Kungl. Maj:ts proposition angående finansiering av ett nytt stålverk i Luleå

Proposition 1974:64

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts
proposition nr 64 år 1974           Prop. 1974: 64

Nr 64

Kungl.
Maj:ts proposition angående finansiering av ett nytt stålverk i Luleå; given
den 15 mars 1974.

Kungl.
Majrt vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över
industriärenden föreslå riksdagen all bifalla de förslag om vars avlålande till
riksdagen föredragande departements­chefen hemställt.

CARL GUSTAF

RUNE
B. JOHANSSON

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås statens medverkan till finansieringen av ell nytt
stålverk i Luleå. För nästa budgetår begärs ett invesleringsanslag av 175 milj.
kr. för ändamålet.

1   
Riksdagen 1974.1 saml. Nr 64

Prop.
1974: 64

Utdrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.