs. Miljölagstift-

ningen har under de senaste decennierna med tiden blivit allt mer svår-

överskådlig och någon gång motstridig. En samordning har därför under

flera år setts som en angelägen lagstiftningsuppgift. Det behövs emeller-

tid inte endast en samordning. För att skapa ett ekologiskt hållbart

industrisamhälle krävs det också en skärpt och breddad lagstiftning som

gör det möjligt att förena social och ekonomisk utveckling med ett effek-

tivt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-12-18 Hänvisning: 1997-12-18 Bordläggning: 1997-12-18 Motionstid slutar: 1998-02-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (20)