Läroplan för förskolan

Proposition 1997/98:93

Regeringens proposition

1997/98:93

Läroplan för förskolan

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 mars 1998

Lena Hjelm- Wallén

Ylva Johansson

(Utbildningsdepartementet)

Prop.

1997/98:93

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att en läroplan skall införas för förskolan. Läro-
planen skall till sin struktur vara uppbyggd på samma sätt som övriga
läroplaner. Läroplanen skall ange förskolans värdegrund och uppdrag
samt mål och riktlinjer.

Mål och riktlinjer bör preciseras for normer och värden, utveckling och
lärande, barns inflytande samt förskola och hem. Läroplanen skall vända
sig till alla som arbetar i förskolan samt till arbetslaget.

För familjedaghem skall läroplanen vara vägledande. Allmänna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-03-05 Bordläggning: 1998-03-05 Hänvisning: 1998-03-06 Motionstid slutar: 1998-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (18)